نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر در جستجوی یافتن یک تعریف مورد قبول از آوازه، ادبیات موضوعه پژوهش شده است. اما پژوهشها نشان می‌دهد به‌دلیل آنکه آوازه در حوزه‌های مختلف بررسی شده است، در این صورت تعریف مشترک و جامعی از آن در میان صاحبنظران وجود ندارد. از این‌رو ضمن گردآوری تعاریف مطرح در ادبیات موضوعه، مدل جدیدی برای ساخت آن در بانکهای تجاری ایران معرفی شده است. در مدل جدید سازه‌ها و روابط جدیدی از آمیخته هویت شرکت، تصویر شرکت، فرهنگ سازمانی، مسؤولیت اجتماعی، مدیریت بحرانها و کنش ذینفعان پیشنهاد شده است. در ادامه به منظور سنجش صحت مدل پیشنهادی، اطلاعات لازم از شعب هفت بانک بزرگ تهران جمع‌آوری شده است . نتایج تحلیل داده‌ها به شکل مدل تحلیل مسیر صحت ارتباط میان سازه‌های پیشنهادی را نشان می‌دهد. در ادامه تحقیق، ضمن بررسی تفاوت‌های موجود در عناصر آوازه شرکت از نظر ذینفعان شعب بانکهای ایران و ارائه پیشنهادهای مربوط به آن، تفاوتهای ادراکی ذینفعان در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Corporate Reputation Model for Iranian Banks and Examining Stakeholders Cognitive Differences.

نویسندگان [English]

  • Abbas Moghbel Baarz 1
  • Gholam Reza Asgari 2
  • Ahmad Ali Khaef Alahi 3

چکیده [English]

In this paper, our aim was to get a definition of reputation that can be accepted in management literature. But the results of the research showed that there is not a common definition over reputation, because the meaning of reputation has been examined in diverse areas and domains. However, through collecting different definitions about reputation in various areas, the research attempted to present a new model of corporate reputation. The proposed corporate reputation model is a combination of corporate identity mix, corporate image, organizational culture, corporate social responsibility, crisis management and their relationships. The model was tested by path analysis model on seven Iranian banks. In the reminder of this paper, new suggestions offered for the bank managers. Futher, the stakeholders conceptual differences about the constructs were explored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis management
  • Corporate Reputation
  • Corporate image
  • Corporate identity mix
  • Corporate Social Responsibility