دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، تیر 1398 
عناصر موثر بر همکاری میان سازمانی در مراحل پیش آیندی

صفحه 55-77

بهرام جبارزاده کرباسی؛ حسین رحمان سرشت؛ وحید خاشعی؛ شهرام خلیل نژاد


شناسایی الگوهای ذهنی بانکداری کارآفرینانه: کاربرد روش شناسی کیو

صفحه 79-100

سمیرا نظیفی؛ سامره شجاعی؛ روح الله سمیعی؛ محمود رضا مستقیمی


طراحی مدل رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه فنی و حرفه ای

صفحه 127-150

وجه الله قربانی زاده؛ فتاح شریف زاده؛ میر علی سیدنقوی؛ محسن بیگلری


طراحی مدل اجرای استراتژی ادغام سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 151-181

اسماعیل جلیلی؛ اصغر مشبکی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ عادل آذر


فراروش پژوهش های بازاریابی در ایران: بررسی نزدیک بینی در روش ها

صفحه 182-199

شهرام فردوسی؛ فاطمه ملایی؛ بهمن حاجی پور؛ مهدیه بابائی فرج اباد