نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 دانشیار مجتمع مدیریت و فناوری های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 استادیار گروه آموزش ارولوژی دانشکده پزشکی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، پس از پرداختی به اهمیت مطالعه ی فراموشی فعال دانش در سازمان، تعاریف مختلف ارائه شده در ادبیات موضوع درخصوص فراموشی سازمانی و فراموشی فعال دانش مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیم و ویژگی های مهم و کلیدی که باید در تعریف فراموشی فعال دانش مدنظر قرار داده شود، استخراج شده است. بر این اساس، فراموشی فعال دانش به عنوان یک فعالیت ارادی و سیستماتیک و با توجه به ارزش دانش های سازمان به مدیریت دانش های کهنه و قدیمی می پردازد. سپس به منظور بررسی عمیق ارتباط بین فرآیند فراموشی فعال دانش با میزان چسبندگی دانش به افراد و زمینه ی سازمان به گردآوری اطلاعات کیفی منسجم از طریق موردکاوی به عنوان یکی از روش های تحقیق کیفی پرداخته شده است. براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده می توان بیان کرد که با افزایش چسبندگی دانش به افراد و شرایط سازمان، فرآیند فراموشی فعال دانش با مقاومت های بیشتری مواجه شده و سازمان باید زمان و تلاش بیشتری را برای فراموشی دانش کهنه تخصیص دهد. نتایج این پژوهش می تواند کمک بسزایی به مدیران سازمان ها درخصوص نحوه مدیریت دانش های کهنه و قدیمی خود براساس میزان چسبندگی دانش به افراد و زمینه ی سازمان، ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis the process of Active Forgetting of old and obsolete knowledge: case study Hasheminejad hospital

نویسندگان [English]

  • Mehdi Bagherzadeh Niri 1
  • - - 2
  • - - 3

چکیده [English]

The importance of the study of Knowledge Active Forgetting (KAF) is generally described. In this paper, in order to create a comprehensive definition, different definitions of organizational forgetting and knowledge active forgetting presented in the literature, have been reviewed. In addition, key concepts and characteristics that should be considered in the definition of KAF have been extracted. Based on this, concept KAF as an intentional and systematic activity is dependent on the value of knowledge manages. Then, in order to analyze the relationship between KAF and knowledge stickiness to person and organizational context, we gathered qualitative rich data by case study as one of the qualitative research methods. Based on the results of data analysis it can be expressed that by increasing stickiness of knowledge to person and organizational context, the resistance to process of KAF is increased. As a result, organization will be allocated more time and effort in order to manage old and obsolete knowledge. The results of this paper can help managers of organizations to manage their old and obsolete knowledge according to the level of knowledge stickiness to people and organizational context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge Active Forgetting
  • Unlearning
  • Old Knowledge
  • Knowledge Stickiness