نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

به دلیل رشد تجارت جهانی، شرکت‌ها از راه‌های مختلف تلاش می‌کنند وارد بازارهای خارجی شوند و ضمن توسعه فروش، سود خود را حداکثر سازند که یکی از رایج‌ترین این روش‌ها، صادرات است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه یک مدل پویا جهت تشریح تاثیر بازارگرایی صادراتی و مدیریت طراحی محصول در عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده صنایع دستی ایران می باشد. برای جمع­آوری و تحلیل داده­های پژوهش به ترتیب از مصاحبه نیمه­ساختاریافته و تحلیل تم استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل مدیران ارشد، کارشناسان خبره وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران و صادرکنندگان نمونه استان تهران است که با توجه به سطح اشباع داده، 17 نفر از آنها به صورت هدفمند انتخاب شده­اند. روایی یافته­های پژوهش با استفاده از روش­های بررسی توسط اعضا، مثلثی و بررسی زوجی تضمین شد. برای بررسی پایایی از روش پایایی بازآزمون استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، مدیریت طراحی محصول و بازارگرایی از ارکان اصلی صادرات صنایع دستی شناخته شدند. همچنین نتایج تحلیل تم به استخراج 7 مؤلفه برای بازارگرایی صادراتی منجر شد که در چهار گروه یا تم فرعی دسته‌بندی شدند. تم­های شناسایی شده شامل برند سازی مولف، بازاریابی نمایشگاهی،  بازاریابی مجازی و استراتژی بازاریابی صادرات است. تم­های فرعی در قالب یک تم اصلی باعنوان بازارگرایی صادراتی قرار گرفت. نتایج این پژوهش می­تواند توسط شرکت­های صادراتی و همچنین نهادهای تسهیل­گر صادرات مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Impact Model of Export Market Orientation and Product Design Management on Export Performance of Iranian Handicraft Exporting Companies

نویسندگان [English]

  • mahdi madadkhani 1
  • Ali Kazemi 2
  • arash shahin 3
  • azarnush ansari 4

چکیده [English]

