نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه آینده‌پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تغییرات سریع و گستردۀ محیطی، نظام­های سنّتی راهبردپردازی را با چالش مواجه ساخته و آینده ­نگاری راهبردی به دلیل انعطاف پذیری در برابر بدیل­های متغیّر آینده، با استقبال روز افزونی از طرف سازمان­ها روبرو شده است. این پژوهش در پی توسعه مرحله راهبردپردازی در فرایند آینده ­نگاری راهبردی برای سازمان­ها است و از لحاظ هدف، تحقیقی توسعه ­ای به شمار می­آید. روش کلی تحقیق از نوع کیفی می­باشد. ابتدا مبتنی بر تحلیل و تفسیر ادبیات و پیشینه پژوهش، 19 مورد الزامات و گام­های توسعه گزینه­ های راهبردیِ مستخرج از فرایند آینده­ نگاری راهبردی ارایه شدند. سپس به کمک تکنیک دلفی، فهرست موارد ارایه شده مورد اعتبار سنجی قرار گرفت. بر پایه رأی همگرای خبرگان در مرحله دوم دلفی، مقبولیت علمی و کاربردی همه موارد و برازش کلی آنها مورد تایید واقع شد. در پایان بر اساس الزامات و گام­های ارایه شده، به مدیران پیشنهاد شد که 26 گونه گزینه راهبردی یکپارچه ارایه شده در این تحقیق را در فرایند خلق راهبرد برای سازمان­های خود ملحوظ نمایند. نوآوری این تحقیق، ارایه شیوه­ای برای خلق گزینه­ های راهبردی در فرایند آینده‌نگاری راهبردی است، که علاوه بر حفظ ماهیت مبتنی بر "مزیت رقابتی" راهبرد، با رویکردی یکپارچه در بُعد زمان و مکان، تمام فرصت­ها، تهدیدها، ضعف­ها و قوت­ها را با دو رویکرد "پیش ­فعالانه و فرافعالانه" لحاظ می­نماید و گزینه ­های راهبردی را بصورت یکپارچه در سه افق کوتاه، میان و بلند مدت در کنار یکدیگر ترسیم می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing the strategy creating phase in the strategic foresight process, based on the opinions of academic experts and experts in the industries active in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • moslem shirvani naghani 1
 • Roohallah Bayat 2
 • safar fazli 2
 • Ali asghar Pourezzat 3
 • taher rovshandel 3

چکیده [English]

Rapid and wide-ranging environmental changes have challenged traditional systems of strategy making, and strategic foresight has been increasingly welcomed by organizations due to flexibility against alternative futures. This research seeks to develop the process of creating strategic options in strategic foresight for organizations and is a developmental research in terms of purpose. The overall research method is qualitative. First, based on the analysis and interpretation of literature and research background, 19 requirements and steps were presented, to develop strategic options in strategic foresight. Then, with the help of Delphi technique, the validity of the list of provided items was tested. The second round of Delphi, confirmed the scientific and practical appropriateness of all items and their general goodness of fit. In the end, based on presented requirements and steps, the research suggested that managers consider the 26 types of integrated strategy options, presented in this study, in the process of creating strategy for their organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Strategic Option
 • Strategic Foresight
 • Integral Approach
 • Differentiation
 1. [1] Mintzberg, H. (1994). The rise and fall of strategic planning. Harvard Business Review, 72(1): 107-114. [2] Rigby, D. & Bilodeau, B. (2007). Selecting management tools wisely. Harvard Business Review, 85(12): 20-22. [3] Eisenhardt, KM. & Sull, DN. (2011). Strategy as Simple Rules. Harvard Business Review, 79(1): 106-116. [4] Grant, RM. (2003). Strategic Planning in a Turbulent Environment: Evidence from the Oill Majors. Strategic Management Journal, 24(6): 491-517. [5] Rejeski, D. & Olson, R. L. (2006). Has futurism failed? The Wilson Quarterly, Wilson Institute, Washington D.C; Winter, 14-21. [6] Riedy, C. (2009). The influence of futures work on public policy and sustainability. Foresight, 11(5): 40-56. [7] Schwenker, B. & Wulf, T. (2013). Scenario-Based Strategic Planning: Developing Strategies in an Uncertain World. Berlin: Springer. [8] Godet, M. & Durance, P. (2011). Strategic foresight for corporate and regional development. Paris: UNESCO. [9] Kuosa, T. (2012). The evolution of strategic foresight: Navigating public policy making. Oxfordshire: Routledge. [10] Shimizu, K. (2012). The cores of strategic management. Oxfordshire: Routledge. [11] Hambrick, D.C. & Fredrickson, J.W. (2001). Are you sure you have a strategy? Academy of Management Executive, 15(4): 48-59. [12] Whittington, R. (1993). What is strategy and does it matter? London: Routledge. [13] Mintzberg, H. & Lammpel, J. (1999). Reflecting on the strategy process. Sloan Management Review, 12(6): 21-30. [14] Bell, W. (2003). Foundations of Futures Studies: Human Science for a New Era. New Brunswichk, NJ: Transaction Publishers. [15] Porter, M.E. (1980). Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors. New York: Free Press. [16] Slaughter, R. (1998). Futures studies as an intellectual and applied discipline. American Behavioural Scientist, 42(3): 372–385. [17] Shirvani, N.M. (2018). Introducing a Process-based Model for Strategic Foresight in Iranian Companies. Journal of Business Management, 10(2): 349-370. (in Persian) [18] Alvani, M. & Salahi, E. (2013). Introducing a Islamic-Iranian Model for Strategic Foresight. Interdisciplinary Studies of Strategic Knowledge, 10(1): 61-83. (in Persian) [19] Marzban, E. & Mohammadi, M. (2016). Future Scenarios for power Management in Iran. Management Researches in Iran, 20(3): 177-204. (in Persian) [20] Valipoor, M., Safayi, A., Akbarzade, Z. & Ghasemniya, N. (2016). Evaluation and prediction of sustainable production by using hybrid approach of multi-grade fuzzy approachand artificial neural network. Management Researches in Iran, 20(1): 175-201. (in Persian) [21] Rahimdel, M., Amiri, A. & Karbasiyan, M. (2016). Evolutionary Stable Strategies to Defend and Attack with False Targets and Reliability Approach. Modern Researches in Decision Making, 1(2): 29-52. (in Persian) [22] Coelho, G.M., Galvão, A.C.F., Guedes, A.C., Carneiro, I.A., Chauke, C.N. & Filho, L.F. (2012). Strategic foresight applied to the management plan of an innovation development agency. Technology Analysis & Strategic Management, 24(3): 267–283. [23] Kunc, M. & O’Brien, F.A. (2017). Exploring the development of a methodology for scenario use: combining scenario and resource mapping approaches. Technological Forecasting & Social Change, 124: 150-159. [24] Ritchie, J. & Lewis, J. (2003). Qualitative research practice: a guide for social science student and researcher. London: SAGE publications. [25] McMillan, J.H. & Schumacher, S. (1984). Research in education: A conceptual introduction. Boston: little Brown and Company. [26] Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. fourth ed, New York: John Wiley & Sons. [27] Schmidt, R.C. (1997). Managing Delphi surveys using nonparametric statistical techniques. Decision Sciences, 28(3): 763-774. [28] Onwuegbuzie, A.J., Bustamante, R.M. & Nelson, J.A. (2010). Mixed research as a tool for developing quantitative instruments. Journal of mixed methods research, 4(56): 145-162.