نویسندگان

1 دانشجو دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تسهیم دانش یکی از فرایندهای ضروری پیاده‌سازی مدیریت دانش است و زمانی اتفاق می‌افتد که فرد تمایل به کمک به دیگران یا یادگیری از دیگران جهت توسعه توانمندی‌های جدید در سازمان دارد. امروزه استفاده از دانش سازمانی و تسهیم مؤثر آن بین کارکنان سازمان‌های دانش‌محور به منبعی راهبردی برای دستیابی سازمان‌ها به مزیت رقابتی و حفظ آن تبدیل شده است. مؤسسات و سازمان‌ها برای دستیابی به چنین مزیتی به دنبال مدل‌ها و راه‌کارهایی هستند که عوامل انگیزشی تسهیم دانش را شناسایی و شبیه‌سازی کنند تا سازمان را در دستیابی به موقعیت بهتر یاری می‌نماید. بر این اساس این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای بررسی عوامل انگیزشی تسهیم دانش در سازمان مورد نظر تعریف گردید. در همین راستا محقق سعی دارد تا با به‌کارگیری متدولوژی سیستم‌های‌ پویا به بررسی سیاست‌های انگیزشی تسهیم دانش در سازمان مورد نظر بپردازد. در این پژوهش و در مرحله‌ نخست، سیاست‌های انگیزشی و ضدانگیزشی تسهیم دانش شناسایی از طریق ادبیات تحقیقاتی و مصاحبه با خبرگان شناسایی گردید. عوامل شناسایی شده شامل 26 عامل زیر است: تخصیص بودجه، آموزش، فرهنگ تسهیم دانش، تدوین تسهیم دانش بین اهداف سازمان، فضا و جو تسهیم دانش، داشتن زمان کافی برای تسهیم دانش، داشتن زمان کافی برای تسهیم دانش، داشتن زمان کافی، تشویق شدن مدیران و کارکنان به تسهیم دانش، ارائه پیشنهادات دانشی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، پاداش فردی و گروهی، کیفیت عملکرد، اشتیاق و تمایل به تسهیم دانش، کمبود رقابت، ارتباطات و تعامل، نبود اعتماد بین طرفین، سوء استفاده از دانش، نبود امنیت شغلی، ترس از اعلان شکست‌ها، سلسله مراتب سازمانی، نبود دسترسی به دانش، محرمانگی دانش، نبود اعتماد درباره صحت دانش، جهت­گیری سیاسی در تسهیم دانش، دیدگاه منفی کارکنان و دیدگاه منفی مدیر نسبت به تسهیم دانش. سپس مدل دینامیکی مربوط سیاست‌های انگیزشی تسهیم دانش بر پایه‌ اصول متدولوژی سیستم‌های پویا با ترسیم انگیزش کل به عنوان متغیر انباشت و 26 متغیر جریان ساخته شده و پس از حصول اطمینان از کارکرد مدل، در بخش نتیجه‌گیری به پرسش‌های پژوهشی پاسخ مناسبی داده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dynamic Simulation of Motivational Policies Impacts on Employees Knowledge Sharing: Case of Bandar Imam Petrochemical Company

نویسندگان [English]

  • Ahmad Morshedi 1
  • Navid Nezafati 2
  • Tayyebe Amirkhani 2
  • Yousef Zolfiaghdam 3

چکیده [English]

