نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت استراتژیک، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت استراتژیک، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بین سازمانی و ابعاد مختلف آن (شناختی، رابطه‌ای و ساختاری) بر عملکرد مشارکت‌ها با هدف پرکردن شکاف تحقیقاتی موجود در این زمینه می‌باشد. همچنین این تحقیق در نظر دارد برای اولین بار در صنعت دفاعی کشور به ارزیابی وضعیت ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی در مشارکت‌های ایجاد شده میان صنایع هوایی دفاعی با همکاران راهبردی آنها در بخش خصوصی بپردازد و با شناسایی حوزه‌های نیازمند بهبود، گامی در جهت پایدارسازی این دسته از مشارکت‌ها (که معمولا به دلیل تفاوت‌های بنیادین حاکم بر دو بخش دولتی و خصوصی با انواع  چالش‌ها مواجه هستند) بردارد. در این تحقیق برای آزمون مدل مفهومی پیشنهادی و فرضیه‌های مرتبط با آن، از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌های توزیع شده در صنایع هوایی مورد مطالعه نشان‌ می‌دهد سرمایه اجتماعی مشارکت و ابعاد آن تاثیر مثبت و قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد مشارکت­ها دارد. همچنین نتایج آزمون میانگین نشان می­دهد مشارکت‌های مورد بررسی از منظر برخی ابعاد و شاخص‌های سرمایه اجتماعی مشارکت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ضروری است مدیران شرکتهای درگیر در مشارکت، توجه و اهتمام بیشتری نسبت به توسعه مشترک مسائل اجتماعی و روان‌شناختی مشارکت‌ها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role and place of inter-organizational social capital in alliances between aviation defense industries and their strategic partners

نویسندگان [English]

  • Omid Mohebimanesh 1
  • Reza Hosnavi 2
  • Gholamreza Tavakoli 3
  • Abolfazl Bagheri 4

چکیده [English]

