نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

چکیده

بسیاری از نظریه‌پردازان مدیریت، سازمان یادگیرنده را سیستمی زنده و رو به تکامل می‌دانند که به‌طور مداوم از طریق دستیابی به دانش، عملکرد خود را بهبود می‌بخشد. دو عنصر «اندیشیدن به آینده یا آینده‌سازی» و «افزایش ظرفیت یادگیری» نقطه مشترکی است که همه نظریه‌پردازان سازمانهای یادگیرنده بر آن تأکید دارند. در هزاره جدید، سازمانهایی قادر به حفظ و ادامه حیات خواهند بود که یادگیرنده باشند و سازمانی که یادگیری مولد نداشته باشد، نخواهد توانست در عصر حاضر به حیات خود ادامه دهد.
مدیران سازمانها، برداشتهای متفاوتی از میزان یادگیرنده بودن سازمانهای خود دارند و برای اینکه بدانند سازمان تحت مدیریتشان تا چه اندازه از ویژگیهای سازمان یادگیرنده برخوردار است، نیاز به ابزار اندازه‌گیری دارند. در این مقاله، شاخصهای اندازه‌گیری پنج دسته ویژگی اصلی سازمان یادگیرنده، شامل ویژگیهای رهبری، نیروی انسانی، طرح سازمانی، فرهنگ سازمانی و مأموریت/استراتژی، استخراج و روایی محتوی، روایی سازه و روایی همگرا و واگرای آن با استفاده از روشهای دلفی، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل متغیر سنجیده شده است.
شاخصهای تأیید‌شده در این مقاله، اجزای تشکیل‌دهنده ابزار سنجش ویژگیهای سازمان یادگیرنده است که می‌تواند در اندازه‌گیری میزان یادگیرنده بودن شرکتها و سازمانهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Building and Validating a Scale for Measurement of Learning Organizations Characteristics

نویسنده [English]

  • Vajhollah Ghorbanizadeh

چکیده [English]

Many of management theorists describe learning organization as a living and evolutionary system that enhances its performance by acquiring knowledge. "Thinking about future or future building" and "increasing learning capacity" are two key factors that have been emphasized by the authors of learning organizations. In new century, learning is survival for organizations and those organizations that do not make productive learning no longer to be lived.
Managers may have unreal understanding about the amount of learning in their organizations and need a device for measuring the characteristics of learning organizations in it.
This article developed the required indicators for measuring five main characteristics of learning organizations including: leadership, manpower, organizational design, organizational culture and mission/strategy characteristics, and examined content validity, construct validity, convergent validity and discriminate validity of the measurement devices with Delphi, confirmatory factor analysis and variable analysis methods.
The proved indicators in this study formed a questionnaire that may be used for measuring the amount of learning organizations characteristics in different firms and organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational design
  • Learning Organization
  • Learning
  • Leadership
  • Manpower
  • Organizational ulture and Mission/ strategy