نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

امروزه با گسترش فناوری در کسب وکارها، مشتریان نیز نسبت به تغییر رفتارهای خود اقدام نموده اند. فناوری به مشتریان اجازه داده پیش از ورود به بازار، به حجم وسیعی از اطلاعات مربوط به محصول و بازار دستیابی داشته باشند. بنابراین دیگر تمایل چندانی به قرارگرفتن در معرض تبلیغات سنتی گسترده ندارند. از این روکسب وکارها باید نسبت به استفاده از شیوه های نوین تبلیغات و اطلاع رسانی درباره محصولات و خدمات خود اقدام نمایند. پژوهش حاضر با هدف ارائه‌ی مدل افزایش سهم از بازار هدف در صنعت بانکداری با تمرکز بر بازاریابی محتوایی انجام شده است. پژوهشگر ابتدا به جمع آوری داده‌ها و اطلاعات پرداخته و کدهای شناسایی شده را در قالب مفاهیم و مقولات جدید دسته‌بندی نموده که مبنایی برای طراحی سوالات و پروتکل مصاحبه بوده است. مقولات نهایی عبارتند از: طرح ریزی محتوا، تولید محتوا، توزیع محتوا، سهم کیفی بازار، سهم کمی بازار و ارزش گذاری. مجموعا تا دستیابی به اشباع نظری، 13 مصاحبه با خبرگان 7 بانک انجام گرفته است. مدل نهایی بر اساس 81 کد مرتبط با 23 مفهوم مرتبط با موضوع پژوهش طراحی وارائه گردیده است. در نتیجه، مدلی طراحی گردید که با افزایش سهم کیفی از بازار هدف بانکداری مشتمل بر مولفه های «ارتقاء برند»، «بهبود اعتماد بین بانک و مشتریان» و «ایجاد توجه آگاهانه»، موجب ارتقاء سهم کمی بازارهدف در حوزه‌ها‌ی سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a content marketing model for the banking industry to increase the target market share

نویسندگان [English]

  • ali reza dadashi 1
  • Ali Hamidizadeh 2
  • Rasoul Sanavi fard 3

1 Ph.D student in marketing management, Department of Humanity Science, Qom Branch, Islamic Azad University. Qom, Iran

2 Assistant Professor, Human Resources Management, Department of Management, Tehran university (farabi Campus), qom, iran

3 Assistant Professor, Department of Business Management ,Qom Branch, Islamic Azad University. Qom, Iran

چکیده [English]

