نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

در بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان ورود به بازارهای هدف صادراتی از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین یک مدل تصمیم ‌گیرنده هوشمندی رقابتی جهت تصمیم ورود/عدم ورود به بازارهای هدف صادراتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف اکتشافی و از نوع آمیخته و از نظر نتیجه کاربردی است. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری، 20 مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری با آن‌ها صورت پذیرفت. روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از نسبت روایی محتوایی و روش آزمون کاپای-کوهن بررسی شد. در بخش کمی با توجه به محدود بودن جامعه آماری از جدول مورگان استفاده شد که تعداد 327 شرکت با استفاده از پرسشنامه که پایایی و روایی آن به ترتیب با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی تائید شده بود مورد بررسی قرار گرفتند. جهت پاسخ به سؤالات پژوهش: 1- شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس ابعاد 8 گانه هوشمندی رقابتی بر اساس شاخص دیویس-بولدین در دو خوشه دسته‌بندی شدند. 2- با استفاده از تحقیق کیفی 59 مؤلفه پیش‌بینی کننده هوشمندی رقابتی جهت ورود به بازارهای هدف صادراتی شناسایی شد. 3- به منظور دستیابی به مدل بهینه، روش‌های مدل‌سازی معمولی و روش‌های مدل‌سازی جمعی بر روی مجموعه متغیرهای حاصل از سه روش انتخاب ویژگی اعمال گردید. نتایج نشان داد شرکت‌های دانش‌بنیان از نظر برخورداری از میزان هوشمندی رقابتی در وضعیت متمایزی قرار دارند که بر همین اساس مدل‌های تصمیم‌گیری آن‌ها جهت ورود به بازارهای هدف صادراتی متفاوت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the decision-making model of competitive intelligence to enter export target markets in knowledge-based companies

نویسنده [English]

  • Mohammad ali Siahsarani kojuri

Assistant Professor, Department of Management and Economics, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran.

چکیده [English]

