نویسندگان

1 استادیار گروه صنایع، دانشگاه تربیت مدرس،تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار رشته مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

انتخاب و به کارگماری شایسته‏ترین افراد در هر شغل، یکی از مهمترین مسائل و تصمیمات مدیریتی محسوب می‏شود. اینگونه تصمیمات در سازمانها به طور مرسوم از طریق انطباق ساده شاغل و شغل» انجام می‏پذیرد. از کاستیهای این روش، انطباق شاغل با شغل در «سطح فردی» است در حالی که با توجه به اهمیت فراینده «کار گروهی» در سازمانها، انجام انطباقهای دیگر ضروری به نظر می‏آید. در این مقاله «انطباق افراد شاغل با یکدیگر» علاوه بر انطباق دادن شاغل و شغل در نظر گرفته شده و بر این اساس الگوی نوینی برای انتخاب و به کارگماری نیروی انسانی نیز پیشنهاد و توسعه داده شده است.
به منظور مقایسه الگوی پیشنهادی (مبتنی بر سطح تحلیل گروهی) با الگوی مرسوم (مبتنی بر سطح تحلیل فردی)، مدل ریاضی آن در قالب یک مدل غیر خطی (درجه دوم) فرموله شده؛ سپس به وسیله «شبکه عصبی بازپختی» با استفاده از نرم‏افزار Matlab حل شد. نتایج تحلیل آمـاری نشـان می‏دهد که بین میانگین جوابهای به دست آمده از الگوی پیشنهادی و میانگین جوابهای بـه دست آمده از الگوی مرسوم، با توجه به معیار هزینه، اختلاف بسیار معناداری وجود ( و ). در نتیجـه استفـاده از الگـوی پیشنهـادی بـرای انتخاب و به کارگماری نیروی انسانی در مشاغل و پستهای سازمانی به جای الگوی مرسوم توصیه می‏شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A New Model for Personnel Selection & Placement In Organizations by Using an Artificial Neural Network

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Amin Naseri 1
  • Mahmood Mohammadi 2
  • Adel Azar 3

چکیده [English]

“Selecting right Person for the right job” in the organizations seems to be the most important managerial issue. Traditionally, this is realized through a “simple Job- Person Match”, which is an “Individual view”. This methodology, by some trends and paradigm shift in human resource management (i.e. Team Working), should be evolved to a “Group viwe”. In this study, “interpersonal interactions” is added to the traditional one.
First, the suggested model for personnel selection and placement is formulated into a Quadratic mathematical form and then a Hopfield neural network has been used to solve it by using Matlab software, a well known and validated software for neural nets. The results show, there is a significant difference between the mean of solutions by traditional view (based on individual level) and the mean of solutions by the new suggensted one (based on group level): t(19) = - 10.966, P-Value=0.000.

کلیدواژه‌ها [English]

  • artificial neural networks
  • Interpersonal Interactions
  • Job – Person Match
  • Jobs Interdependency
  • Personnel Selection and Placement