نویسنده

مربی گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

این تحقیق به بررسی تأثیر معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد در تصمیم‌گیری مدیریت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نقش عدم اطمینان محیطی درک شده به‌وسیله مدیریت در این رابطه پرداخته است. به این منظور از بین شرکت‌های تولیدی عضو جامعه آماری برای 122 شرکت که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، پرسشنامه ارسال شد. در مجموع 42 پرسشنامه دریافت شد که تمام پاسخ داده شده بودند. در این پرسشنامه‌ها از مدیران عامل شرکت‌ها خواسته شده بود تا نظر خود را درمورد عدم اطمینان محیطی، عملکرد نسبی شرکت در سه سال و میزان استفاده از معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد بر طیف لیکرت نشان دهند.
نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می‌دهد شرکت‌هایی که مدیران آنها بیشتر از معیارهای غیرمالی برای تصمیم‌های خود استفاده می‌کنند، دارای عملکرد بهتری هستند. اما عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین میزان استفاده از معیارهای غیرمالی و میزان عملکرد شرکت تأثیر با اهمیت دارد اما این تأثیر بر‌خلاف نتایج تحقیق هوک [1] تأثیرگذاری معیارهای غیرمالی را کاهش می‌دهد. همچنین نتایج تحلیل‌های بیشتر نشان می‌دهد که معیارهای غیر مالی مبتنی بر فرایند داخلی تأثیری بر عملکرد شرکت ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management Decision Making on Non-financial Performance Measures in Environmental Uncertainty

نویسنده [English]

  • Hamid Reaza Bazzaz-zadeh

چکیده [English]

This study investigates the impact of using non-financial performance measures on management decisions and the performance of firms listed in TSE, as well as the role of perceived environmental uncertainty in this relationship. For this purpose, the questionnaires were sent for 122 randomly selected industrial companies, and finally, 42 questionnaires were received that were completed by CEOs. Here The CEOs were requested to determine perceived environmental uncertainty in the environment that their firms operate in, and degree of usage of non-financial measures, and finally, determine the relative performance of their firms in 3 years. Analysis on the received responses showed that using non-financial measures improves the firms’ performance; However, perceived uncertainty has significant effect on this relationship but this is in opposite with Hook [1] who found that it reduces this effect. Additional analysis also showed that internal process measures did not have any effect on the firms’ performance but customer and growth measures affect on the firms performance, and it is affected by the environmental uncertainty only for growth measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Performancemeasure
  • Non-financial performance measures
  • Contingency theory
  • Perceived uncertainty
  • Firms performance