In many knowledge-based companies, entering export target markets is very important. The aim of the current research is to design and explain a competitive intelligence decision-making model for the decision to enter/not enter export target markets. The current research is exploratory and mixed in terms of purpose, and practical in terms of results. The statistical population in the qualitative stage included knowledge-based companies' activists, who were conducted with 20 in-depth semi-structured interviews using the theoretical sampling method until reaching theoretical saturation, its validity and reliability were checked using the content validity ratio and the Kappa-Cohen test method. In the quantitative section, due to the limited statistical population, Morgan's table was used, and 327 companies were investigated using a questionnaire whose reliability and validity were confirmed using Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis, respectively. To answer the research questions: 1- Knowledge-based companies were classified into two clusters based on the 8 dimensions of competitive intelligence based on the Davis-Bouldin index. 2- Using qualitative research, 59 predictive components of competitive intelligence to enter the export target markets were identified. 3- In order to achieve the optimal model, conventional modeling methods and collective modeling methods were applied on the set of variables resulting from three feature selection methods. The results showed that knowledge-based companies are in a distinct situation in terms of having competitive intelligence, and accordingly, their decision-making models to enter export target markets will be different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competitive intelligence
  • decision tree model
  • export target markets
  • knowledge-based company
[1] Soleimani,     R.,  Esmaeilpour, R. Akbari, M., & Ebrahimpour, M. (2021). Designing a strategic model for the transnational presence of Iranian knowledge-based firms in foreign markets, Management Research in Iran, 25(1): 216-237. 
[2] Hakmaoui, A., Oubrich, M., Calof, J., El Ghazi, H. (2022). Towards an anticipatory system incorporating corporate foresight and competitive intelligence in creating knowledge: a longitudinal Moroccan bank case study, Technological Forecasting and Social Change, Volume 174, 1-16, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121139.
[3] Jesus Silva, Lucelys del Carmen Vidal Pacheco, Kevin Parra Negrete, Johana Cómbita Niño, Omar Bonerge Pineda Lezama, Noel Varela (2019). Design and Development of a Custom System of Technology Surveillance and Competitive Intelligence in SMEs, Procedia Computer Science, Volume 151, 1231-1236, https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.04.177.
[4] Rastegar, A., A., & Hakaki, A. (2020).The Impact of Knowledge Management Infrastructure Capabilities on Business Intelligence with Mediatory role of Open Innovation in Manufacturing SMEs, Journal
of Modern Researches in Decision Making, 5(1): 119-139.
[5] Sadeghiani, A., Shokouhyar, S.,  Ahmadi, S (2022). How digital startups use competitive intelligence to pivot, Digital Business, Volume 2, Issue 2,   1-15, https://doi.org/10.1016/j.digbus.2022.100034.
[6] Stefanikova, L., & Masarova, G. (2014). The need of complex competitive intelligence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 669–677. https://doi.org/10.1201/ 9781420013900.
[7] Ngugi, J. K., Gakure, R. W., & Mugo, H. (2012). Competitive intelligence practices and their effect on profitability of firms in the Kenyan banking industry. International Journal of Business and Social Research, 2(3), 11–18. https://doi.org/10.18533/ijbsr. v2i3.173.
[8] Zarei, A., Maleki, M., & Feiz, D., Siahsarani Kojouri, A. (2018). Competitive Intelligence Text Mining: Words Speak. Journal of AI and Data Mining, 6(1), 79-92.
[9] Rohani, S., Zandvakili, R., & Ansari, M. (2018). Design and creation of a
sticker-based recommendation system based on deep neural networks , Journal
of Modern Researches in Decision Making, 3(2), 156-174.
[10] García, O., Granados, O., & Romero, F. (2018). Social Media Competitive Intelligence: Measurement and Visualization from a Higher Education Organization. In International Conference on Applied Informatics (pp. 32-44). Springer, Cham.
[11] Amarouche, K., Benbrahim, H., & Kassou, I. (2015). Product opinion mining for
competitive intelligence. Procedia Computer Science, 73, 358-365.
[12] Zarei, A., Feiz, D., & Taheri, G. (2020). Providing Social Market Intelligence Framework based on web 2.0 Using Text-Mining Technique on Social Media Websites (Case Study: Competitive Analysis between Samsung and Emersun Brands), Management Research in Iran, 24(4): 98-125. 
[13] Calof, J. L., & Wright, S. (2008). Competitive intelligence: A practitioner, academic and inter-disciplinary perspective. European Journal of Marketing, 42(7–8), 717–730. 
[14] Jamil, G. L. (2013). Approaching Market Intelligence concept through a case analysis: Continuous knowledge for marketing strategic management and its complementarity to competitive intelligence. Procedia Technology, 9, 463–472.
[15] Prescott, J. E. (1995). The evolution of competitive intelligence. International Review of strategic management, 6, 71–90. Prescott, J. E. (2001). Competitive intelligence: Lessons from the trenches. Competitive Intelligence Review: Published in Cooperation with the Society of Competitive Intelligence Professionals, 12(2), 5–19.
[16] Xiang, B., Jiang, D., Pei, J., Sun, X., Chen, E., & Li, H., 2010. Context-aware ranking in web search. In Proceedings of the 33rd international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, ACM, 451-458.
[17] Hassani, A., and Mosconi, E. (2022). Social media analytics, competitive intelligence, and dynamic capabilities in manufacturing SMEs, Technological Forecasting and Social Change, Volume 175, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121416.
[18] Calof, J., & Sewdass, N. (2020). On the relationship between competitive intelligence and innovation. Journal of Intelligence Studies in Business, 10(2).
[19] Madureira, L., Popoviˇc, A., & Castelli, M.. (2021). Competitive intelligence: A unified view and modular definition. Technological Forecasting and Social Change. 
[20] Rouach, D., & Santi, P. (2001). Competitive intelligence adds value: Five intelligence attitudes. European Management Journal, 19(5), 552–559.
[21] Siahsarani kojouri, M. A., Zarei, A. Maleki, M., Azar, A., Feiz, D (2017). Conceptualization and Prioritization of Competitive Intelligence Components at Knowledge-based Companies: Mixed method Study, The Journal of Innovation Management, 6 (1) :21-44. (in persian)
[22] Mosleh, A., Bahrainizadeh, M., & dokuhaki, S. J (2015). A study of the effect of dimensions of competitive intelligence on types of innovation in knowledge-based enterprises, Transformation Management Journal, 7(13): 18-41. (in persian)
[23]  Venter, P. and Rensburg, M. J. V. (2014). The Relashionship Between  marketing Intelligence and strategic  marketing, SAJEMS, 17, No 4: pp. 440-456.
[24]  Khashei V, Harandi A. (2015). Investigating the Role of Cultural intelligence in Promoting Competitive Intelligence. ORMR, 5 (1) :43-60. (in persian)