نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

بسیاری از شرکت‌ها برای پیشبرد اهداف خود نیازمند خرید خدمات حرفه‌ای (مثل خدمات مدیریتی، بازاریابی، حسابداری، حقوقی، و فناوری اطلاعات) از پیمانکاران ارائه دهنده این نوع از خدمات می‌باشند. قرارداد بین کارفرمایان و پیمانکاران خدمات حرفه‌ای باعث شکل‌گیری نوعی رابطه عاملیت می‌شود و لذا بکارگیری تئوری عاملیت برای تنظیم روابط بین آنها می‌تواند امکان پذیر باشد. اما از آنجاییکه موضوع مبادله در خرید خدمات حرفه‌ای دانش انتزاعی می‌باشد و عدم تقارن دانش بین کارفرما و پیمانکار وجود دارد، نمی‌توان تئوری عاملیت را به همان شکلی که رواج دارد، استفاده نمود. لذا مقاله حاضر سعی دارد از منظر نظری، تئوری عاملیت را توسعه دهد تا قابلیت بکارگیری در رابطه بین کارفرما و پیمانکار خدمات حرفه‌ای را داشته باشد. در این مقاله پیشنهاد می‌شود که در صورت امکان ترکیبی از قراردادهای مبتنی بر رفتار و مبتنی بر نتیجه برای خرید خدمات حرفه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در این مقاله دلایل دشواری یا غیر ممکن بودن کنترل مستقیم رفتار پیمانکار و اندازه گیری نتایج خدمات حرفه‌ای بیان می‌شود؛ و دو مکانیزم جایگزین (1) اعتماد و خود کنترلی و (2) کنترل غیر مستقیم (در قالب چهار گزاره نظری) برای کاهش فرصت طلبی و حل بخشی از مسائل عاملیت در رابطه بین کارفرما و پیمانکار خدمات حرفه‌ای ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Beyond the agency theory in regulation of relationship between a client and contractor in professional service projects

نویسندگان [English]

  • Ali Naghi Mashayekhi
  • SeyedAlireza Mirbagheri

چکیده [English]

Many companies are dependent on purchasing the required professional services (such as managerial, marketing, accounting, legal, and IT services) from specialist contractors. The contract between such contractors and clients forms an agency relationship, so the agency theory may be used to regulate the relationship between them. However, since the abstract knowledge is the subject of exchange between the client and professional service provider and there is a knowledge asymmetry between these two parties, the application of agency theory as it is used for traditional owner-manager agency relationship is not possible for principal-professional agent relations. In this article, we expand the agency theory to be applicable in such agency relationships. We suggest that a combination of behavior-based and outcome-based contracts be employed in principal-professional agent relationships, if possible. Moreover, we discuss why it is very hard or even impossible to have a direct control over professional service contractor and to measure the outcomes of its services. We finally propose two alternative mechanisms (1-trust and self-control, and 2-indirect control) for reducing opportunistic behaviors and solving some agency problems occurring in principal-professional agent relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency Theory
  • Professional Services
  • Trust
  • Indirect Control