Knowledge sharing is one of the essential processes for implementing knowledge management and it would be accruing when helping others or learning for new capabilities. Nowadays, using organizational knowledge and sharing knowledge among knowledge-oriented organizations, employees has been considered to be a competitive advantage and along maintaining them. In order to achieve better situations and status, organizations and institutions follow some models and solutions to identify and simulate knowledge sharing motivational policies. Therefore this study was defined and presented to examine knowledge sharing motivational factors in organization. So, we aimed to examine knowledge sharing motivational factors using system dynamics method. At the beginning, we identified knowledge sharing motivational and non-motivational factors based on literature review and interviewing experts. Then, dynamic model was drawn based on dynamic systems methodology. After validating and verifying the model, research questions were answered in conclusion chapter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • knowledge Sharing
  • Motivational/Non-Motivational Policies
  • Dynamic Systems
  • Vensim
[1] AkbarI, M., Ashtiyani, M.(2006). Knowledge management implementers in pioneer organizations. Tadbir. P 18. [2] Mozafari, F. (2013), A Model for Connecting Knowledge Management Processes to Business Processes and monitoring Knowledge Management, Sixth Knowledge Management Conference, Tehran. [3] Brian, B.(2009). Fundamentals of knowledge management, translated and written by Hamdi Karim and Kawoosi esmaeil. Azad Islamic University, Science and researches department, Tehran [4] Riege, A.(2005). Three-dozen Knowledge Sharing Barriers Managers Must Consider. Journal of Knowledge Management, pp. 18-35. [5] Davenport, T., & Prusak, L. (2000). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School Press. Boston. [6] Alavi, M. & Leidner, D. E.(2001). Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations And Research Issues, MIS Quarterly. [7] Hung, Y.-C., et al.(2015), Critical factors in adopting a knowledge management system for the pharmaceutical industry. Industrial Management & Data Systems, 115[4]: p. 162-114. [8] Afrazah, A.(2009). knowledge management(concepts, models, measuring and implementation). Tehran. Amirkabir industrial university. [9] Barlas, Y. (1996). 'Formal aspects of model validity and validation in system dynamics ', System Dynamics Review vol. 12, no. 3, pp. 183-210. [10] Alessi, S. (2002). designing educational report in system dynamics-based interactive learning environments, simulation & gaming, 31, 178-196. [11] Rabieh. M, Karami. M, Ziaee. M, Yasoobi. A, salari. H (2017). Knowledge Sharing at Buckman Labs, Journal of Business Strategy, pp. 11-15. [12] Sterman, J.D, (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, London, McGrawHill. [13] khadivar, A. , abbasi. F (2017). Evaluation of knowledge management maturity in three hundred Iranian successful organizations, Modern researches in decision-making, No 3, pp 23-42. [14] Wang, S., Noe, R.A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research, Human Resource Management Review, 20 (2): 115-131. [15] Liao, S. H. , Fei, W. C. , Chen, C. C. (2007), Knowledge sharing, absorptive capacity, and innovation capability: an empirical study on Taiwan’s knowledgeintensive industries; Journal of Information Science 33 (3), pp: 340–359. [16] Park, J. H., Gu, B., Leung, A. C. M., & Konana, P. (2014). An investigation of information sharing and seeking behaviors in online investment communities. Computers in Human Behavior, No 31(1). [17] khadivar, A and dartaj, F(2017), Presentation a framework for success in the implementation of knowledge management systems based on cloud computing, management researches in Iran, No 2, pp 93-118. [18] Choi, B. and H. Lee(2003), An empirical investigation of KM styles and their effect on corporate performance. Information & Management, 21[5]: pp. 214-215. [19] Bartol, K.M. and A. Srivastava. (2002). Encouraging knowledge sharing: The role of organizational reward systems. Journal of Leadership & Organizational Studies, pp 64-76. [20] Salopek, J.J.(2000), Common Knowledge: How Companies Thrive by Sharing What they Know, Training & Development, Vol. 54, pp. 63-64. [21] Lee, C.P. et al (2007). To share or not to share: Modeling knowledge sharing using exchange ideology as a moderator. Personnel Review, 36(3): 457-475. [22] Liou, D. K., Chih, W. H., Yuan, C. Y., & Lin, C. Y. (2016). The study of the antecedents of knowledge sharing behavior: The empirical study of Yambol online test community. Internet Research, 26(4), 845e868. [23] Yu, Y., et al.(2007), A multilevel model for effects of social capital and knowledge sharing in knowledge-intensive work teams. International Journal of Information Management, 44(5): p. 511-591. [24] Lee, J. -H.; Kim, Y. -G.; Kim, M. -Y. (2006). Effects of managerial drivers and climate maturity on knowledge-management performance: Empirical validation. Information Resources Management Journal, 19(3), 48-60. [25] Bocker, G. W.; Zmud, R. W.; Kim, Y. G. & Lee, J. N.(2005). Behavioral Intention Formation in Knowledge Sharing: Examining the Roles of Extrinsic Motivators, Social-Psychological Forces, and Organizational Climate, MIS Quarterly, pp. 87-111. [26] Egan, T., Yang, B., & Bartlett , K. (2004). The effects of organizational organizational learning culture and job satisfaction on motivation to transfer learning and turnover intention. Human Resource Development, 15(3), 279–301. [27] Skyrme, D.J.(2002), The 4Cs of knowledge sharing: culture, co-opetition and commitment. Entovation International News. [28] McDermott, R., O'Dell, C., (2001), Overcoming culture barriers to sharing knowledge, Journal of Knowledge Management, 76-85. [29] Keshavarzi, A.(2007). bstacles and facilitators of knowledge sharing in organizations. first national knowledge management conference. Tehran. [30] Shookohi, S., safayi, S., esfandabadi, Z.(2015). Examination of knowledge sharing success factors dynamics by wanting area, Engineering management and soft computing quarterly, first year, No 1. [31] Soshil, S.(2008). System dynamics: applicable approach for managerial issues, translated by Ebrahim Teymoori. Publications of Iran’s science and researches university, Tehran.