نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

به منظور مواجهه با موضوع مدیریت دانش، سازمان‌ها ناگزیر از تدوین استراتژی مدیریت دانش و تدوین استراتژی دانش هستند. مدل‌ها و روش‌های مختلفی برای تدوین این استراتژیها ارائه شده است. در این پژوهش یک مدل سیستم داینامیک برای انتخاب و تلفیق این دو نوع استراتژی ارائه شده است. در این مدل عوامل سازمانی مانند استراتژی عمومی کسب و کار سازمان، ساختار سازمانی، عوامل فرهنگی، منابع انسانی و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات به عنوان متغیرهای تاثیر گذار در نظر گرفته شده اند. از طرفی در رویکرد پویا برای ایجاد استراتژی‌های دانش و مدیریت دانش، وضعیت فرایندهای خلق و انتشار دانش و نیز سطح دانش آشکار و پنهان، تاثیر مستقیمی بر استراتژی‌های انتخابی دارند. در این پژوهش ابتدا متغیرهای دانشی سازمان مورد مطالعه شناسایی گشته و سطح اولیه‌ی آن‌ها و عوامل تاثیر گذار بر افزایش یا کاهش مقدار آنها مشخص گردیده‌اند، سپس نمودارهای علت و معلولی و نرخ و حالت آنها ترسیم شده است. در پایان پس از آزمون و شبیه سازی مدل دینامیکی،سناریوها و سیاست های مختلفی برای نمونه مورد مطالعه پیشنهاد شده است. نتایج سناریو های منتخب نشان دهنده بهبود در متغیرهای مربوط به هر دو نوع استراتژی دانش و استراتژی مدیریت دانش است. واژه‌های کلیدی:مدیریت دانش، استراتژی دانش، استراتژی مدیریت دانش، پویایی شناسی سیستم‌ها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

System Dynamics simulation for Developing and intenerating knowledge management and Knowledge strategy

نویسندگان [English]

  • sima javaheri
  • amene khadivar

چکیده [English]

To encounter with Knowledge Management, the organizations should select appropriate knowledge strategy and knowledge management strategy. There are different methods for developing these strategies. In this study a System Dynamics model developed to select and integrate both strategies. In the proposed model organizational factors such as business strategy, structure, culture, human resource and IT infrastructure have been considered. On the other hand, from the dynamic approach perspective, the knowledge creation processes and the level of explicit or tacit knowledge have direct impact on selected strategies. In this paper all the stock variable and their initial value have been identified then the flow variable and theier increasing/decreasing rate have been determined and casual loops and stock and flow diagrams was proposed. At last after simulating and testing the dynamic model, different scenarios and policies have been presented for the case study. The results indicate improvement in both KM strategy and knowledge strategy. Keywords: knowledge management, knowledge management strategy, knowledge strategy, system dynamics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • knowledge management strategy
  • knowledge strategy
  • System Dynamics