نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

قسمت نخست این تحقیق، مقالات مختلف حوزه نوآوری باز را مرور می­کند. چهار مرحله کلی در استفاده از رویکرد نوآوری باز متصور است: 1- به دست آوردن نوآوری 2- یکپارچه سازی نوآوری 3- تجاری سازی نوآوری 4- مکانیسم های تعاملی. در قسمت دوم که تحقیق میدانی است اطلاعاتی بر اساس مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری شده و با استفاده از روش "رویش نظریه"  و بر اساس مدل چهار فازی ارائه شده در ادبیات، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این مرحله صنایع بانکی و پرداخت با توجه به ویژگی­های متناسب با این تحقیق، به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده­اند. در انتها ملاحظات اصلی که فعالان صنایع بانکی و پرداخت برای پیاده سازی رویکرد نوآوری باز باید به آن توجه کنند و چالش هایی که در این مسیر با آن مواجه اند مشخص شده است. همچنین پیشنهاد شده است که مدل مناسب برای پیاده سازی رویکرد نوآوری باز در بانک ها چه مدلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Implement an open innovation approach in innovation development Challenges, Considerations and Solutions; The banking and payment industries case study

نویسندگان [English]

  • kazem kayyal 1
  • Amir Albadvi 2

چکیده [English]

