نویسندگان

1 دانشگاه امیر کبیر، تهران، ایران

2 دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه تجاری سازی به یکی از ارکان مهم در فرایند نوآوری فناورانه تبدیل گردیده و پیچیدگی ارزشیابی و قیمت گذاری دانش فنی از دشواریهای آن است. پیچیدگیهای مرتبط با فناورانه و دانش فنی، بسیاری از مؤسسات تحقیق و توسعه را وادار به اتخاذ روشهای هیوریستیک برای قیمت گذاری کرده است. از سوی دیگر، استفاده از روشهای معتبر علمی برای قیمت گذاری، این مؤسسات را بر آن داشته است تا به منظور موفقیت بیشتر در تجاری سازی دانش فنی، از چنین روشهایی استفاده کند. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد ترکیبی، ابتدا ارزیابی دانش فنی توسط یک مدل سیستماتیک به عمل می‌آید. سپس مدلی برای قیمت گذاری بر اساس یک روش تجربی و ابتکاری ارائه می شود. در انتها نیز نتایج استفاده از این مدل در مورد چند دانش فنی در پژوهشگاه صنعت نفت ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Valuation and Pricing of Chemicals and Petrochemicals Know-How by Real Option

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mousaie 1
  • Reza Bandarian 2

چکیده [English]

Commercialization of technology is one of the importants element of innovation process and there are several difficulties to do that. Evaluating and pricing of know –how is one of the most complicated activities in commercialization process. The complexity of technology and know-how pricing has caused difficulties for research technology institutes (RTIs) leading them to use heuristic method for pricing. On the other hand, they are eager to use scientific methods for pricing in commercialization process. In this paper, a model was developed to systematically evaluate know-how and then to price the technology based on experience and heuristics method. Then the model was tested with the real cases in the Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)(Iran).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Know-how pricing
  • Know-how evaluation
  • Know-how of chemical and petrochemical products