نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری سیاست گذاری بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش به بررسی پژوهش های بازاریابی انجام شده در ایران از منظر روش شناسی پرداخته شده است، و به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا تحقیقات بازاریابی در این از نزدیک بینی در روش ها رنج می برند یا خیر؟ بدین منظور تعداد 1021 مقاله از 7 نشریه برتر و تخصصی در حوزه بازرگانی و بازاریابی انتخاب شده و مقالات آن ها از منظر روش شناسی و به کمک فرا روش در یک بازه زمانی 10 ساله (1396-1387) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که پژوهش های انجام شده در ایران در حوزه بازاریابی از تنوع روش شناسی بسیار کمی برخوردار است، به نحوی که عمده مقالات به روشمدل سازی معادلات ساختاری، با ابزار پرسش نامه و به شیوه کمی انجام پذیرفته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta method of marketing research in iran : The study of myopia in methods

نویسندگان [English]

  • shahram ferdosi 1
  • fatemeh mollaei 2
  • Bahman Hajipour 3
  • Mahdieh Babaei Farajabab 4

چکیده [English]

In this research, marketing research in Iran has been examined from a methodological point of view, and it seeks to answer the question of whether marketing research is suffering from the myopia in the methods? For this purpose, 1021 articles from 7 major and specialized journals in the field of commerce and marketing have been selected and their articles have been examined in terms of methodology and meta-method in a 10-year period (1387-1396). The results of this study showed that the researches carried out in Iran in the field of marketing have a very small variety of methodology, so that most of the articles were done using structural equation modeling method, with a quantitative tool and questionnaire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • myopia in methods
  • Marketing Research
  • Domestic journals
  • Meta-method
  1. استربرگ، کرستین فی،1384. روش های تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، ترجمه احمد پور احمد و علی شماعی، یزد، دانشگاه یزد. ارشاد، فرهنگ، جایگاه نقد در آموزش علوم اجتماعی: بستری برای توسعه علمی – فرهنگی، نامه علوم انسانی، شماره 17، بهار 1387، 34-5. حیدری، علی، والی پور، علیرضا، بختیاری، بهناز، تحلیلی بر روند پژوهش‏های بازاریابی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 21، شماره 3، پاییز 1396، 119-97. خادمی گراشی، مهدی، اسحاقی، سید محمد صادق، خسروی، محمد ابراهیم، تحلیل‌محتوی ‌و ‌استنادی ‌مقاله های ‌علمی ‌پژوهشی بازاریابی در ایران، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 16، زمستان 1392، 166-151. داوری، علی؛ رضازاده، آرش،1392، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول. ساعی ارسی، ایرج، جایگاه روش های کمی و کیفی در پژوهش علوم اجتماعی، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد خلخال، شماره 4، 1384، 44-21. عابدی، احمد، شواخی، علیرضا، مقایسه روش شناسی پژوهش کمی و کیفی در علوم رفتاری، شماره 54، بهار 1389، 168-153. عزیزی، شهریار، فرهیخته، فاطمه، تحلیل محتوا، تناظر و فرا روش پایان نامه های بازاریابی در دانشگاه های منتخب تهران، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره پنجم، شماره سوم، پاییز 1392، 124-105. فدایی, غلامرضا، ، درباره اهمیت روش تحقیق و کاربرد آن، کنگره ملی علوم انسانی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1386. لیتل، دانیل، 1386. تبیین در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، چاپ چهارم، تهران، صراط. Bench, S., & Day, T. (2010). The user experience of critical care discharge: a meta-synthesis of qualitative research. International journal of nursing studies, 47(4), 487– 499. Davis, D. F., Golicic, S. L., Boerstler, C. N., Choi, S., & Oh, H. (2013). Does marketing research suffer from methods myopia?. Journal of Business Research, 66(9), 1245-1250. Davis, D. F., Golicic, S. L., & Boerstler, C. N. (2011). Benefits and challenges of conducting multiple methods research in marketing. Journal of the academy of marketing science, 39(3), 467-479. Deshpande, R. (1983). Paradigms lost: On theory and method in research in marketing. Journal of Marketing, 47(3), 101–110. Edwards, M., Davies, M., & Edwards, A. (2009). What are the external influences on information exchange and shared decision-making in healthcare consultations: a meta-synthesis of the literature. Patient education and counseling, 75(1), 37– 52. Global poverty research group, (2007). integrating quantitative and qualitative methods in research, Hirschman, E. (1986). Humanistic inquiry in marketing research: Philosophy, method and criteria. Journal of Marketing Research, 23(3), 237–249. Hudson, L. A., & Ozanne, J. L. (1988). Alternative ways of seeking knowledge in consumer research. Journal of Consumer Research, 14(1), 508–521. Krippendorff, K. (1980). Content analysis: An introduction to its methodology. Beverly Hills: Sage Publications. Kuhn, T. S. (1970). The structure of scientific revolutions (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press. Patterson, B., Thorne, S., Calnan, C., & Jillings, C. (2001). Meta-study of qualitative health research: a practical guide to meta-analysis and metasynthesis. California: Sage. Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 885(879), 10-1037. Montee , D. R. , Sullivan , T.J.& Dejong , C.R. (2002). Applied Social Research Wadworth:Thomson Learning Ramirez, E., David, M. E., & Brusco, M. J. (2013). Marketing's SEM based nomological network: Constructs and research streams in 1987–1997 and in 1998–2008. Journal of Business Research, 66(9), 1255-1260. Reibstein, D. J., Day, G., & Wind, J. (2009). Guest editorial: is marketing academia losing its way?. Journal of Marketing, 73(4), 1-3. Sieber , S.D.(1998). The Intergration Journal Of Sociology , Vol.78,NO 6. Pp:135-159 Krus S.E.(2005).Research Paradigms and Meaning Making: A Primer , The Qualitative Report.Vol.10.NO.4.P.760 Stremersch, S., Verniers, I., & Verhoef, P. C. (2007). The quest for citations: Drivers of article impact. Journal of Marketing, 71(3), 171–193. ellis, G. J., Chandy, R. K., & Ackerman, D. S. (1999). In search of diversity: The record of major marketing journals. Journal of Marketing Research, 36(1), 120–131.