نویسندگان

-

چکیده

سایش اجتماعی یکی از دستاورد های منفی زندگی اجتماعی است که هزینه های سنگینی برای
سازمان ها و جامعه دارد. این مقاله در راستای مساعدت به مدیران برای تخفیف اثرات منفی سایش
اجتماعی بر کارکنان تألیف شده است و هدف آن احصای اجزای مدل سایش اجتماعی در سازمان ها ی
مورد مطالعه و ایجاد هوشیاری اجتماعی در مدیران و کارکنان می باشد. این تحقیق در دو سازمان،
یعنی وزارت نفت و وزارت دارایی انجام شده است. در این مقاله یک مدل مفهومی بر اساس تئوری
انصاف طراحی شده که رابطه متغیر مستقل (سایش اجتماعی) و متغیر وابسته ( پیامدهای ارتباطات
کارکنان) و نقش متغیر میانجی (ادراک عدالت) در تعامل بین این دو متغیر، با توجه به متغیرهای
تعدیل گر (ابعاد فرهنگی فردی و وظایف سیستم مدیریت منابع انسانی) را از طریق روش تحلیل مسیر
و ساب گروپ آزمایش نموده است. براساس نتایج حاصل از برازش مدل سایش اجتماعی برای
سازمان های مورد مطالعه، نقش متغیر میانجی ادراک عدالت و متغیر تعدیل گر وظایف مدیریت منابع
انسانی تأیید شده ولی نقش تعدیل گر ابعاد فرهنگی فردی ( بعد فاصله از قدرت ) تأیید نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Social Undermining Model of Manpower and Outcomes of Interpersonal Communications

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -

چکیده [English]

Social undermining has been considered as one of the negative outcomes of
social life that imposes huge costs on both organizations and society.
Mangers should be aware of all dimensions and outcomes of this
phenomenon in order to reduce its negative interactions.
The purpose of this paper was recognizing of social undermining model,
and establishing social consciousness in employers and employees.
According to fairness theory, a conceptual model was developed, which
examined the relations between independent variable (social undermining)
and dependent variable (employee outcomes) as well as the relations of
these variables with mediate variables (justice perception) and the
consideration of moderate variables (cultural values and some functions of
human resource management) in two Iranian organizations by path analysis
and subgroup methods . The obtained results using the social undermining
model confirmed the function of mediate variable (justice perception ) and
moderate variable of some functions of human resource management but
denied the function of moderate variable of cultural values (power distance ).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social undermining
  • Justice perception
  • Employee outcomes
  • Fairness theory