نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های اوراق بهادار منتخب جهان و بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه این عوامل در بورس‌های منتخب با بورس ایران است. عوامل تعیین‌ کننده ساختار سرمایه در این پژوهش در دو سطح شرکت و کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مطالعات اخیر به طور صرف فرضیه‌ها مورد آزمون بین‌المللی قرار گرفته است، اما در این مطالعه ضمن مقایسه نتایج بین گروه کشورها، وضعیت ایران با سایر کشورها نیز مقایسه شده و بر‌اساس آن توصیه سیاستی ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌های منتخب جهان و بورس ایران است. برای این منظور از پایگاه داده Compustat Global Vantage و پایگاه داده‌های بانک جهانی و نرم‌افزار تدبیرپرداز استفاده می‌شود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های روش رگرسیون ترکیبی آنها استفاده می‌شود و از نرم‌افزارهای اکسل و 6EViews و آماره آزمون‌های F و t بهره گرفته می‌شود. نتایج پژوهش تأثیر متغیرها بر ساختار سرمایه در کل جهان، کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته، ایران و مقایسه تأثیر عوامل در کشورهای در حال توسعه با توسعه یافته و مقایسه ایران و جهان و ایران با کشورهای در حال توسعه را منعکس کرده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Capital Structure Determinants in Developed versus Developing Countries with Concentration on Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Fathi 1
  • Majid Esmailian 2
  • Farzaneh Ghandehari 3
  • Yaghoob Shirangi 3
  • Alireza Ajam 4

چکیده [English]

Capital structure policy is a mean to tradeoff between risk and return and many factors influencing the optimal capital structure for each company. The aim of this study is to investigate the factors affecting the capital structure of companies listed in Tehran Stock Exchange and some selected stock exchanges in the developed and developing countries, and compare these determinants in a domestic versus international setting. Determinants of capital structure, considered in this research, are in the firm and country levels. In the firm level, profitability distance from bankruptcy, size and the ratio of fixed assets to total assets are used, and in the country level, the role of country’s GDP growth and stock market development is investigated. For international companies, we used Compustat Global Vantage database and World Bank databases and for domestic companies, we used Tadbirpardaz database to collect data. The findings showed the determinants significantly effecting on capital structure in four populations: the whole world, developed countries, developing countries, and Iran. Finally, we found that the developed and developing countries profitability and the size have different effects on capital structure. Alternatively in comparison between Iran and the developed countries, size and the ration of fixed assets have different effects on capital structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • Determinants of capital structure
  • Debt ratio