نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

امروزه مدیریت دانش تبدیل به یکی از مقوله‌های مهم و قابل توجه در کشورهای در حال توسعه شده است. صنعت نفت از صنایع مهم در کشور ما می‌باشد که نقش انتقال دانش در همه امور آن دارای اهمیت بوده است و می‌تواند با استفاده از اتحاد استراتژیک، تلاش‌های خود را در امر خلق دانش، کسب دانش، تسهیم دانش و به‌کارگیری دانش تکمیل نماید؛ بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا نقش مدیریت دانش را به عنوان انگیزه‌ای برای ورود به اتحاد استراتژیک فناورانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش، پس از مطالعه ادبیات مربوط و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی اولیه موضوع مورد نظر پرداخته شده است؛ پس از آن با استفاده از رویکرد کیفی و مصاحبه با خبرگان، به استخراج مفاهیم و مقوله‌های اثرگذار بر مدیریت دانش به عنوان انگیزه ورود به اتحادها پرداخته شده است. یکی از مقوله‌های مهم در این رابطه، خلق دانش می‌باشد که از مفاهیم تشخیص دانش و ایجاد دانش منجر شده است. مقوله دیگر شناسایی شده، کسب دانش می‌باشد که از مفاهیم جمع­آوری دانش و سازماندهی دانش به­دست آمده است. سومین مقوله شناسایی شده در راستای مدیریت دانش، تسهیم دانش است که دربرگیرنده مفاهیم نشر دانش و سازگار نمودن دانش می‌باشد. در نهایت، به‌کارگیری دانش که از مفهوم استفاده از دانش به ­دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Knowledge Management on the Motivation to Enter International Technological Strategic Alliances (Case Study: Oil Industry)

نویسندگان [English]

  • zohre khosravilaghab 1
  • Abdolmajid Mosleh 2
  • Habibollah Salarzehi 3

1 Assistant Professor, Management Department,, Faculty of Humanities, Kherad Institute of Higher education, Bushehr, Iran

2 Associate Professor, Business Management Department, Business and Economics school, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

