نویسندگان

دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در هر سازمان، کارکنان مختلف قابلیتهای متفاوتی دارند و برای ارتقای این قابلیت‌ها و پیوند آنها با استراتژی شرکت، متناسب با هر دسته از قابلیت‌ها ، باید سبک های مدیریت منابع انسانی متفاوتی در نظر گرفته شود. این تحقیق در نظر دارد میزان تطابق سبکهای مدیریت منابع انسانی را با میزان قابلیت‌های استراتژیک کارکنان در شرکتهای صنعتی مورد بررسی قرار دهد. بنابراین، ضمن مروری بر دیدگاههای مختلف، عوامل مؤثر در تعیین سبک مدیریت منابع انسانی مورد بحث قرار گرفته و با در نظر گرفتن میزان «ارزش استراتژیک» و «منحصر بفردی» به عنوان قابلیت‌ها ی استراتژیک، یک طبقه بندی شامل چهار دسته از کارکنان ارائه شده و متناسب با هر دسته از کارکنان، یک سبک مدیریتی نیز پیشنهاد گردیده است. سپس میزان انطباق سبک‌های منابع انسانی با قابلیتهای استراتژیک، در نمونه‌ای از شرکتهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. سنجش قابلیتهای کارکنان و تعیین سبک مدیریت منابع انسانی هر شرکت با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش میدانی صورت گرفته است. در پایان، نتایج مورد بحث و بررسی قرارگرفته و پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Employees Strategic Capabilities and Human Resource Management Styles in Industrial Companies of Tehran

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Seyed Javadin
  • Mashaalah Hosseinzadeh

چکیده [English]

In every organization, different employees have different capabilities. for development of these capabilities and linking with corporate strategies, according to each category of capabilities, different HRM styles should be used. The purpose of this paper was to examine the accordance of HRM styles with HR capabilities in industrial companies. So, by reviewing the related approaches, the effective factors in selecting HRM styles were discussed. Then, using "strategic value" and "uniqueness" as strategic capabilities, a classification of four types of workers were developed, and a HRM style was proposed for every type. Then the accordance of HRM styles with strategic capabilities in a sample of industrial companies was examined. Level of human capabilities and HRM styles in every company were determined with questionnaire survey. Finally, the obtained results were discussed and some suggestions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Capabilities
  • Strategic Value
  • Uniqueness
  • uman Resource Style
  • Industrial Companies