نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

3 دانشجو کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد

چکیده

با شتاب روز افزون علم و آگاهی در دنیای امروز، شرکت‌ها به منظور تطابق با شرایط متغیر محیطی مجبور به استفاده از تکنولوژی ارتباطات می‌باشند و سرمایه‌گذاری در این تکنولوژی به سرعت در حال افزایش است. ارزیابی عملکرد همواره یکی از دغدغه‌های اساسی برای پایش این تطابق بوده است. اخیراً کاربرد تئوری‌هایی از جمله تحلیل پوششی داده‌ها و تئوری خاکستری برای ارزیابی عملکرد مورد توجه بسیار بوده است. لذا با توجه به اهمیت شرکت مخابرات به عنوان سردمدار حوزه تکنولوژی ارتباطات کشور و لزوم ارزیابی عملکرد آن در این پژوهش از این دو تکنیک استفاده شده است. به این منظور ابتدا مجموعه معیار های مؤثر در ارزیابی عملکرد مالی مخابرات استخراج و میزان اهمیت (وزن) هر یک با استفاده از اعداد خاکستری تعیین شد. سپس با استفاده تکنیک تحلیل پوششی داده ها مدلی برای ارزیابی و رتبه بندی شرکت های مخابرات ارائه گردید. نتایج به دست آمده مبین این مهم است که شرکت های مخابراتی استان های مرکزی، تهران و خوزستان به ترتیب دارای بهترین عملکرد مالی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Financial Performance Evaluating with Grey Theory and Data Envelopment Analysis Technique Two Step approach (Case Study: Province Telecommunication Companies)

نویسندگان [English]

  • Maysam Shafiee Roodposhti 1
  • Seyyd Habibollah Mirghafoori 2
  • Ghazaleh Naddafi 3

چکیده [English]

With the increasing pace of science and knowledge in today, s world, the company in order to comply with the condition environment variable to use communication technology and capital investment in this technology is growing rapidly. Performance evaluation is one of the main concerns for monitoring this agreement. Recently applied the theory of data envelopment analysis (DEA) and grey theory for performance evaluating has been highly regarded. Considering the importance of telecommunications as a leader in the field of communication technology and necessary to evaluate the performance of these two techniques have been used in this study. For this mining first set of criteria in evaluating the financial performance of telecommunication and the importance (weight) each was determined using the number of grey. Then, technique of using DEA model for evaluating and ranking the telecommunications companies were presented. The result indicates that the major telecommunication companies province in Markazi, Tehran and Khuzestan have the best financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Province Telecommunication Companies
  • Evaluation Financial Performance
  • Grey Theory