نویسندگان

1 مربی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،قزوین

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیاست گذاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

علی رغم توجه فزاینده به توانمندسازی کارکنان، درک و شناخت کم تری وجود دارد از این که چگونه ‏فرایند توانمندسازی کارکنان اتفاق می افتد؛ چه فرایند های شناختی و روانی مبانی توانمند سازی کارکنان ‏را شکل می دهند و چه متغیر های سازمانی توانمندسازی کارکنان را پیش بینی و تعیین می کنند. هر چند ‏اندیشمندان و نویسندگان زیادی بر نقش مهم و حیاتی رهبری در فرایند توانمندسازی تأکید ورزیده اند ، ‏اما مطالعات علمی کم تری آثار رفتارهای رهبری را بر توانمندسازی کارکنان بررسی کرده اند. این تحقیق ‏با به کارگیری تئوری ها و ادبیات موجود به دنبال پاسخ به این سؤال است که چگونه رهبران تحول آفرین ‏کارکنان را توانمند می کنند؟
با استناد به اطلاعات جمع آوری شده ، تحقیق حاضر نشان می دهد که رهبری تحول آفرین در ‏توانمند سازی کارکنان بسیار تأثیرگذار است و ارتباط معناداری با احساس شایستگی، احساس داشتن ‏حق انتخاب، احساس مؤثر بودن، احساس معنادار بودن و احساس داشتن اعتماد به دیگران دارد.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Survey on the Role of Transformational ‎Leadership in Employee Empowerment

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 3

چکیده [English]

In spite of the growing attention to employee empowerment, there exists little ‎understanding of how the process of employee empowerment occurs?, what are ‎the psychological processes underlying employee empowerment? and What ‎important organizational variables reliably predict employee empowerment? ‎Although many authors have emphasized the critical role of leadership in the ‎empowerment process, there are few scientific studies that have examined the ‎effects of leadership behaviors on employee empowerment. Using the existing ‎literature and theories, the focus of the current study is to answer the following ‎question: How do transformational leaders empower employees? Using data ‎collected, results of analyses suggest that transformational leadership has ‎much impact on employee empowerment. Follow- up analyses indicated that ‎there is significance relation between transformational leadership and ‎meaning, choice, competence, and impact.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational leadership؛Employee empowerment.&lrm