نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 2. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی،

چکیده

برای اینکه افراد در شغلشان عملکرد موفقی داشته باشد، می‌بایست شایستگی‌های موردنیاز حرفه خود را کسب نماید. همچون سایر فعالیت ها، افراد برای تسهیم دانش موفق و اثربخش نیز، نیازمند داشتن شایستگی های مربوطه می باشند. این شایستگی ها به نوبه خود می توانند بر عملکرد فرد و ارتقای آن تاثیر گذار باشند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر نیت تسهیم دانش در شایستگی‌های تسهیم دانش و تاثیر این شایستگی‌ها و نیت تسهیم دانش در عملکرد شغلی مدیران در سازمان‌های پروژه‌محور می باشد. داده‌های مربوط به این پژوهش توسط پرسشنامه‌هائی که 50 نفر از مدیران و مهندسین ارشد دیسیپلین های پروژه به آن پاسخ داده اند جمع آوری شده است. جهت بررسی و ارزیابی فرضیه‌های پژوهش از روش‌های تخمین آماری و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته‌های پژوهش، تاثیر مثبت و معنا داری را بین نیت تسهیم دانش، بطور غیرمستقیم و از طریق شایستگی‌های تسهیم دانش در عملکرد فردی مدیران نشان می دهد. این پژوهش نشان می دهد که با ارتقاء شایستگی‌های تحلیلی مدیران به کمک نیت تسهیم دانش، می توان تاثیر بسزائی بر عملکرد فردی ایشان گذاشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of knowledge sharing intention and Competencies on managers’ job performance in project-based organizations (A case study: PIDMCo.)

نویسندگان [English]

  • Behrooz Ghlichlee 1
  • Mehdi Asadi Gharabaghi 2

چکیده [English]

To have successful career, one must acquire the competencies relevant to his/her business field. In order to share the knowledge in a successful and effective manner, individuals need to have knowledge sharing competencies. These competencies could affect and enhance individual performance. The purpose of this study is to investigate the impact of knowledge sharing intention on knowledge sharing competencies and also the impact of those competencies and knowledge sharing intention on managers’ performance in project-based organizations. Data is collected from 50 participants including top, middle and executive managers and also senior engineers. Statistical estimation methods and path analysis were utilized to test the hypotheses. The findings indicates that knowledge sharing intention not only has a positive and significant, direct impact on knowledge sharing competencies but also has a positive and significant, indirect impact on managers’ individual performance via knowledge sharing competencies. This study suggests that due to knowledge sharing intention, one can enhance his/her individual performance by developing the methodological competencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge Sharing
  • Competencies
  • job Performance
  • Project management
  • Knowledge Management