Due to the growth of world trade, companies try to enter foreign markets in various ways and maximize their profits while selling, one of the most common methods being export. The main purpose of the present study is to present a dynamic model for explaining the impact of export marketization and product design management on export performance of Iranian handicraft exporting companies. Semi-structured interview and thematic analysis were used to collect and analyze the research data, respectively. The statistical population of the study includes senior managers, expert experts of the Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Crafts of Iran and exemplary exporters of Tehran province. The validity of the research findings was ensured by using member, triangular, and paired survey methods. Reliability test was used to test the reliability. Based on the results of the research, product design management and market orientation were identified as the main pillars of handicraft exports. The results of the theme analysis also resulted in the extraction of 7 components for export marketization that were classified into four subgroups or themes. Identified themes include author branding, exhibition marketing, virtual marketing and export marketing strategy. The sub-themes came in the form of a main theme as export marketization. The results of this study can be used by export companies as well as export facilitators.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Marketization
  • Design Management
  • export performance
  • Theme analysis
  1. ]1 [ Monteiro, A. P., Soares, A. M., & Rua, O. L. (2017). “Linking intangible resources and export performance: The role of entrepreneurial orientation and dynamic capabilities”. Baltic Journal of Management, vol. 23, PP.329-347. ]2 [Lien, Wen, Huang & Wu. (2015). “Role of entre prenurship and market orientation in firm’s Success”. European Journal of Marketing, vol. 16, PP.87-103. ]3 [John, Suja (2014). “A study on the role of tourism in promoting art and crafts”.2rd Int. conf. on global business, economics, finance and social sciences. Chennai, India 1113 july. ]4[ Dibrell, C., Craig, J., &Hansen, E. (2011). “Natural Environment, Market Orientation, and Firm Innovativeness: An Organizational Life Cycle Perspective”. Journal of Small Business Management, vol. 49(3), PP. 467-489. ]5[ Agarwal, I., Swami, S., & Nigam, S. (2017). Impact of Market Orientation on Export Performance: Mediating Effect of External Turbulent Environment. International Journal of Advances in Social Sciences. vol. 5,No3, PP. 183-190. ]6 [ Beleska, M. & Spasova,S.F. (2014). “Market orientation and company profitability: further evidence incorporating longitudinal”, Australian Journal of Management, vol. 32, PP. 72-98. ]7[ Peter L. Phillips. (2014). “Brief Design” conf.on global Design and social sciences. New York, 2014 july. ]8 [Ken, SH.& vidson,O. (2015). “The impact of market orientation on the performance of the Vietnamese software firms”. Baltic Journal of Management, vol. 31, PP.188-209. ]9[ Van Rompay, T. J. L., & Ludden, G. D. S. (2015). Types of embodiment in design: The embodied foundations of meaning and affect in product design. International Journal of Design, , vol.9, PP. 1-11. ]10 [ Keshmiri, J. (2016). “The Impact of Market-Based Culture on the Commercial Performance of Accounting Companies”, Quarterly Journal of Business Research, vol. 42, PP.53-82. ]11 [Zhang, J., & Zhu, M. (2016). “Market orientation, product innovation and export performance: evidence from Chinese manufacturers”. Journal of Strategic Marketing, vol,24.No,5.PP.377-397. ]12 [Basiji,A.,Babai, M.A,& Hosinzadeh,M. (2020). “Provide a competency model for international marketing managers”,Journal of management Research in Iran, vol,24.No,1.PP.132-152. ]13 [Hakimi,I. (2020). “Transformational leadership and the development of marketing capabilities by explaining the mediating role of intellectual capita”,Journal of management Research in Iran, vol,24.No,1.PP.2-31. ]14 [Yan, H., He, X., & Cheng, B. (2017). “Managerial ties, market orientation, and export performance: Chinese firms experience. Management and Organization Review, vol.13(3), PP. 611-638. ]15 [Wei-Bo Huang. (2018) . “The Design of Visual Communication for Intangible Cultural Heritage in Product Form” Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol,35.No,7. PP.211-230. ]16 [Fei-Fei Cheng, Chin-Shan Wu, Bianca Leiner,(2018). “The Influence of User Interface Design on Consumer Perceptions: A Cross-Cultural Comparison”, Computers in Human Behavior, vol,51.No,12. PP.43-61. ]17 [Khani, M., Saghai, A. & Heydarzadeh, K. (2019). “Modeling market penetration strategies using simulation Founder”, Journal of New research in decision making, vol,4.No,4. PP.174-204. ]18 [Yip, A. (2014). “A multiple-layer model of market-oriented organizational culture: measureme issues and performance outcomes”, Journal of Marketing Research, vol,37.No,4. PP.449-462. ]19 [Gharravi, S. K., & Hamedani, S. S. (2019). A Presentation of the Strategic Entrepreneurial Marketing Model in the Construction Industry. Journal of System Management, vol,24.No,1.PP.139-170. ]20 [Lee, T. H., Fu, C. J., & Tsai, L. F. (2018). Why does a firm participate in a travel exhibition? A case study of the Taipei International Travel Fair. Asia Pacific Journal of Tourism Research, vol, 23.No,7. PP.677-690 ]21 [Akhter, N. Z. (2019). “Managing Digital Marketing: A Study on Hemas Consumer Brands Bangladesh Limited” Journal of the Academy of Marketing Science, vol, 39.No,2. PP.252-296. ]22 [Gupta, S., Dangayach, G. S., & Singh, A. K. (2015). “Key determinants of sustainable product design and manufacturing”. Procedia CIRP. vol, 26.No,2. PP.89-102 ]23 [Yu, S., & Lee, J. (2019). “The effects of consumers’ perceived values on intention to purchase upcycled products”. Sustainability.vol, 11.No,4. PP.10-34 ]24 [Pegan, G., Vianelli, D., & de Luca, P. (2020). “International Marketing Strategy”. International Series in Advanced Management Studies..vol, 18.No,3. PP.207-216 ]25 [Xie, W., Zhang, Z. H., & Xiang, M. (2019). “Research on the Perceived Value of College Students for Knowledge-Paying Products”. In Journal of Physics: Conference Series . vol, 1168.No,3. PP.27-32 ]26 [Chai, C., Bao, D., Sun, L., & Cao, Y. (2015). “The relative effects of different dimensions of traditional cultural elements on customer product satisfaction”. International Journal of Industrial Ergonomics. vol, 48.No,3. PP.77-88 ]27 [Kanno, Y., & Shibata, S. (2019). “Effects of Strategic Orientation on Product Design: Focusing on the Relationship with the Product Life Cycle” In Journal of Physics Strategic. vol, 91.No,5. PP.293-308 ]28 [Yan, H., He, X., & Cheng, B. (2017). “Managerial ties, market orientation, and export performance: Chinese firms experience”. Management and Organization Review. vol, 13.No,3. PP.611-638 ]29 [Zhang, J., & Zhu, M. (2016). “Market orientation, product innovation and export performance: evidence from Chinese manufacturers”. Journal of Strategic Marketing`b . vol, 24.No,5. PP.377-397. ]30 [Fernando, Y., Fitrianingrum, A., & Richardson, C. (2017). Organisational determinants of export performance: evidence from exporting firms in Batam, Indonesia. International Journal of Business Excellence. vol, 11.No,1. PP.95-119