نویسندگان

-

چکیده

امروزه بسیاری از مدیران ،نقش اساسی دانش را در کسب مزیت رقابتی و دنبال کردن اهداف
استراتژیک سازمان درک کرده اند و مدیریت دانش به صورت یک الزام رقابتی در سازمان ها درآمده
است. با وجود این اگر زیرساخت های مناسب و پیش نیازهای لازم برای استفاده از چنین فرآیندی
فراهم نباشد، حاصلی جز انزجار منابع انسانی و اتلاف منابع مالی در پی نخواهد داشت. بنابراین،
ضروری است که سازمان ها قبل از هر اقدامی، از آمادگی سازمان خود در ارتباط با استقرار آن
اطمینان حاصل نمایند. برای رسیدن به چنین هدفی ارائه مدلی برای سنجش آمادگی سازمان برای
مدیریت دانش، اجتناب ناپذیر است. در پژوهش حاضر، ابتدا مدلی فرضی ارائه شده و از طریق
پرسشنامه ای در معرض اظهار نظر 50 نفر از صاحبنظران قرار گرفته است. بعد ازمشخص شدن مدل
نهایی، برای تعیین وزن عوامل و شاخص ها ی آن از روش میانگین موزون استفاده شده است. در
نهایت، میزان کاربردی بودن مدل، در مرکز آمار ایران مورد آزمون قرار گرفته، وضعیت آمادگی آن
در ابعاد مختلف مشخص شده و بر اساس وضعیت آن پیشنهادهایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Offering a Model to Asses the Organization’s Readiness in Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -
  • - -

چکیده [English]

Plenty of managers have comprehended the essential role of knowledge in
acquiring competitive advantages and pursuing the strategic organizational
objectives. Since knowledge management is a competitive obligation, it is
crucial for organizations to know whether their systematization is prepared or
not. Lack of appropriate infrastructures and the indispensable prerequisites
cause the utilization of such procedures to be extravagant rather than profitable.
The presentation of organizational preparation model in knowledge
management is inevitable to attain such a goal. That is why, a conceptualized
model was offered in this research to quantify the preparedness of an
organization. The indexes pertinent to knowledge management preparation
were extracted from the subject’s literature review. Then they were
dispatched to 50 experts and cognoscenti in the knowledge management
field, whereas 40 questionnaires were rendered back. The authentication
agent analysis methodology was used to validate 5 factors, which
encompassed 19 indices and Finally 6 indices were crossed out. t-test 2-term
experimentations were employed to verify the chief and subordinate
hypotheses. The indices and determinants of the model were stipulated in the
ensuing stage, in which a harmonious mean was utilized. 94 questions were
chosen for the verified indices. The Iranian statistics kernel was quantified
through this questionnaire. The preparation level was illustrated in diverse
dimensions and some proposals were offered based upon the organization
circumstances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Preparation archetype
  • Operational analysis
  • Iran Statistical Center