نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در دهه‏های اخیر، فناوری اطلاعات تقریباً با تمام جنبه‏های زندگی ما به ویژه زندگی کاری و حرفه‏ای عجین شده است. کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه‏های مختلف و رشد سریع استفاده از رایانه در سازمان ها، به بررسی میزان و عوامل پذیرش و عدم پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان ها اهمیت ویژه‏ای بخشیده است. از طرفی با رشد تحقیقات در حوزه های مختلف مرتبط با پذیرش فناوری اطلاعات و مواجهه با نوعی پراکندگی و انفجار اطلاعات در این زمینه، اطلاع و تسلط بر تمامی ابعاد این حوزه تا حدود زیادی امکان پذیر نیست. لذا انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش با به کارگیری روش فراتحلیل و با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA) برای تجزیه وتحلیل داده ها، پس از بررسی تعداد زیادی از پایان نامه‏ها، مقالات و پژوهش های انجام شده در ارتباط با پذیرش فناوری اطلاعات در ایران، تعداد 19 مطالعه انتخاب و 21 فرضیه و متغیر شناسایی شد. نتیجه فراتحلیل نشان می دهد که متغیرهای توانمندسازی کارکنان، وسعت به کارگیری فناوری، درک از سهولت استفاده و درک از سودمندی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان های ایرانی داشته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of effecting factors on the information technology acceptance in Iran

نویسندگان [English]

  • Vajhollah Ghorbanizadeh 1
  • Seyyed Taha Hasan Nangeer 2
  • Seyyed Habib Roodsaz 3

چکیده [English]

In recent decades, information technology, especially with all aspects of our life and professional career has been stirred. Because IT applications in different fields and the rapid growth of computers in organizations, to review the level of acceptance and rejection of information technology in organizations have special significance. Hand with the growth of research in various fields related to the IT acceptance and dealing with a scattering of information and information explosion, control over all aspects of this area is largely impossible. Therefore, the combination of research studies conducted in this matter to extract the systematic and scientific results for researchers is very important. In this study using meta-analysis methods with comprehensive meta-analysis (CMA) software, for examining a large number of theses, articles and researches done in connection with the adoption of information technology in Iran, 19 studies with 21 hypotheses and variables have been selected. The results of meta-analysis shows that employee empowerment, extent of use of technology, perceived ease of use and perceived usefulness of IT had the most influence on the acceptance of information technology in the Iranians organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • acceptance of information technology
  • Effect size
  • tests of heterogeneity
  • publication bias