The first part of this paper, reviews research on open innovation.There would be four stages in the use of open innovation approach: 1. abtaining; 2. Integrating; 3. Commercializing; 4. The interaction mechanisms. In the second part of the paper, the information is collected by semi-structured interviews.then The information analyzed and investigated using grounded theory method and the four-phase model proposed in the literature. At this stage, the banking and payment industries were selected as the case study; Due to their characteristics according to the study.Finally the main considerations and challenges to implement open innovation approach, is determined. Also an appropriate model to implement open innovation approach is proposed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open innovation
  • abtaining
  • integrating
  • commercializing
  • Open Banking
  1. [1] Chandler, A. D., Jr. (1977). The visible hand: The managerial revolution in American business. Cambridge, MA: Harvard University Press. [2] Freeman, C. (1982). The economics of industrial innovation (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press. [3] Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, socialism and democracy. New York: Harper. [4] Chesbrough, H. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Boston, MA: Harvard Business School Press. [5] ونهاوربیک، ویم. 1393. نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط. ترجمه جواد مشایخ و مجید حسنی پارسا. انتشارات رسا. تهران. [6] فتحی، سایه. 1396. آینده روشن: بررسی الزامات بانکداری مدرن در میزگرد مسعود خاتونی و حمیدرضا مختاریان. روزنامه دنیای اقتصاد (ضمیمه)، شماره 4270. قابل دسترس در: https://way2pay.ir/92054 [7] افسری، مهران. 1394. معرفی دو روش برای تحقق بانکداری باز / چرا به بانکداری باز نیاز داریم؟. وب سایت راه پرداخت. قابل دسترس در: https://way2pay.ir/49129 [8] مختاریان، حسن. 1396. چرا بانکداری باز و بررسی چالش‌های آن در ایران / قلعه‌ها مشغول فرو ریختن‌اند. وب سایت راه پرداخت. قابل دسترس در: https://way2pay.ir/81412 [9] مختاریان، حمید رضا. 1396. حرکت به سمت بانکداری باز / تصویر آینده بانک ملی ایران با وجود فناوری‌های مدرن مالی. وب سایت راه پرداخت. قابل دسترس در https://way2pay.ir/92095 [10] نامداری، نیما. 1395. بانکداری باز و چشم‌اندازهای پیش رو. وب سایت راه پرداخت. قابل دسترس در: https://way2pay.ir/59847 [11] وب سایت راه پرداخت. 26 فروردین 1397. حضور کاسپین با رویکرد بانکداری باز و حمایت از فین‌تک‌ها در فاینکس ۲۰۱۸، گفتگو با مصطفی جاویده معاون توسعه نرم‌افزار شرکت کاسپین. قابل دسترس در: https://way2pay.ir/95861 [12] وب سایت راه پرداخت. 30 مرداد 1396. مدرن‌سازی کربنکینگ بانک ملت جهت ارائه زیرساخت به فین‌تک‌ها، گفتگو با مرتضی ترک تبریزی، مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت. قابل دسترس در: https://way2pay.ir/76175 . [13] وب سایت راه پرداخت. گفتگوها و یادداشت های مربوط به فینوتک در راه پرداخت. قابل دسترس در: https://way2pay.ir/89105 و https://way2pay.ir/116606 و https://way2pay.ir/109758 و https://way2pay.ir/59855 [14] Glaser, B. and Strauss, A.1967. Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Chicago: Alidline. [15] Chesbrough, H., W. Vanhaverbeke, and J. West, eds. (2006). Open innovation: Researching a new paradigm. Oxford: Oxford University Press. [16] West, J., and M. Bogers. (2013). Leveraging External Sources of Innovation: A Review of Research on Open Innovation. Journal of Product Innovation Management 21 (2): 110–22. [17] Li, Y., and W. Vanhaverbeke. 2009. The effects of inter-industry and country difference in supplier relationships on pioneering innovations. Technovation 29 (12): 843–58 [18] Gassmann, O., P. Sandmeier, and C. H. Wecht. (2006). Extreme customer innovation in the front-end: Learning from a new software paradigm. International Journal of Technology Management 33 (1): 46–66. [19] Lim, K., H. Chesbrough, andY. Ruan. (2010). Open innovation and patterns of R&D competition. International Journal of Technology Management 52 (3–4): 295–321. [20] Cassiman, B., M. C. Di Guardo, and G. Valentini. (2010). Organizing links with science: Cooperate or contract? A project-level analysis. Research Policy 39 (7): 882–92. [21] Afuah, A., and C. L. Tucci. (2012). Crowdsourcing as a solution to distant search. Academy of Management Review 37 (3): 355–75. [22] Jeppesen, L. B., and K. R. Lakhani. (2010). Marginality and problemsolving effectiveness in broadcast search. Organization Science 21 (5): 1016–33. [23] Poetz, M. K., and M. Schreier. (2012). The value of crowdsourcing: Can users really compete with professionals in generating new product ideas. Journal of Product Innovation Management 29 (2): 245–56. [24] Prahalad, C. K., and V. Ramaswamy. (2004). Co-creation experiences: The next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing 18 (3): 5–14. [25] Bogers, M., A. Afuah, and B. Bastian. (2010). Users as innovators: A review, critique and future research directions. Journal of Management 36 (4): 857–75. [26] Lakhani, K. R., and E. von Hippel. (2003). How open source software works: “Free” user-to-user assistance. Research Policy 32 (6): 923–43. [27] West, J. (2003). How open is open enough? Melding proprietary and open source platform strategies. Research Policy 32 (7): 1259–85. [28] Dahlander, L., and M. Magnusson. (2008). How do firms make use of open source communities. Long Range Planning 41 (6): 629–49. [29] Laursen, K., and A. Salter. (2006). Open for innovation: The role of openness in explaining innovation performance among U.K. manufacturing firms. Strategic Management Journal 27 (2): 131–50. [30] Spaeth, S., M. Stuermer, G. von Krogh. (2010). Enabling knowledge creation