With the spread of technology in the business environment, customers have also begun to change their behaviors. Technology has allowed customers to access a wide range of products and market information before attempting to enter the market. As such, they are less likely to be exposed to widespread traditional advertising. businesses must use new methods of advertising and information about their products and services. This study aims to provide a model for increasing the share of the target market in the banking industry, focusing on content marketing. The researcher first collected data and information and categorized the identified codes into new concepts and categories, which was the basis for designing the interview questions and protocol. The final categories are content planning, content production, content distribution, qualitative market share, quantitative market share, and, valuation. A total of 13 interviews with experts from 7 banks have been conducted to achieve theoretical saturation. The final model is designed and presented based on 81 codes related to 23 concepts related to the research topic. As a result, a model was designed that by increasing the qualitative share of the target banking market, including the components of "brand promotion", "improving trust between banks and customers" and "creating conscious attention", promotes a small share of the target market in areas will be depositors, investors, and borrowers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content marketing
  • target market
  • market share
  • banking
[1]    Noa Pasand asil, Seyed Mohammad; Mohammad Dostar and Atefeh Ebrahimpour, (1391), Evaluating the role of marketing strategy related to banks' market share (Case study: Pasargad Bank branches, Guilan Province), 4th International Banking Marketing Conference, Tehran, Financial Services Marketing Center.
[2]    Pulizzi, Joe, (1395), Content Marketing Gaining More Customers with Less Marketing, Sajjad Khazaei and Maryam Najafi, Nasl Roshan Publications, Second Edition, Tehran.
[3]    Vinerean, Simona.( 2017). Content Marketing Strategy.Definition, Objectives and Tactics, Expert Journal of Marketing, Volume 5, Issue 2, pp. 92-98.
[4]    Nazaritehrani, A., & Mashali, B. (2020). Development of E-banking channels and market share in developing countries. Financial Innovation, 6(1), 12
[5]    Phiri, M. (2020). Impact of digital marketing capabilities on market performance of small to medium enterprise agro-processors in Harare, Zimbabwe. Business: Theory and Practice, 21(2), 746-757.
[6]    Heidari, Elham, (1395), Investigating the relationship between mental share, emotional share and loyalty share with Tejarat Bank market share. Master Thesis, Payame Noor University.
[7]    Macmillan Education Ltd. (2015). Bank marketing management. Macmillan International Higher Education.
[8]    Lou, C., & Xie, Q. (2020). Something social, something entertaining? How digital content marketing augments consumer experience and brand loyalty. International Journal of Advertising, 1-27.
[9]    Christodoulides, G., Michaelidou, N., & Siamagka, N. T. (2018). Social media, content marketing and engagement strategies in B2B. Industrial Marketing Management.
[10]    Du Plessis, C. (2015, July). An exploratory analysis of essential elements of content marketing. In Proceedings of the Second European Conference on Social Media (pp. 122-129).
[11]    Baltes, L. P. (2015). Content marketing-the fundamental tool of digital marketing. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. Series V, 8(2), 111.
[12]    Holliman, G., & Rowley, J. (2014). Business to business digital content marketing: marketers’ perceptions of best practice. Journal of research in interactive marketing.
[13]    Sutherland, M., Loudon, J., & Szyrpallo, J. (2014). MicroDomination: How To Leverage Social Media and Content Marketing to Build a Mini-Business Empire Around Your Personal Brand; The Social Executive; It Starts with Passion; Brainwise laedership [Book Review]. Training & Development, 41(4), 34.
[14]    Rowley, J. (2008). Understanding digital content marketing. Journal of marketing management, 24(5-6), 517-540.
[15]    Shareef, M. A., Dwivedi, Y. K., Kumar, V., & Kumar, U. (2017). Content design of advertisement for consumer exposure: Mobile marketing through short messaging service. International Journal of Information Management, 37(4), 257-268.
[16]    scobar. A, The Impact Of The Digital Revolotion In The Development Of Market And Communication Stratrgies For The Luxury Sector (Fashion Luxury), Central European Business Review ,2016,Volume 5, Number 02.
[17]    Liu, H., & Siokis, F. (2003). Market share determination in marketing service industries-A demand side approach. Economics of Innovation and New Technology, 12(5), 413-423.
[18]    Naseri, Zahra; Norouzi, Alireza; Fahim nia,Fatemeh; Manian, Amir (1396), Content Marketing: Identifying the basic components and dimensions in order to provide a conceptual model, Journal of Library and Information Science, Volume 9, Number 2, pp. 280-303.
[19]    Doosti Shakib, Marjan; Ghorbani, Ain, (1395), Evaluating Content Marketing Efficiency in Banks Using Data Envelopment Analysis Method, 2nd International Conference on Management and Humanities
[20]    Mehdizadeh Molabashi, Touraj; Ismailikia, Rasoul (1396), Identifying the factors affecting content marketing and presenting its conceptual model in Iran, International Conference on Business Development and Excellence.
[21]    Azizi,Shahryar. (1395), Drawing the micro-banking mindset:Correspondence analysis approach, New research in decision makingvol.1;no.3,65-84.
[22]    Hosseinzadeh Seljuk,faranak;Zaker Harafteh.Elham,(1400);Evaluating the cost-effectiveness and efficiency of network systems, a case study: bank branchesNew research in decision makingvol.6;no.1,22-42.
[23]    Constantinescu-Dobra, A. (2014). Content marketing in dentist’s websites. An empirical comparative study between Romania and the UK. In International Conference on Advancements of Medicine and Health Care through Technology; 5th–7th June 2014, Cluj-Napoca, Romania (pp. 107-112). Springer, Cham.
[24]    Rahim, K., & Clemens, B. (2012). Organizational goals and performance measurement criteria for content marketing. Journal of Communication and Computer, 9(8), 896-904.
[25]    Kee, A. W. A., & Yazdanifard, R. (2015). The review of content marketing as a new trend in marketing practices. International Journal of Management, Accounting and Economics, 2(9), 1055-1064.
[26]    Papagiannis, N. (2020). Effective SEO and Content Marketing: The Ultimate Guide for Maximizing Free Web Traffic. John Wiley & Sons.
[27]    Wang, W. L., Malthouse, E. C., Calder, B., & Uzunoglu, E. (2019). B2B content marketing for professional services: In-person versus digital contacts. Industrial Marketing Management, 81, 160-168.
[28]    Jefferson, S., & Tanton, S. (2015). Valuable content marketing: how to make quality content your key to success. Kogan page publishers.
[29]    Wang, R., & Chan-Olmsted, S. (2020). Content marketing strategy of branded YouTube channels. Journal of Media Business Studies, 17(3-4), 294-316.