نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با بررسی سایت‌های شرکت‌های مطرح در ایران می‌توان به این نتیجه رسید که آنها تنها از بخش کوچکی از فناوری‌های وب 2 مانند شبکه‌های اجتماعی و RSSها برای تحقق اهداف کسب ‌وکار خود استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه سازمان 2 مفهومی جدید بوده و تمامی ابعاد و زوایای سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از این رو آمادگی برای آن قبل از استقرار کامل در سازمان، امری ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش در پی ارائه مدلی است که شرکت‌ها بر‌اساس آن بتوانند میزان آمادگی سازمانی‌ خود را برای سازمان 2 بسنجند. به این منظور پس از مطالعه کتابخانه‌ای، مدل اولیه تدوین شده و پس از کسب نظر از خبرگان در مورد روایی آن، مدل نهایی آمادگی سازمانی برای سازمان 2، ارائه شده است. مدل نهایی از 5 مرحله انگیزش علاقه، آغاز، توجیه و قانونی‌سازی، تصمیم‌گیری برای عمل و اقدام و از عوامل تأثیرگذار مخاطره زیاد بازار، فشار خارجی و اجتماعی برای پذیرش سازمان 2، آشنایی با فواید سازمان 2، تناسب نیازها با سازمان 2، وجود یا توسعه اهداف و استراتژی‌های سازمان 2، هم‌راستایی اهداف سازمان 2 با اهداف سازمان، نگرش و تمایل مثبت مدیریت و کارمندان نسبت به سازمان 2، پشتیبانی و تعهد مدیریت عالی، وجود فرهنگ سازمانی مناسب، وجود پیشگامان و قهرمانان، وجود تیم فنی خوب و شایسته، ساختار سازمانی مسطح، تعیین مخاطبان هدف و بازمهندسی فرایندهای کسب‌و‌کار تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting an Organizational Readiness Model for Enterprise 2.0

نویسندگان [English]

  • Maryam Mahin Mohammad Alizadeh 1
  • Alireza Hassanzadeh 2
  • Shaban Elahi 2

چکیده [English]

