نویسندگان

1 -

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در مدل‌های C2B از تجارت الکترونیکی، اعتماد مشتریان یکی از فاکتور‌های کلیدی و از عناصر اصلی موفقیت در تجارت الکترونیکی است تا آنجا که بسیاری از صاحب‌نظران کلید موفقیت در تجارت الکترونیک را ایجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد برای خریدار می‌دانند. با وجود این معنا و مفهوم اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک و ابعاد و عوامل مؤثر بر آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
موضوع این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک است. در این راستا فرضیه‌‌های تحقیق در چارچوب عوامل فردی، شرکتی و زیرساختی مطرح و بررسی شدند.
جامعه آماریِ تحقیق، مشتریانی هستند که از فروشگاه‌های الکترونیکی موجود در جامعه مجازی ایرانیان به‌صورت الکترونیکی خرید کرده، از میان آنان نمونه‌گیری تصادفی صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌‌ها نشان می‌دهد که به جز فرضیه مربوط به عوامل فردی ،سایر فرضیه‌‌های تحقیق تأیید می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on Customer Trust in E-Commerce (B2C Model)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hamid Khodadad Hosseini 1
  • Maisam Shirkhodaie 2
  • Asadollah Kordnaeij 3

چکیده [English]

In B2C models of e-commerce, customer trust is considered as one of the key factors of successfulness, and many scholars believe that the success factor in e-commerce is establishment and implementation of a safe and reliable purchasing process for the customers.
The aim of this research was to study the effective factors on customer trust in e-commerce. To do so, the research hypotheses were developed to examine individual, company and infrastructural variables.
Statistical population of this research was the customers, who had the experience of e - purchasing from the e-stores of “Iranian virtual community”.
As the results of data analysis showed, the cooperative and infrastructural variables had positive influence on customer trust but individual variables had no positive influence on customer trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-commerce
  • Customer trust
  • Individual variables
  • Cooperative variables and Infrastructural variables