3 Associate Professor, Public Administration, Faculty of Management and Economic, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Today, knowledge management has become one of the most important categories in developing countries. The oil industry is one of the most important industries in our country. The role of knowledge transfer in all its affairs has been important, and it can use its strategic alliance to create, acquire, share and apply knowledge; therefore, in this research we have attempted to examine the role of knowledge management as a motivation to enter the technological strategic alliance. In this research, after studying the literature and using the library method, a preliminary study of the subject is considered; subsequently, using the qualitative approach and interviewing experts, extraction of concepts and categories affecting knowledge management as a motivation to enter the alliances has been addressed. One of the important categories in this regard is the creation of knowledge that has resulted from the concepts of knowledge recognition and knowledge creation. Another identified category is the acquisition of knowledge derived from the concepts of knowledge gathering and knowledge organization. The third identified category for knowledge management is knowledge sharing, which includes the concepts of publishing Knowledge and adapting knowledge. Finally, there is applying knowledge, which is derived from the concept of the use of knowledge.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Strategic Alliance
  • Knowledge Management
  • Oil Industry
[1]    B. Xu, "Market differential evaluations of strategic alliances in the pharmaceutical/ biotech industry," Journal of High Technology Management Research, vol. 17, p. 43–52, 2006. 
[2]    M. O'Dwyer and A. Gilmore, "Value and alliance capability and the formation of strategic alliances in SMEs: The impact of customer orientation and resource optimisation," Journal of Business Research, vol. 87, pp. 58-68, 2018. 
[3]    X. Jiang, Y. Bao, Y. Xie and S. Gao, "Partner trustworthiness, knowledge flow in strategic alliances, and firm competitiveness: A contingency perspective," Journal of Business Research, vol. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.07.009, 2015. 
[4]    M. L. Mendoza, J. P. O. Santos and C. A. L. Gavilánez, "Strategic alliances in higher education in Ecuador: the challenge of knowledge transfer and its effect on the learning curve," SUMA NEG, vol. 5, no. 12, pp. 96-104, 2014. 
[5]    s. mowlaie, r. shakeri and n. m. yaghoubi, "Personal Knowledge Management Influence on Innovative Culture and Performance in Knowledge Based Companies," Management Research in Iran, vol. 22, no. 4, pp. 129-150, 2019. 
[6]    M. Hasani and S. Jahanyan, "Intelligence of knowledge management system based on structural coupling," Management Research in Iran, vol. 2, pp. 75-91, 2016. 
[7]    A. A. Rastegar and A. Hakaki, "The Impact of Knowledge Management Infrastructure Capabilities on Business Intelligence with Mediatory role of Open Innovation in Manufacturing SMEs," New research in decision making, vol. 5, no. 1, pp. 119-139, 2020. 
[8]    X. Peng, Y. Jia, K. C. Chan and X. Wang, "Let us work together: The impact of customer strategic alliances on IPO underpricing and post-IPO performance," Journal of Corporate Finance, vol. 67, 2021. 
[9]    M. M. Babu, B. L. Dey, M. Rahman, S. K. Roy, S. F. Syed Alwi and M. M. Kamal, "Value co-creation through social innovation: A study of sustainable strategic alliance in telecommunication and financial services sectors in Bangladesh," Industrial Marketing Management, vol. 89, pp. 13-27, 2020. 
[10]    W. L. Ko, S. Y. Kim, J.-H. Lee and T. H. Song, "The effects of strategic alliance emphasis and marketing efficiency on firm value under different technological environments," Journal of Business Research, vol. 120, pp. 453-461, 2020. 
[11]    C.-N. Wang, X.-T. Nguyen, T.-D. Le and M.-H. Hsueh, "A partner selection approach for strategic alliance in the global aerospace and defense industry," Journal of Air Transport Managemen, vol. 69, pp. 190-204, 2018. 
[12]    O. Arslan, C. Archetti, O. Jabali, G. Laporte and M. G. Speranza, "Minimum cost network design in strategic alliances," Omega, vol. 96, 2020. 
[13]    H. Mazloomi Khamseh, D. Jolly and L. Morel, "The effect of learning approaches on the utilization of external knowledge in strategic alliances," Industrial Marketing Management, vol. 63, pp. 92-104, 2017. 
[14]    A. M. Subramanian, W. Bo and C. Kah-Hin, "The role of knowledge base homogeneity in learning from strategic alliances," Research Policy, vol. 47, no. 1, pp. 158-168, 2018. 
[15]    B. B. Nielsen, "Determining international strategic alliance performance: A multidimensional approach," International Business Review, vol. 16, p. 337–361, 2007. 
[16]    A. Samadi, R. Sohrabi, M. Soleyman Abadi and M. R. Soleyman sharafi, "Evaluation of Strategic Alliance Formation in an Industrial Cluster," Supply Chain Management, vol. 15, no. 41, pp. 50-59, 2013. 
[17]    H. Karimifard, "Strategic alliances; A way to strengthen small and medium enterprises," Tadbir, vol. 213, p. 2010, 16-22. 
[18]    M. R. Baradaran nia and A. Mashayekhi, "A framework for evaluating potential business partners in developing a strategic alliance," in Second International Management Conference, Tehran, 2005. 
[19]    X. Jiang, Y. Yang, Y.-L. Pei and G. Wang, "Entrepreneurial Orientation, Strategic Alliances, and Firm Performance: Inside the Black Box," Long Range Planning, vol. http://dx.doi.org/10.1016/j.lrp.2014.09.003, 2014. 
[20]    A. S. Hyder and L. T. Eriksson, "Success is not enough: The spectacular rise and fall of a strategic alliance between two multinationals," Industrial Marketing Management, vol. 34, p. 783– 796, 2005. 
[21]    P. M. Norman, "Knowledge acquisition, knowledge loss, and satisfaction in high technology alliances," Journal of Business Research, vol. 57, p. 610– 619, 2004. 
[22]    W. Y. Wu, H.-A. Shih and H.-C. Chan, "The analytic network process for partner selection criteria in strategic alliances," Expert Systems with Applications, vol. 36, p. 4646–4653, 2009. 
[23]    A. L. Boone and V. I. Ivanov, "Bankruptcy spillovere ffects on strategic alliance partners," Journal of Financial Economics, vol. 103, p. 551–569, 2012. 
[24]    C. E. Ybarra and T. A. Turk, "The evolution of trust in information technology alliances," Journal of High Technology Management Research, vol. 20, p. 62–74, 2009. 
[25]    W. W. McCutchen Jr and P. M. Swamidass, "Motivations for strategic alliances in the pharmaceutical/biotech industry: Some new findings," Journal of High Technology Management Research, vol. 15, p. 197–214, 2004. 
[26]    B. Cuéllar-Fernández, Y. Fuertes-Callén and J. A. Laínez-Gadea, "The impact of strategic alliances on the market value of telecommunications firms," Journal of High Technology Management Research, vol. 22, pp. 1-13, 2011. 
[27]    S. Dasí-Rodríguez and M. Pardo-del-Val, "Seeking partners in international alliances: The influence of cultural factors," Journal of Business Research, vol. 68, p. 1522–1526, 2015. 
[28]    N. Soleymani, A. Albadavi, M. Aghdasi and B. Ostadi, "Presentation of mathematical formula in Employee Value," Management Research in Iran, vol. 4, no. 1, pp. 101-118, 2019. 
[29]    E. G. Carayannis, S. K. Kassicieh and R. Radosevich, "Strategic alliances as a source of early-stage seed capital in new technology-based firms," Technovation, vol. 20, p. 603–615, 2000. 
[30]    B. B. Nielsen, "Determining international strategic alliance performance: A multidimensional approach," International Business Review, vol. 16, p. 337–361, 2007.