نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دسـتیابی به سرآمدی و اجـرای بهـبود مسـتمر یکـی از دغـدغه‌های اصـلی سـازمانهای امروزی برای بـقا در بـازار‌های رقابـتی اسـت. مدلهای سرآمدی به سازمانها کمک می‌کنند تا نیاز‌های اصلی جامـعه و مشـتریان خـود را بـه بهـترین شـکل مـمکن بـرآورده کنـنـد. سـازمانها برای مقایسه خود با رقبا نـیاز دارنـد تـا یـک روش سـاخـتار یافتـه و قابـل اعتـماد در اختـیار داشـته باشند و براساس نتایج مقایسه تصمیم‌گیری کـنند. در این مقاله ابتدا مهمترین مدلهای سرآمدی به طـور اجمالی بررسی می‌شـوند. سـپس شـرکتهای قطعه‌ساز خودرو براساس سطوح سرآمدی کـسب شده و با اسـتفاده از روش PROMETHEE رتـبه‌بندی می‌شوند. اهداف اصلی این مقاله به این شرح می‌باشـند: هـدف اول، شناسایی سطوح سرآمدی شرکتهای قطعه‌ساز؛ هدف دوم، رتبه‌بندی آنـها با استفاده از روش PROMETHEE، و در نهایت هدف سوم، معرفی این روش به عنوان یکی از قوی‌ترین روشهای تصمیم‌گیری چـند معیاره بـرای استفاده‌های آتی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking the Firms Based on Excellency Model Criteria – PROMETHEE Method

نویسندگان [English]

  • Ezzatollah Asgharizadeh 1
  • Mahdi Nasrollahi 2

چکیده [English]

To meet excellency and to do continuous improvement are among the main challenges for modern organizations to live in competitive market. Excellency models help organizations to satisfy essential needs of society and customers in the best possible way. To compare themselves with their competitors, organizations need to have well organized and reliable procedure in hand to make decisions based on this comparison.
In this paper, first, the Excellency models were stndied and then auto maker companies were ranked on Excellency level using PROMRTHEE method. The main goals of this paper were: recognition of the Excellency level of auto maker companies, ranking them using PROMETHEE method and finally introducing this method as one of the powerful multi attribute decision making methods for future applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PROMETHEE
  • Excellency
  • Ranking
  • Fuzzy numbers
  • MADM