نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی

2 پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

یکی از علتهای عمده‌ای که اشتغالزایی را در بخش صنعت به راهبردی الزام‌آور تبدیل می‌کند، عبارت است از: امکان گسترش صادرات غیر نفتی و افزایش درامدهای ارزی از طریق توجه به رشته فعالیتهای صنعتی با شدت کاربری بالا. لازم به ذکر است که در کشور ما عامل کار از وفور نسبی بهره‌مند بوده؛ مواد اولیه و منابع مورد نیاز بخش نیزدر آن قابل تجهیز است. بخش صنعت نیز قابلیت زیادی در اثرگذاری بر روند توسعه اقتصاد کشور دارد. باید به منظور تسهیل در دستیابی به توسعه اقتصادی، افزایش کارایی، توان تولیدی و اشتغالزایی بخش صنعت رشته فعالیتهای صنعتی کشور که قابلیت بالاتری برای ایجاد اشتغال مولّد دارند؛ شناسایی و معرفی شوند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که رشته فعالیتهای صنعتی قابلیت‌دار با هدف ایجاد اشتغال کدامند؟ بنابراین اولویتهای اشتغالزایی زیر بخشهای صنعتی کشور که با استفاده از شاخصهای علمی تعیین شدت کاربری (مطابق کدهای ISIC‌) و روش تاکسونومی عددی تعیین شده است، بترتیب زیر است:
1 - صنایع نساجی؛ 4 - صنایع ماشین‌آلات؛ 7 - صنایع متفرقه؛
2 - صنایع کانی؛ 5 - صنایع مواد غذایی؛ 8 - صنایع فلزات اساسی؛
3 - صنایع چوب؛ 6 - صنایع کاغذ وچاپ؛ 9 - صنایع شیمیایی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation and Introduction of Worth Industrial Activities Fields in Order to Job Create Productive Job

نویسندگان [English]

  • Bijan Safavi 1
  • Zahra Aghajani 2

چکیده [English]

One of the most important factors which alter job creation to a necessitate is non-oil export capabilities development. The country's foreign exchange income will be increased through paying attention to worth industrial activities Fields. Iran, with huge resource of raw materials, origins and Labor forces have a considerable potential to be developed through industrial activities channel. In other word, industrial sections are not only able to affect commercial development but also may create new opportunities. So, in order to facilitate commercial development, increasing efficiency and productivity, raising production power and job creation in industry recognition and introducing of worth industrial activities must be noticed. In this research, understanding more about different worth industrial activities in order to increase job creation was studied. Priority of job creation in Iran industrial sections is determined by using seniority of important index (Compatible with ISIC codes) and numerical taxonomy method. According to this study priority of different industries considering job creation aim are as below:
1- Textile industry 6- Print and paper industry
2- Mineral industry 7- Miscellaneous industry
3- Wood industry 8- Basic metals industry
4- Machinery industry 9- Chemical industry
5- Food industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Creation
  • Industrial Job Creative Activities
  • Job Creation Priority
  • Numerical Taxonomy