نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت، پردیس قم، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

فراگرد بودجه ریزی یکی از مهم ترین فراگردهای خط مشی گذاری در هر کشوری است که می تواند عرصه اعمال نفوذگروههای متفاوت ذی نفوذ باشد؛ گروههایی که برای کسب منابع و منافع بیشتر به چانه زنی می پردازند. این اعمال نفوذ ها از آن جهت حائز اهمیت است که روند رشد و توسعه را مختل می کند و به فقر و نابرابری در عرصه های متفاوت اقتصادی و سیاسی منجر می شود. در این پژوهش ملاحظه شد که اگر چه تقریباً همه مراحل فراگرد تنطیم بودجه در ایران مجاری مناسبی برای اعمال نفوذ گروههای ذی نفوذند، اما به نظر می رسد که مراحل تنظیم و تصویب بودجه، از قابلیت بیشتری برای این منظور برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflection on Interest group s’ influences on budgeting in Iran

نویسندگان [English]

  • sahar nikmaram 1
  • - - 2
  • - - 3

چکیده [English]

Abstract
Budget process is one of the most important policy processes in every state which can be an area for using various interest groups’ power, groups that involve in bargaining process to gain further resources and profit. These influences are important for their role to hampering growth and creating poverty and inequality in different area of policy and economy. It was regarded in this research that, although almost all of budget process phases are appropriate for using interest groups’ power in Iran, but it seems that influences in formulation and approval phases are more appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: interest groups
  • budget process
  • formulation and approval phases