نویسندگان

-

چکیده

محیط متحول و بازار رقابتی عصر حاضر، موجب کوتاه تر شدن دوره عمر محصول شده است.
بنابراین سازمان ها اگر بخواهند در چنین محیطی به حیات خود ادامه دهند، ناچارند تا در معرفی
محصولات منطبق با خواسته مشتری از رقبای خود عقب نمانند. ازطرف دیگر طراحی و ارائه محصول
جدید به بازار در برخی از صنایع هزینه های هنگفتی را بر سازمان تحمیل می کند. صنعت
خودروسازی از جمله این صنایع به شمار می رود. این تحقیق با تمرکز بر محصول سمند و در شرکت
ایران خودرو انجام شده است. معمولاً ارائه یک محصول جدید به بازار با دو محدودیت فوریت انجام
این کار و نیز ناکافی بودن منابع مالی همراه است. تغییر طراحی نمای خودرو در نمای خارجی 1 راهکار
مناسبی برای مسئله مذکور می باشد. بدین ترتیب در این تحقیق هدف، تعیین قطعاتی است که با توجه
به محدودیت های سرمایه گذاری درصورت تغییر طراحی خودرو، بهترین طرح نمای خارجی را برای
مشتری دربرداشته باشد. به منظور تحقق هدف مذکور از دو ابزار مهندسی ارزش و تکنیک تحلیل
سلسله مراتبی، استفاده شده است. در این تحقیق چهار جامعه آماری مشتریان، خبرگان، طراحان
خودرو و برنامه ریزان استراتژیک شرکت مدنظر قرارگرفته است و برای جمع آوری داده ها از دو
جامعه مشتریان و طراحان، از نمونه گیری استفاده شده است. درنهایت با انجام این تحقیق و با توجه
به محدودیت بودجه ای پیش روی شرکت، قطعاتی که در نتیجه طراحی مجدد آن ها بهترین و زیباترین
طرح نمای خودروی سمند طراحی خواهد شد، مشخص شدند که به ترتیب اولویت شامل چهار قطعةسپر ها (جلو و عقب)، چراغ ها (جلو و عقب)، آینه بغل و زههای دور بدنه می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Design of the Product Beauty Value Engineering

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -

چکیده [English]

Progressing environment and competitive market in the recent years have
caused shorter product life cycle. Therefore, organizations have to keep up
with the other competitors in introducing products conformed with customer
demands, if they want to survive. On the other hand, designing and offering
new products to the market in some industries imposes enormous costs to the
organizations. Automotive industry is one of these industries. This research
was accomplished with the focus on the product of “Samand“ in “Iran
Khodro” company. Nowdays, the necessity of launching a new product can
be greatly realized, but it seems to be impossible due to the urgency of
executing the so called project and also the lack of monetary resources.
“Face lift designing“ can be regarded as a suitable approach to solve the
mentioned problem. The goal of the research is to find out the parts that
considering the monetary limitations, could bring out the best “Face lift“
design for the company. To ascertain this goal, value engineering (VE) and
analytical hierarchy process (AHP) were used.
Four populations consisting of customers, experts, automotives designers
and strategic planners were used gathering data from the two populations of
customers and designers. In conclusion, considering budgetary constraints of
the company, those parts, which due to the redesigning of them, best face lift
design might be obtained were orderly determined as bumpers, lights, side
mirrors and gutter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Engineering
  • Value index
  • Analytical hierarchy process
  • Function analysis systematic technique