نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران ، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات ، پردیس البرز دانشگاه تهران ، ایران

چکیده

علارغم اهمیت و تاثیر فراوان  بانکها در رشد و توسعه جامعه ،  تحقیقات مربوط به مبحث پایداری زنجیره تامین خدمات بانکی بسیار کم و محدود می باشد . هدف این تحقیق شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی پایداری زنجیره تأمین خدمات بانکی و ارایه آن جهت اجرا در سیستم بانکی است. جامعه آماری در این پژوهش در بخش کیفی عبارت است از:اساتید راهنما، خبرگان اصلی(مدیران ارشد بانک)، خبرگان دسته دوم (مدیران میانی) ودر بخش کمی شامل خبرگان دسته سوم (کارشناسان زنجیره تأمین) می باشد.در ابتدا با استفاده از روش نظریه برخواسته از داده ها و بر اساس داده های اخذ شده در مصاحبه های عمیق،اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. پس از آن با انجام فرایند کد گذاری، کدهای نهایی، مفاهیم ومقوله ها استخراج شده ومدل مفهومی تحقیق ارایه گردید.دراین پژوهش دوروش پژوهش کیفی وکمی مورد استفاده قرار گرفت.در روش کیفی از نظریه مبنایی(Grounded theory) استفاده می شود ودر فاز دوم پژوهش (فاز کمی) با استفاده از تکنیک های آماری اعتبار و پایایی مورد بررسی قرار گرفته ،در ادامه روابط علی میان شاخص های مدل بررسی می گردد. برای تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری(SEM)درمحیط نرم­افزارSMART PLS، تحلیلDEMATEL  خاکستری و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد .با توجه به تجزیه و تحلیل های بدست آمده ، پس از تایید خبرگان مدل نهایی که شامل شش بعد اصلی (شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای ،راهبردها و سیاستگذاری پایداری ،فرایندها واقدامات و نتایج و پیامدها) است ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining the Sustainability Model for Banking Supply Chain (A Case Study of Mellat Bank)

نویسندگان [English]

  • Ali Mohaghar 1
  • Hamid Abbasi 2

چکیده [English]

Despite the importance and impact of banks on community development and growth, there is very low research about the sustainability of the banking supply chain. The purpose of this research is to identify the main dimensions and components of Stability of banking services supply chain and provide it for implementation in the banking system. In this research, the statistical population consists of supervisors, senior experts (senior bank managers), second-level experts (middle managers), and quantitative phase consist third-level experts (40 supply chain experts) Then, the coding process, final codes, concepts, and subcategories were extracted and the conceptual model of the research was presented. In this research, two qualitative and quantitative research methods were used. In the qualitative method, the grounded theory is used and in the second phase of the research (quantitative phase), using statistical methods of validity and reliability, the causal relations between the model indicators are examined. For data analysis, structural equation modeling (SEM) in SMART PLS software environment, gray DEMATEL analysis, and exploratory and confirmatory factor analysis were used. According to the analysis of the above-mentioned methods and after confirmation by the experts consisting six main dimensions (causative conditions, intervening conditions, contextual conditions, strategies and policies of sustainability, processes, and actions, and outcomes and consequences), the final model was presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain of services
  • Sustainability
  • Banking Services
  1. 1. Ketchen Jr, D. J., & Hult, G. T. M. (2007). Bridging organization theory and supply chain management: The case of best value supply chains. Journal of operations management, 25(2), 573-580. 2. Carter, C. R., & Rogers, D. S. (2008). A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory. International journal of physical distribution & logistics management, 38(5), 360-387. 3. Horvath, L. (2001). Collaboration: the key to value creation in supply chain management. Supply chain management: an international journal, 6(5), 205-207. 4. Ellram, L. M., Tate, W. L., & Billington, C. (2004). Understanding and managing the services supply chain. Journal of Supply Chain Management, 40(3), 17-32. 5. Van Ark , Robert and Marcel P. Timmer. "Market services productivity across Europe and the US." Economic Policy 23.53 (2008): 140-194. 6. Sampson, S. E., & Froehle, C. M. (2006). Foundations and implications of a proposed unified services theory. Production and operations management, 15(2), 329-343. 7. Hansen, P., Le Digabel, S., & Mladenović, N. (2010). Exact and heuristic solutions of the global supply chain problem with transfer pricing. European Journal of Operational Research, 202(3), 864-879. 8. Sanlam Group (2013). Sustainability report. 9. Royal Bank of Scatland (2013). Sustainability review report. 10. Standard Bank Group (2013). Sustainability report. 11. BNP Paribas Group (2012). Corporate social responsibility report. 12. Morgan Stanly (2012). Sustainability Report. 13. HSBC Holdings plc (2013). Sustainability Report. 14. ING Group (2013). Sustainability report. 15. Global Reporting Initiative (GRI)(2011). 16. Dow Jones Sustainability indices (DJSI) (2014). http://www.sustainability indices. com. 17. Equator principles (2014). http://www.equator-principles.com. 18. Westpac Group (2013). Annual review and sustainability report. 19. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC Bank) (2013). Corporate Social Responsibility Report. 20. S. Alimohamadian, F. Abdi, "Analyzing the effects of information technology on supply chain integration: The role of ERP success mediator," Management Science Letters, vol.4, pp. 799-806, 2015.