The main objective of this paper is to examine the impact of inter-organizational social capital and its various dimensions (cognitive, relational and structural) on the performance of partnerships with the aim of filling the research gap in this field. Also for the first time in defense industry of the country, this study intends to assess the situation of various dimensions of social capital in partnerships established between the aviation defense industries and their strategic partners in the private sector; as well as to take steps to stabilizing these types of partnerships by identifying areas requiring improvement. In this research, structural equation modeling with partial least squares approach has been used to test the proposed conceptual model and its related hypotheses. The results of analyzing questionnaires distributed in the aviation defense industries show that the social capital and its dimensions have a significant positive impact on the performance of partnerships. Also, the results of the mean test show that the studied partnerships are not in a favorable situation in terms of some aspects and indicators of social capital, and it is necessary for the managers of the companies involved in the partnership to pay more attention to the joint development of social and psychological issues of partnerships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inter-organizational social capital
  • cognitive social capital
  • relational social capital
  • structural social capital
  • alliance performance
Kale, P. and Singh, H., (2009). "Managing strategic alliances: what do we know now, and where do we go from here?, " The Academy of Management Perspectives, pp. 45-62, . [2] Madhok, A., Keyhani, M., and Bossink, B., (2015). "Understanding alliance evolution and termination: Adjustment costs and the economics of resource value, " Strategic Organization, vol. 13, pp. 91-116. [3] Lee, C., Park, C.-S., and Vertinsky, I., (2012). "Relational Capital, Knowledge Transfer and Performance in International Joint Ventures (IJVs in Korea), " in Korean Science and Technology in an International Perspective, ed: Springer, pp. 223-237. [4] Cullen, J. B., Johnson, J. L., and Sakano, T., (2000). "Success through commitment and trust: The soft side of strategic alliance management, " Journal of World Business, vol. 35, pp. 223-240. [5] Parker, D. and Hartley, K., (2003). "Transaction costs, relational contracting and public private partnerships: a case study of UK defence, " Journal of Purchasing and Supply Management, vol. 9, pp. 97-108. [6] Safdari Ranjbar, M., Gholamreza Tavakoli, Manouchehr Manteghi, and Tabaeeyan, S. K., (2015). "Challenges of the defense industry of the country in the transition to the open innovation paradigm, " behboodmodiriat, vol. 9, pp. 55-75, [in Persian]. [7] Min, S., Kim, S. K., and Chen, H., (2008). "Developing social identity and social capital for supply chain management, " Journal of business logistics, vol. 29, pp. 283-304. [8] Nahapiet, J. and Ghoshal, S., (1998). "Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage, " Academy of management review, vol. 23, pp. 242-266. [9] Inkpen, A. C. and Tsang, E. W., (2005). "Social capital, networks, and knowledge transfer, " Academy of management review, vol. 30, pp. 146-165. [10] Cao, M. and Zhang, Q., (2012). Supply Chain Collaboration: Roles of Interorganizational Systems, Trust, and Collaborative Culture: Springer Science & Business Media. [11] Villena, V. H., Revilla, E., and Choi, T. Y., (2011). "The dark side of buyer–supplier relationships: A social capital perspective, " Journal of Operations Management, vol. 29, pp. 561-576. [12] Mohr, J. J., Fisher, R. J., and Nevin, J. R., (1996). "Collaborative communication in interfirm relationships: moderating effects of integration and control, " the Journal of Marketing, pp. 103-115. [13] Ozorhon, B., Arditi, D., Dikmen, I., and Birgonul, M. T., (2010). "Toward a multidimensional performance measure for international joint ventures in construction, " Journal of construction engineering and management, vol. 137, pp. 403-411. [14] Sarkar, M. B., Echambadi, R., Cavusgil, S. T., and Aulakh, P. S., (2001). "The influence of complementarity, compatibility, and relationship capital on alliance performance, " Journal of the academy of marketing science, vol. 29, pp. 358-373. [15] Nielsen, B. B., (2007). "Determining international strategic alliance performance: A multidimensional approach, " International Business Review, vol. 16, pp. 337-361. [16] Leem, B. H. and Rogers, K., (2017). "The moderating effect of supply chain role on the relationship between social capital and performance, " International Journal of Services and Operations Management, vol. 26, pp. 18-48. [17] [17] Li, Y., Li, Y., Zhang, Y., Zhang, Y., Zheng, S., and Zheng, S., (2016). "Social capital, portfolio management capability and exploratory innovation: evidence from China, " Journal of Business & Industrial Marketing, vol. 31, pp. 1-58. [18] [18] Carlos M, J., (2011). "Social capital and dynamic capabilities in international performance of SMEs, " Journal of Strategy and Management, vol. 4, pp. 404-421. [19] Johnson, N., Elliott, D., and Drake, P., (2013). "Exploring the role of social capital in facilitating supply chain resilience, " Supply Chain Management: An International Journal, vol. 18, pp. 324-336. [20] Fazli, S. and Hooshangi, M., (2014). " The impact of social capital on buyer- supplier relationships in manufacturing companies (case study: Qazvin province companies), " Journal of Industrial Management, vol. 6, pp. 75-96, [in Persian]. [21] Moshabaki, A. and Ghlichlee, B., (2009). "Compelitive Advantage: The Role of Intellectual Capital and Social Capital (Two Automobile Maker Companies in Iran), " Management Researches in Iran, vol. 11, pp. 233-260, [in Persian]. [22] Shahtahmasbi, E., (2016). "Designing the competitive advantages model based on organizational oriented and managerial oriented external social capital, with clarifying the roles of dynamic capabilities dimensions, " Management Researches in Iran, vol. 20, pp. 81-102, [in Persian]. [23] Shafiee, M., Fallahi Ghiyasabadi, L., and Rezaee, Z., (2014). "A Study and survey of Social Capital Influence on Supply Chain Integration (Case study: Food Industry in Fars Province), " Organizational Resources Management Researchs, vol. 3, pp. 43-65, [in Persian]. [24] Henseler, J., Ringle, C. M., and Sinkovics, R. R., (2009). "The use of partial least squares path modeling in international marketing, " in New challenges to international marketing, ed: Emerald Group Publishing Limited, pp. 277-319. [25] Fornell, C. and Larcker, D. F., (1981). "Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, " Journal of marketing research, pp. 39-50. [26] Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., and Van Oppen, C., (2009). "Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration, " MIS quarterly, pp. 177-195. [27] Schilke, O. and Goerzen, A., (2010)."Alliance management capability: an investigation of the construct and its measurement, " Journal of Management, vol. 36, pp. 1192-1219. [28] Momeni, M. and Ghayoumi, A. F., (2013). Statistical Analysis with SPSS, 3 ed. vol. 8. Tehran: Moallef, [in Persian].