نویسندگان

1 تهران-

2 تهران

3 استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

در تحقیق حاضر اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به منظور برآورد نرخ بدون ریسک بررسی شد.
برای انجام تحقیق از داده های بین سالهای 1-1383 تا 12-1387 استفاده شد. نمونه تحقیق 48 شرکت حاضر دربورس اوراق بهادار تهران بودند و اثر 10 متغیر کلان اقتصادی مانند صادرات ، واردات، نرخ ارز ، قیمت سکه طلا، قیمت نفت، شاخص بازده بورس ، شاخص بازده بورس با یک وقفه زمانی ، حجم پول ، تورم و تعداد پروانه های ساختمانی بر بازده های ماهانه این 48 شرکت در طول مدت 5 سال بررسی شد. مدل انتخابی این پژوهش، مدل چند متغیره قیمت گذاری آربیتراژ و روش استفاده شده در انجام این تحقیق تحلیل عاملی است. هدف از انجام این تحقیق برآورد نرخ بازده بدون ریسک بازار سرمایه و اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بود و نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دلیل هم حرکتی بازده سهام تاثیر متفاوت عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتها می باشد بطوریکه تورم و شاخص بازده بازار با یک وقفه در طول این مدت بر بورس تهران تاثیر گذار بوده اند. همچنین نرخ بازده بدون ریسک بدست آمده از این پژوهش در بازار سرمایه در طول این 5 سال بیشتر از نرخ بازده بدون ریسک بازار پول می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ANALYZING STOCKRETURN COMOVEMENT IN TEHRAN STOCK EXCHANGE USING APT APPROACH

نویسندگان [English]

  • pegah mazaheri far 1
  • HASSAN GHALIBAFASL 2
  • - - 3

چکیده [English]

In this thesis we considered the effects of macro-economic factors on stock returns in order to estimate the risk free rate of return. For doing so, we used monthly returns of companies from 1383-1 to 1387-12.The sample of this thesis was consist of 48 companies which were present in stock market. Then the effect of 10 macro economic factors like Import, Export, Coin price, Oil price, M1, Inflation, Exchange rate, Index, Indext-1,construction permit
on monthly stock returns was estimated for 5 years. The method which was used in this research was multi-factor model Arbitrage Pricing Theory (APT) and the method used was Factor Analysis.The aim of this research was to clarify whether co-movement of stock returns was the result of macro -economic factors or not, and also to estimate the risk free rate of return.The result of this thesis showed that co-movement of stock returns was due to different effects of macro- economic factors ,for inflation and indext-1 affected Tehran stock return during these 5 years ,and the estimated risk free rate of return of investment market was more than the risk free rate of return of monetary market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • factor analysis
  • risk free rate of return
  • co-movement
  • APT