نویسندگان

1 دانشگاه مالک‌اشتر، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه مالک‌اشتر،تهران، ایران

چکیده

از منظر فلسفه علم «نظریات» زیربنای علوم تجربی می باشند [1، ص37]. نظریات علمی با توضیح چگونگی پدیده‌ها، حوزه معرفت بشری در علوم تجربی را شکل داده و با ایجاد مسائل تازه و مشارکت در شکل‌گیری نظریات جدید، این حوزه را گسترش می‌دهند.
در این مقاله یک روش سیستماتیک برای انجام مطالعات علوم انسانی و ارائه نظریه‌های علمی ارائه شده است. این کار از طریق استخراج مفاهیم نهفته در پدیده و ساختاردهی معانی آن صورت می‌گیرد. ساختار منطقی یک نظریه با تلفیق برهانی دانش تجربی (قضیه خاص) با دانش نظری (قضیه عام)، یافته‌های حاصل از استقرا را به گزاره‌های قیاسی مبدل ساخته و به این ترتیب به آن هویت علمی می‌بخشد. برای انجام این فرایند یک روش پرکاربرد با عنوان «رویش نظریه» معرفی و چگونگی شکل‌گیری «نظریه» از طریق آن ارائه شده است.
در ادامه مقاله به منظور تشریح بیشتر فرایند کار، یک تجربه عملی در مطالعات مدیریتی گزارش می شود. این مطالعه که به منظور «بررسی علل شکست استراتژی شرکتها» انجام گرفته با استفاده از روش مذکور در مطالعه 12 شرکت موضوع تحقیق، عوامل اصلی مؤثر در شکست استراتژیها را در قالب دو نظریه ارائه داده است. در انتهای مقاله، چگونگی اعتبار بخشی نظریه‌ها از طریق «خطاسنجی» معرفی شده است.
منظور اصلی این مقاله آشنا ساختن محققان و پژوهشگران حوزه علوم انسانی با یکی از روشهای ساخت نظریه‌های علمی (رویش نظریه) و ارائه یک گزارش از تجربه عملی به کارگیری این روش می‌باشد، هر چند باید توجه داشت که ضرورت اختصار، تحقق این منظور را در حد اشاره ها محدود کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Scientific Theory Building in Managerial Studies and Presenting a Practical Experience

نویسندگان [English]

  • Vafa Ghaffarian 1
  • Hosein Dehghani Poodeh 2

چکیده [English]

Empirical sciences are systems of theories. Scientifics theories build up the human’s knowledge realm through explaining the phenomena and develop it by raising new issues and participating in the formation of new theories in responding them .
This article presents a systematic method for theory building in managerial Studies as well as human oriented researches. The theories take shape by means of extracting and organizing the “concepts” hidden in the research subjects. This logic merges the empirical knowledge (singular statement)with the theorems (universal statements) by justification and generates new deductive theorems with scientific validity. Thus, in the present research “Grounded Theory”(GT) was presented as a widely accepted methodology and the theory building process was explained by means of GT.
An experience of theory building in managerial research was then presented to enlighten the process more clearly. This research studied twelve failed companies to find out the reasons behind the crashed strategies and the findings were presented in the pattern of two theories. The trustworthiness of the two theories was introduced through "falsification" at the end of the article.
The main purpose of this research was to familiarize the human science researchers with “theory building” and to report an actual work through the use of this me methodology. Even though it was restricted to summarizing due to its short structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Methodology
  • Managerial Studies
  • Scientific Theory Building
  • Grounded Theory
  • Falsification