نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پروژه‌های ساخت و ساز به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن فرآیند، عملیات و محدودیت منابع یکی از پیچیده‌ترین انواع پروژه است که نقش مدیر پروژه برای موفقیت پروژه‌های ساخت و ساز حیاتی است. از این‌رو حوزه انتخاب مدیر پروژه ساخت و ساز از اهمیت برخوردار است. از طرفی انتخاب سیستماتیک و نظام‌مند مدیر پروژه ضروری است. در پژوهش‌های گذشته به موضوع نظام‌مند بودن توجه نشده است و بیشتر نظرات شخصی و سلیقه‌ای خبرگان برای انتخاب مدیر پروژه ملاک قرار گرفته شده است. در همین راستا برای رفع این خلاءء پژوهشی، پژوهشی برای انتخاب مدیر پروژه ساخت و ساز بر مبنای مدل شایستگی انجام گرفت. در ابتدا با مقایسه استانداردهای شایستگی مدیریت پروژه، استاندارد مدیریت پروژه استرالیا به عنوان مناسب‌ترین مدل انتخاب گردید. سپس با توزیع پرسش‌نامه به خبرگان تیم تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از روش سوآرا، معیارها و زیرمعیارها وزن‌دهی شدند. نتایج نشان داد که زیر معیارهای توانایی رهبری، انجام کارها و مدیریت تغییر محیط به ترتیب به عنوان زیرمعیارهای مهم‌ شناسایی شدند، سپس با بهره‌گیری از روش واسپاس گزینه‌های مدیریت پروژه رتبه‌بندی شدند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Selecting project manager based on competency model using SWARA and WASPAS combined methods: Case of Pishgaman Kavir Yazd Cycas Park Project

نویسندگان [English]

  • Jalil Heydari Dehooei 1
  • Seyyed Jalaladdin Hosseini Dehshiri 2

چکیده [English]

