نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران

2 کارشناسی ارشد موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کیفیت‌ مفهومی است که براساس دیدگاه ها نیازها وترجیحات کاربران تعیین می‌شود. ازاین رودربین گرو ه‌های مختلف کاربران معانی مختلفی دارد. منظورازکیفیت داده ها وآمارها درجه یامیزان اطمینان به مناسب‌بودن ازآنها برای رفع نیاز کاربران ورسیدن به اهداف تعیین شده درآمارگیری است. این تعریف کامل ترازتعریفی است که درگذشته تحت عنوان درستی آمارها بکار می‌رفت زیرا حتی درصورت درست بودن آمارها نمی توان ازمطلوبیت کیفیت آنها اطمینان یافت. به بیانی دیگر کیفیت آمارها مفهومی چند بعدی است که همه ابعاد آن با هم در ارتباط‌اند و درستی تنها یکی ازابعاد آن و شاید مهمترین بعدآن محسوب می شود. تمام ابعادکیفیت دارای اهمیت‌اند اما در اغلب آمارگیری‌ها باتوجه به منابع مالی وامکانات محدود بدست‌آوردن آمارهایی با بهترین سطح کیفیت درتمام ابعاد آن تقریبا غیرممکن است. دراین تحقیق براساس رویکرد سودا مولفه‌های فرایند کیفیت اقلام‌ آماری ازجهات ودیدگاه‌های مختلف به منظور ساخت دهی به مسئله موردپایش قرارمی‌گیردکه مبنای پایش, مطالب علمی مستندو مصاحبه‌های عمیق ونیمه ساختار یافته باخبرگان صاحب نظردر زمینه کیفیت اقلام آماری مرکزآمارایران است . سعی محقق این است که از تجمیع تمامی نظرات این صاحب‌نظران, ارتباط بین کیفیت اقلام آماری بامولفه‌های آن وعوامل تاثیرگذاربرآن راساخت‌دهی کند. بعدازمشخص شدن نقشه پایش فرایندکیفیت اقلام آماری, سطح بندی کیفیت اقلام, اجزای آن وهمچنین ارتباط بین مولفه‌ها وعوامل تاثیرگذاربرآن مشخص می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mapping of data quality process monitoring map in with SODA approach(case study : statistical center of Iran)

نویسندگان [English]

  • Saeed Najafi Tavana 1
  • Hossein Ghorbani 2
  • Adel Azar 3

چکیده [English]

Quality is a concept that is based on the views of users, users needs and dominances is established. Thus, among the various groups of users have different meanings. statistics Data quality to the appropriate degree of confidence in them to meet the needs of users and the purposes specified in the survey . The perfect balance definition that was used in the past as well, because even if true Statistics can not be sure of the quality utility. In other words, a multi-dimensional quality statistics that are associated with all of its. Only one aspect of it is properly and it is perhaps the most important aspect. All aspects of quality are important However, in most surveys according to limited funds ,obtain statistics with the best level of quality in all its dimensions, it is almost impossible. This research based on SODA approach is monitoring data items quality from different directions and perspectives in order to problem structuring. Monitoring is base on documentation and scientific articles and semi-structured and depth interviews with experts in the field of statistics Data quality items Statistics Center of Iran. The researcher is trying to gather all the opinions of the experts, to structuring the relationship between the quality of its components and factors that affecting its. After setting out map to monitoring the data items quality, Level of quality items, its components, as well as factors that affect the relationship between the components are thoroughly characterized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistic items quality
  • Quality components
  • SODA approach
  • mapping