نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

یکی از راههای کاهش خطرپذیری در فرایند سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار خرید سبد سهام است. در این مقاله از دو معیار Z و G برای تشکیل سبد سهام استفاده شده است. متغیرهای بنیادی استفاده شده در این مقاله، ضریب Z میزان سلامت مالی شرکت و G نرخ رشد سود خالص شرکت را نشان می‌دهد. بر این اساس سهام 153 شرکت در بورس تهران در دو الگوی 9 و 12 سبدی برحسب بتا و بازده در طول دوره 5 ساله رتبه‌بندی شدند.
نتایج نشان می‌دهد که همخوانی بین رتبه سبدها برحسب شاخصهای خطرپذیری و بازده در الگوی 9 سبدی بیش از الگوی 12 سبدی است. همچنین میزان همخوانی بین رتبه سبدها برحسب شاخص بازده بیش از همخوانی رتبه‌ها برحسب شاخص بتا است. در الگوی 9 سبدی برحسب میانگین بازده، سبد 1G 2Z بالاترین رتبه، را دارد. یعنی بالاترین نرخ بازده را داشته است. از لحاظ میانگین بتا سبد 1G2Z بالاترین رتبه، یعنی کمترین بتا را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Portfolio Formation Based on the Fundamental Vaviables and Their Rating on the Beta and Return

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abbassi 1
  • Amir Hossein Erza 2

چکیده [English]

Purchasing stock portfolio is one of the ways of risk mitigation in the light of investment process on securities. The research applies two measures, Z and G, to demonstrate stock portfolio. Fundamental variables applied in the research are Z index, which demonstrates financial authenticity of firm and G index that shows the growth rate of firm’s net profit. Accordingly, The stocks of 153 firms have been rated in Tehran stock exchange in to two patterns comprising nine portfolios and twelve portfolios based on Beta and the return during a five year period.
The results showed that the concordance of these portfolios’rating in a 9 porffolio pattern based on risk indexes and return is higher than a 12 portfolio pattern. In addition, concordance of the rate of portfolios based on the return index is higher than the concordance of rates based on the beta index. Z1G3 portfolio has the highest rate in a 9 portfolio pattern based on the return mean. In other words, it yields the highest return in terms of beta mean index. In terms of beta mean, Z2G1 portfolio has the highest rate, that is, it has the least beta.

کلیدواژه‌ها [English]

  • portfolio
  • Beta
  • Return
  • Zindex
  • Gindex
  • Fundamental variables
  • Rating