Surfing sites of renowned Iranian firms, it can be recognized that they are just using few of web 2.0 tools such as social networks and RSS for achieving their business goals. Enterprise 2.0 is a new concept and it effects all dimensions of organizations. Therefore getting ready for it before implementing Enterprise 2.0 concepts and technologies in the organization is essential. The goal of this paper is presenting an Organizational Readiness Model for Enterprise 2.0, by which firms can calculate their organizational readiness for Enterprise 2.0. For this purpose, after reviewing literature, an initial model was developed and after asking the opinions of experts, final model was developed. The final model includes 5 stages for Organizational Readiness named Stimulation of Interest, Initiation, Legitimization, Decision to Act, and Action. It is also composed the factors named High market risk, External and social pressure for Enterprise 2.0 adoption, Familiarity with Enterprise 2.0 benefits, Fitness of needs with Enterprise 2.0, Existence or development of Enterprise 2.0 goals and strategies, Alignment of Enterprise 2.0 goals with organizational goals, Positive attitude and tendency of management and employees toward Enterprise 2.0, Senior management support and commitment, Presence of an appropriate organizational culture, Presence of pioneers and champions, Presence of a good and qualified technical team, Presence of a flat organizational structure, Determining the target audience, and Holding Enterprise 2.0 training programs and seminars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise 2.0
  • Social Enterprise
  • Social Media
  • Web 2.0
  • Organizational Readiness
[1]    Cook N. (2008) Enterprise 2.0: How social software will change the future of work. 2008: Gower Publishing, Ltd.
[2]    Hinchcliffe D. (2006) Ten ways to take advantage of web 2.0. Web 2.0 Journal.
[3]    Demopoulos T. (2006) What no one ever tells you about blogging and podcasting: Real-life advice from 101 people who successfully leverage the power of the blogosphere (what no one ever tells you about...).: Kaplan Business.
[4]    Hoover J. (2007) Social experiment. Information Week, 2007. 1155: p. 40-46.
[5]    McGillicuddy S. (2006) Wikis and blogs transforming workflow. Search, CIO. Com.
[6]    Bruno A., Marra P., Mangia L. (2011) The enterprise 2.0 adoption process: A participatory design approach. in advanced communication technology (ICACT) 13th International Conference on, IEEE.
[7]    Corso M., et al. (2008) Emerging approach to E2. 0: The Case of Social Enterprise–First Results from a 1-Year Field Research, in The Open Knowlege Society. A Computer Science and Information Systems Manifesto, Springer, p. 92-100.
[8]    Kelly, K.J., et al. (2003) The community readiness model: A complementary approach to social marketing, Marketing Theory,. 3(4): 411-426.
[9]    Rosas J., Camarinha-Matos L.M. (2010) Assessment of the Willingness to Collaborate in Enterprise Networks, in Emerging Trends in Technological Innovation, Springer. p. 14-23.
[10] Ramirez-Medina J. (2009) Enterprise 2.0 rreadiness index. in Management of Engineering & Technology, PICMET 2009. Portland International Conference on. 2009. IEEE.
[11] Wu C. (2004) "A readiness model for adopting Web services", Journal of Enterprise Information Management, 17(5): p. 361-371.
[12] Wahi, A.K., Medury Y. (2014) "Digital businesses: Creation of a research framework for organizational readiness for enterprise 2.0", International Journal of Virtual Communities and Social Networking (IJVCSN), 6(1): 52-66.
[13] Kibuthu M.T. (2014) "Readiness to adopt information and communication technology on organizational performance: The case of tea factories in Embu", Kenya., University of Nairobi.
[14] Aziz N.M. Salleh H. (2011) "Managing organization/business readiness towards IT/IS implementation: A model comparison", Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(2): 215-221.
[15] Bader G., et al. (2012) "Proposing a context-aware enterprise mashup readiness assessment framework", Information Technology and Management,. 13(4): 377-387.
[16] Anjariny A.H., Zeki. A.M. (2011) "Development of model for assessing organizations' readiness toward successful Business Intelligence systems", in Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS), International Conference on. 2011. IEEE.
[17] Basole R.C. (2005) "Mobilizing the enterprise: A conceptual model of transformational value and enterprise readiness", in 26th ASEM National Conference Proceedings.
[18] Abeysinghe G. , Alsobhi A. (2013) Social media readiness in small businesses.
[19] Omosigho O.-E., Abeysinghe G. (2012) "Evaluating readiness of organizations to adopt social media for competitive advantage", in Information Society (i-Society), International Conference on, IEEE.
[20] Ocker R. J., Mudambi. S. (2003) "Assessing the readiness of firms for CRM: A literature review and research model", in System Sciences", Proceedings of the 36th Annual Hawaii International Conference on, IEEE.
[21] De Soysa S., Nanayakkara J. (2006) "Readiness for ERP implementation in an organization: Development of an assessment model", in Information and Automation, ICIA 2006. International Conference on. 2006. IEEE.
[22] Chang W.Y., H. Abu-Amara, Sanford J.F. (2012) "Introduction to Enterprise Services and Cloud Resources1, in Transforming Enterprise Cloud Services, 2010, Springer, p. 1-42.
[23] Jalaldeen M., et al. (2009) Organizational readiness and its contributing factors to adopt km processes: A conceptual model. Communications of the IBIMA, 8(17):128-136.
[24] Chanyagorn P. and Kungwannarongkun B. (2011) "ICT readiness assessment model for public and private organizations in developing country", International Journal of Information and Education Technology, 1(2): 99-106.
[25] Duhan P., Singh A. (2014) "Enterprise 2.0: a boon or bane for entrepreneurial and innovative expenditures?", Journal of Innovation and Entrepreneurship, 3(1): 1-19.
[26] Al-Omari A., Al-Omari H. (2006) "E-government readiness assessment model", Journal of Computer Science, 2(11): 841-845.
[27] Sabri A., O. Sabri, Al-Shargabi B. (2012) "A cultural e-government readiness model", Intelligent Information Management, 4(05): 212.
[28] Consoli D. (2013) "A conceptual model to implement an interactive and collaborative enterprise 2.0", Informatica Economica, 17(3): 36.
[29] Cummings J., A.P. Massey, Ramesh V. (2009) "Web 2.0 proclivity: Understanding how personal use influences organizational adoption", in Proceedings of the 27th ACM International Conference on Design of Communication, , ACM.
[30] Chen Y.-H., T.-C. Wang, Wu C.-Y. (2011) "Strategic decisions using the fuzzy PROMETHEE for IS outsourcing", Expert Systems with Applications, 38(10): 13216-13222.
[31] Goumas M., Lygerou V. (2000) "An extension of the PROMETHEE method for decision making in fuzzy environment: Ranking of alternative energy exploitation projects", European Journal of Operational Research, , 123(3): 606-613.
[32] Rezaian Ali, Ghlichli Behrooz, Darvishi Fatemeh (2012) "The effects of maturity of information technology processes on realizing business requirements with COBIT approach: FAVA organization of Isfahan municipality",  Management Researches in Iran: 16 (4): 63-78, (in Persian).
[33] Esmaeilpour Reza, Khodadad Hosseini Seyed Hami, Elahi Shaban (2006) "Designing and explaining organizational structure that fits with information technology and information systems (IT/IS) in the automotive parts industries of Iran", Modares Humanities Quarterly, Special Issue on Management: 1-44, (in Persian).