نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

4 دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،

چکیده

به‌طور سنتی سازمان‌ها از رویکرد استراتژی رقابتی در تدوین راهبردهای خود استفاده می‌کنند. درصورتیکه، در فضای کسب‌وکار امروز که در آن سازمان‌ها تعامل بیشتری با یکدیگر داشته و بر یکدیگر اثر می‌گذارند، مدیریت استراتژیک نیازمند طرز فکری جدید و دیدگاهی تعاملی به‌منظور جایگزین نمودن رویکرد رقابتی-مشارکتی با رویکرد رقابتی است. این دیدگاه جدید در مفهوم «اکوسیستم کسب‌وکار» تجلی می‌یابد. اکوسیستم کسب‌وکار شبکه‌ای از بازیگران مختلفی است که موفقیت و بقای آن‌ها به یکدیگر وابسته است. مطابق این مفهوم، سازمان‌های امروزی نه به‌صورت بازیگران مجزا، بلکه باید به‌صورت جزئی از یک اکوسیستم درنظر گرفته شوند. این سازمان‌‌ها درون شبکه‌ای متشکل از بازیگران مختلف به فعالیت می‌پردازند، لذا استراتژی‌ آنها باید هم براساس محیط درون‌و برون‌ سازمان(استراتژی‌ سطح سازمان) و هم براساس تعامل با سایر بازیگران (استراتژی‌ سطح اکوسیستم کسب‌وکار) تدوین شود. این تحقیق با تمرکز بر تعامل سازمان‌ها با یکدیگر، به تبیین اهداف استراتژیک صنعت بانکداری ایران در سطح اکوسیستم کسب‌وکار پرداخته است. روش تحقیق این پژوهش ترکیبی(کیفی-کمی) و جامعه آماری آن صنعت بانکداری است. در فاز کیفی، با 30 خبره نظام بانکی ایران، مصاحبه‌های عمیق با سوالات باز انجام شده که پس از تلخیص و طبقه‌بندی داده‌ها با کمک روش داده بنیاد، اهداف استراتژیک سطح اکوسیستم کسب‌وکار صنعت بانکداری شناسایی شده است. در فاز کمی، این اهداف از طریق پرسشنامه‌ توسط 100 خبره نظام بانکی مورد تأیید قرار گرفته است. از نتایج مهم این تحقیق می‌توان به شناسایی و تبیین پنج هدف استراتژیک در سطح اکوسیستم کسب‌وکار صنعت بانکداری کشور نام برد که جزو نوآوری این تحقیق نیز به‌شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining interactive strategic objectives of Iranian Banking Industry by applying business ecosystem concept

نویسندگان [English]

  • Asadolah KordNaeij 1
  • Majid Jamali 2
  • Seyed Hamid Khodadad Hoseini 3
  • Saeed Fallah Tafti 4

چکیده [English]

Traditionally, organizations apply competitive strategy approach in formulating their strategies. But, in today's business environment in which organizations interact with one another and affect each other, strategic management requires a new mindset and interactive approach to replace the competitive-cooperative with competitive approach. The view of this approach appears in business ecosystem concept. Business ecosystem is a network of different players that their success and survival are linked together. This concept states that the organization not as an isolated players, but they should be considered as a part of an ecosystem and their strategies should be designed in the light of interaction of other players, both organizational and business ecosystem level strategy. This research focuses on the interaction with other organizations, to explain the strategic objectives of the banking industry has been in the business ecosystem. A mix method research methodology was adopted. Statistical population and sample are banking industry and Iranian banking experts. In the first phase, 30 in-depth semi-structured interviews were conducted with banking domain experts and GT approach has been conducted for summarizing and grouping data. In the second phase, the collected strategic goals were corroborated by collecting 100 domain experts’ ideas through questionnaires. Finally, the business ecosystem strategic objectives were developed. The important results of this research are identifying and explaining five strategic objectives in business ecosystem level for banking industry of Iran that is an innovation of this research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic management
  • Strategic objectives
  • competitive- collaborative strategy
  • business ecosystem