نویسنده

کارشناس ارشد ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پارس آباد مغان، اردبیل

چکیده

انتخاب تأمین کنندگان تصمیم مهم ولی پیچیده ای است که نیاز به بررسی دقیق معیارهای عملکردی مختلف دارد. به طور سنتی، مدل های انتخاب تأمین کنندگان مبتنی بر داده های اصلی هستند و بر داده های ترتیبی تأکید کمتری می شود. لیکن با کاربرد گسترده ی روش های تولید، از قبیل روش بهنگام، جدیداً تأکید بیشتری بر لحاظ کردنِ داده های نادقیق ــ یعنی مخلوطی از داده های بازه ای و ترتیبی ــ می شود. این مقاله پیشنهاد می کند که از تحلیل پوششی داده ها (DEA) با مرزهای دوگانه برای انتخاب تأمین کنندگان استفاده شود، که در این روش علاوه بر کارآیی خوشبینانه ی هر تأمین کننده، کارآیی بدبینانه ی آن نیز در نظر گرفته می شود. در مقایسه با DEAی سنتی، رویکرد DEA با مرزهای دوگانه می تواند بهترین تأمین کننده را به درستی و به آسانی بدون نیاز به تحمیل هیچگونه محدودیت وزنی شناسایی کند. یک مثال عددی با استفاده از رویکرد DEA با مرزهای دوگانه بررسی می شود، تا سادگی و سودمندی آن را در انتخاب و توجیه تأمین کننده نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A new approach for supplier selection in the presence of imprecise data: DEA with double frontiers

نویسنده [English]

  • Hossein Azizi

چکیده [English]

Supplier selection is a complex but important decision that requires careful review of various performance criteria. Traditionally, models of supplier selection have been based on cardinal data, with less emphasis on ordinal data. However, with the widespread use of production methods, such as the just-in-time method, recently more emphasis is placed on considering imprecise data—i.e., mixtures of interval and ordinal data. This article proposes to use data envelopment analysis (DEA) with double frontiers for supplier selection, a methodology which considers not only the optimistic efficiency but also the pessimistic efficiency of each supplier. Compared with the traditional DEA, the DEA approach with double frontiers can identify the best supplier accurately and easily without having to impose any weight limitations. A numerical example will be examined using the DEA approach with double frontiers to illustrate its simplicity and convenience for supplier selection and justification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Supplier Selection
  • imprecise data
  • optimistic and pessimistic efficiencies