نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 - استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

چکیده

امروزه لجستیک معکوس یکی از عمده فعالیت های مدیریت زنجیره تامین است که کلیه فعالیت های فیزیکی مرتبط با محصولات برگشتی (مانند جمع آوری، احیاء و بازیافت، دفن و انهدام) را در بر می گیرد. در این راستا، طراحی و اجرای صحیح لجستیک معکوس علاوه بر افزایش سطح وفاداری مشتریان، موجب کاهش هزینه های موجودی و هزینه های حمل‌ونقل می شود. در این مقاله، به منظور کمینه سازی هزینه های مرتبط با هزینه های ثابت، هزینه های جریان مواد و هزینه های احداث مراکز بالقوه، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس ارایه می شود. برای اعتباردهی این مدل، چند نمونه مسأله آزمایشی تولید و سپس پارامترهای مدل تعیین می گردد. مدل پیشنهادی با استفاده از نرم‌افزار لینگو حل و نتایج محاسباتی بر حسب مقدار تابع هدف و زمان مربوطه به‌همراه تحلیل حساسیت آن ارایه می‌گردد. همچنین نتایج برای محصولات برگشتی با تقاضای مختلف برای یک و دو محصول ارایه می‌گردد. در خاتمه، نتیجه گیری کلی ارایه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mathematical modeling for the forward and reverse logistics network design

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Omidi-Rekavandi 1
  • Reza Tavakkoli-Moghaddam 2
  • Ali Ghodratnama 3

چکیده [English]

Nowadays, reverse logistics is one of the major activities of supply chain management that are included all of physical activities related to returned products (e.g., collection, recovery and recycle). So that, designing and implementing of appropriate reverse logistics, not only lead to increase customer loyalty, but also it will be reduce the inventory and transportation costs. This paper presents a mixed-integer linear programming (MILP) model for the network design of forward and reverse logistics, which minimizes the costs consisting of the fixed cost, material cost and construction of the potential center cost. To validate this model, a number of test problems are generated, and then its parameters are determined. The presented model is solved by the Lingo software and the associated computational results along with the sensitivity analysis are illustrated. Additionally, the returned products with different demands for one and two products are illustrated. Finally, the remarkable conclusion is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Network design
  • Integrated forward/reverse logistics