Construction projects are one of the most complex types of projects due to unpredictability process, operation and resource constraints. This leads to crucial role of project manager for the success of construction projects. Therefore, construction manager’s project selection is a significant issue. On the other hand, systematic selection of the project manager is necessary. In the past, systematic selection has not been considered and further personal and expert’s opinions have been toward project manager selection. In order fill this void, a research was conducted to select the construction project manager based on the competence model. Initially, by comparing standards of project management competence, project management standard of Australia was selected as the most appropriate model. Then, by distributing a questionnaire to experts of the decision-making team using the SWARA method, the criteria and the sub criteria were weighted. Weighting results showed that sub-criteria of leadership ability, ability to conduct and ability to manage environmental change were identified as the most important sub-criteria. Then, using the WASPAS method, project management alternatives were ranked.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Manager
  • Competency Model
  • SWARA
  • WASPAS
[1] Guide, A. "Project Management Body of 4th ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2008. [2] Turner, J. Rodney, and Ralf Müller. "On the nature of the project as a temporary organization." International journal of project management 21, no. 1 (2003): 1-8. [3] Varajão, J., J. Cardoso, D. Gonçalves, and J. Cruz. "Análise à gestão de projectos de desenvolvimento de software em grandes empresas portuguesas." Semana Informática 904 (2008): 10-12. [4] Dainty, Andrew RJ, Mei-I. Cheng, and David R. Moore. "Competency-based model for predicting construction project managers’ performance." Journal of Management in Engineering 21, no. 1 (2005): 2-9. [5] Loosemore, Martin, Andrew Dainty, and Helen Lingard. Human resource management in construction projects: strategic and operational approaches. Taylor & Francis, 2003. [6] Gabriel, Steven A., Satheesh Kumar, Javier Ordonez, and Amirali Nasserian. "A multiobjective optimization model for project selection with probabilistic considerations." Socio-Economic Planning Sciences 40, no. 4 (2006): 297-313. [7] Partridge, B. The problem of supervision. Personnel management in Britain, K. Sisson, ed., Blackwell, Oxford, U.K. (1989). [8] Fani, A., Hamdan, M., and Khaef Elahi, A. Developing an Appropriate Leadership Style for Lebanese Organizations (Hospital Management). Journal of management researches in Iran 14, no. 2 (2010) :99-122. [9] Mϋller, R., and R. Turner. Matching the Project Manager’s Leadership Style to Project Type. International Journal of Project Management, 25, 2007:21–32. [10] Fortune, Joyce, and Diana White. "Framing of project critical success factors by a systems model." International Journal of Project Management 24, no. 1 (2006): 53-65. [11] Office of Government Commerce. Managing successful projects with PRINCE2. The Stationery Office, 2009. [12] Sadeghi, Hasan, Morteza Mousakhani, Mehdi Yazdani, and Mehdi Delavari. "Evaluating project managers by an interval decision-making method based on a new project manager competency model." Arabian Journal for Science and Engineering 39, no. 2 (2014): 1417-1430. [13] Construction Industry Institute (CII). Owner/contractor work structure process handbook, Univ. of Texas at Austin, Austin, Tex. (1997). [14] Zhang, Shi-fang, and San-yang Liu. "A GRA-based intuitionistic fuzzy multi-criteria group decision making method for personnel selection." Expert Systems with Applications 38, no. 9 (2011): 11401-11405. [15] Dağdeviren, Metin. "A hybrid multi-criteria decision-making model for personnel selection in manufacturing systems." Journal of Intelligent manufacturing 21, no. 4 (2010): 451-460. [16] Chaghooshi, A., Alireza Arab, and S. Dehshiri. "A fuzzy hybrid approach for project manager selection." Decision Science Letters5, no. 3 (2016): 447-460. [17] Afshari, Ali Reza, Rosnah Yusuff, and Amir Reza Derayatifar. "Project manager selection by using Fuzzy Simple Additive Weighting method." In Innovation Management and Technology Research (ICIMTR), 2012 International Conference on, pp. 412-416. IEEE, 2012. [18] Chen, Ling-Show, and Ching-Hsue Cheng. "Selecting IS personnel use fuzzy GDSS based on metric distance method." European journal of operational research 160, no. 3 (2005): 803-820. [19] Xing, Bi, and A. D. Zhang. "Application of fuzzy analytical hierarchy process in selecting a project manager." In Management Science and Engineering, 2006. ICMSE'06. 2006 International Conference on, pp. 1417-1421. IEEE, 2006. [20] Torfi, Fatemeh, and Abbas Rashidi. "Selection of project managers in construction Firms using analytic hierarchy process (AHP) and fuzzy Topsis: a case study." Journal of Construction in Developing Countries 16, no. 1 (2011): 69-89. [21] Varajão, João, and Maria Manuela Cruz-Cunha. "Using AHP and the IPMA Competence Baseline in the project managers’ selection process." International Journal of Production Research 51, no. 11 (2013): 3342-3354. [22] Chiang, Fu-Yuan, F. Yu Vincent, and Pin Luarn. "Construction Contractor Selection in Taiwan Using AHP." International Journal of Engineering and Technology 9, no. 3 (2017): 211. [23] Semaan, Nabil, Nabil Semaan, Michael Salem, and Michael Salem. "A deterministic contractor selection decision support system for competitive bidding." Engineering, Construction and Architectural Management 24, no. 1 (2017): 61-77. [24] Khodadadi, Ekhtiar, and Mehdi Aghabeigi. "A Novel Hybrid MCDM Approach Based on Fuzzy DEMATEL, ANP, and Fuzzy VIKOR for Selecting the Best Project Managers." International Journal of Information Technology Project Management (IJITPM) 9, no. 2 (2018): 38-64. [25] Chen, Sheu Hua, and Hong Tau Lee. "Performance evaluation model for project managers using managerial practices." International Journal of Project Management 25, no. 6 (2007): 543-551. [26] Hornby, Derek, and Reymond Thomas. "Towards a better standard of management." Personnel Management 21, no. 1 (1989): 52-55. [27] Abraham, Steven E., Lanny A. Karns, Kenneth Shaw, and Manuel A. Mena. "Managerial competencies and the managerial performance appraisal process." Journal of Management Development 20, no. 10 (2001): 842-852. [28] Armstrong, Michael, and Stephen Taylor. Armstrong's handbook of human resource management practice. Kogan Page Publishers, 2014. [29] Tavakkoli-Moghaddam R, Najafi E, Yazdani M. Project Manager Selection by using a Fuzzy Hybrid Delphi-VIKOR approach. Journal of management researches in Iran 16, no.4 (2013) :19-44. [30] Calge R. B.; "Your successful project manager career"; New York: AMACOM, 2005. [31] Boyatzis, Richard E. The competent manager: A model for effective performance. John Wiley & Sons, 1982. [32] Crawford, L. Performance Based Competency Standards, University of Technology, Sydney. (2002). [33] Project Management Institute, Project Manager Competency Development Framework, First edition, Newtown Square (PA, USA), Project Management Institute, 2002. [34] Keršuliene, Violeta, Edmundas Kazimieras Zavadskas, and Zenonas Turskis. "Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA)." Journal of business economics and management 11, no. 2 (2010): 243-258. [35] Fazli S, Jamaati Tafti R. Preprocessing Multiple Criteria Decision-Making Using Data Mining (Case Study: Selection of third party logistic in outsourcing warranty services of an electronic facilities company). Modern Research in Decision Making. 2, no.3 (2017): 215-239. [36] Stanujkic, Dragisa, Darjan Karabasevic, and Edmundas Kazimieras Zavadskas. "A framework for the selection of a packaging design based on the SWARA method." Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics 26, no. 2 (2015): 181-187. [37] Zavadskas, E. K., Z. Turskis, J. Antucheviciene, and A. Zakarevicius. "Optimization of weighted aggregated sum product assessment." Elektronika ir elektrotechnika 122, no. 6 (2012): 3-6. [38] Chakraborty, Shankar, and Edmundas Kazimieras Zavadskas. "Applications of WASPAS method in manufacturing decision making." Informatica 25, no. 1 (2014): 1-20. [39] Karabašević, Darjan, Dragiša Stanujkić, Snežana Urošević, and Mlađan Maksimović. "An Approach to Personnel Selection Based on SWARA and WASPAS Methods (Приступ избору кадрова заснован на swara и waspas методама)." (2016).