through outsiders: Towards a push model of open innovation. International Journal of Technology Management 52 (3–4): 411–31. [31] Terwiesch, C., andY. Xu. (2008). Innovation contests, open innovation, and multiagent problem solving. Management Science 54 (9): 1529–43. [32] West, J., and S. Gallagher. (2006). Challenges of open innovation: The paradox of firm investment in open-source software. R&D Management 36 (3): 319–31. [33] Gawer, A., ed. (2010). Platform, markets and innovation. Cheltenham, UK: Edward Elgar. [34] Piller, F. T., and D.Walcher. (2006). Toolkits for idea competitions:Anovel method to integrate users in new product development. R&D Management 36 (3): 307–18. [35] Nambisan, S., and M. Sawhney. (2007). A buyer’s guide to the innovation bazaar. Harvard Business Review 85 (6): 109–18. [36] Ebner,W., J. M. Leimeister, and H. Krcmar. (2009). Community engineering for innovations: The ideas competition as a method to nurture a virtual community for innovations. R&D Management 39 (4): 342–56. [37] Ili, S., A. Albers, and S. Miller. (2010). Open innovation in the automotive industry. R&D Management 40 (3): 246–55. [38] Dodgson, M., D. Gann, and A. Salter. (2006). The role of technology in the shift towards open innovation: The case of Procter & Gamble. R&DManagement 36 (3): 333–46. [39] Schiele, H. (2010). Early supplier integration: The dual role of purchasing in new product development. R&D Management 40 (2): 138–53. [40] Granstrand, O., and S. Sjölander. (1990). Managing innovation in multitechnology corporations. Research Policy 19 (1): 35–60. [41] Vanhaverbeke, W., G. Duysters, and N. Noorderhaven. (2002). External technology sourcing through alliances or acquisitions: An analysis of the application-specific integrated circuits industry. Organization Science 13 (6): 714–33. [42] Cohen, W. M., and D. A. Levinthal. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly 35 (1): 128–52. [43] Barge-Gil, A. (2010). Cooperation-based innovators and peripheral cooperators: An empirical analysis of their characteristics and behavior. Technovation 30 (3): 195–206. [44] De Faria, P., F. Lima, and R. Santos. (2010). Cooperation in innovation activities: The importance of partners. Research Policy 39 (8): 1082–92. [45] de Jong, J. P. J., and M. Freel. (2010). Absorptive capacity and the reach of collaboration in high technology small firms. Research Policy 39 (1): 47–54. [46] Du Chatenier, E., J. A. A. M. Verstegen, H. J. A. Biemans, M. Mulder, and O. S. W. F. Omta. (2010). Identification of competencies for professionals in open innovation teams. R&D Management 40 (3): 271–80. [47] Chesbrough, H., and R. S. Rosenbloom. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation’s technology spin-off companies. Industrial and Corporate Change 11 (3): 529–55. [48] Porter,,M., (1980), Competetive Strategy, New York: Free Press. [49] Cusumano, M., A. Gawer,(2002), Platform Leadership: How Intel, Microsoft, and Cisco Drive Industry Innovation, Boston: Harvard Businees School Press. [50] Chesbrough, H. (2003)b. The era of open innovation. MIT Sloan Management Review 44 (3): 35–41. [51] Kirschbaum, R. (2005). Open innovation in practice. Research-Technology Management 48 (4): 24–28. [52] Mortara, L., R. Thomson, C. Moore, K. Armara, C. Kerr, R. Phaal, and D.Probert. (2010). Developing a technology intelligence strategy at Kodak European Research: Scan & target. Research-Technology Management 53 (4): 25–38. [53] Berkhout, A. J., D. Hartmann, P. van der Duin, and R. Ortt. (2006). Innovating the innovation process. International Journal of Technology Management 34 (3–4): 390–404. [54] Enkel, E., O. Gassmann, and H. Chesbrough. (2009). Open R&D and open innovation: Exploring the phenomenon. R&D Management 39 (4): 311–16. [55] Faems, D., M. de Visser, P. Andries, and B. van Looy. (2010). Technology alliance portfolios and financial performance: Value-enhancing and cost-increasing effects of open innovation. Journal of Product Innovation Management 27 (6): 785–96. [56] Un, C. A., A. Cuervo-Cazurra, and K. Asakawa. (2010). R&D collaborations and product innovation. Journal of Product Innovation Management 27 (5): 673–89. [57] Vanhaverbeke, W. (2006). The inter-organizational context of open innovation. In Open innovation: Researching a new paradigm, ed. H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, and J. West, 205–19. Oxford: Oxford University Press. [58] Dittrich, K., and G. Duysters. (2007). Networking as a means to strategy change: The case of open innovation in mobile telephony. Journal of Product Innovation Management 24 (6): 510–21. [59] Nieto, M. J., and L. Santamaría. (2007). The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation. Technovation 27 (6–7): 367–77. [60] Zeng, S. X., X. M. Xie, and C. M. Tam. (2010). Relationship between cooperation networks and innovation performance of SMEs. Technovation 30 (3): 181–94. [61] Birkinshaw, J., J. Bessant, and R. Delbridge. (2007). Finding, forming, and performing: Creating networks for discontinuous innovation. California Management Review 49 (3): 67–84. [62] Komninos, N. (2004). Regional intelligence: Distributed localised information systems for innovation and development. International Journal of Technology Management 28 (3–6): 483–506. [63] Stam, W. (2009). When does community participation enhance the performance of open source software companies. Research Policy 38 (8): 1288–99. [64] Stuermer, M., S. Spaeth, and G. von Krogh. (2009). Extending privatecollective innovation: A case study. R&D Management 39 (2): 170–91.