نویسندگان

1 دانشیار رشته مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مشخصه‌های مهندسی به عنوان اولین عامل مؤثر بر عملکرد محصول در بهبود کیفیت و طراحی محصول قلمداد‌شده و برای بهینه‌سازی نیازهای مشتری بهبود می‌یابند. این در حالی است که منابع محدود در رقابت فزاینده بازار و پیچیدگی محصول نیازمند یک سیستم مدیریت کیفیت و توسعه محصول مشتری مدار برای دستیابی به بالاترین سطح رضایت خاطر مشتریان است. بسط عملکرد کیفیت و خانه کیفیت آن به عنوان ابزارهایی قدرتمند برای بهبود طراحی و کیفیت محصول و ایجاد یک سیستم کیفیت مشتری مدار محسوب می‌شوند. در این پژوهش، یک چارچوب ادغامی از QFD فازی و برنامه‌ریزی آرمانی برای گزینش نیازهای فنی محصول ارائه شده است. در این چارچوب برای استخراج ضرایب استفاده شده در مدل ریاضی از رویکرد فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی استفاده شده است. بعلاوه اینکه رویه ارائه شده قادر به در نظر گرفتن ماهیت چند هدفه مسأله می باشد. در این راستا سایر اهداف طراحی همچون محدودیت منابع مالی، امکانپذیری تکنولوژیکی، میزان توسعه‏پذیری و درجه رقابتی بودن نیازهای فنی نیز لحاظ شده است. در نهایت مدل آرمانی ارائه شده در برگیرنده سطوح اهمیت نیازهای فنی با استفاده از متدلوژی فرایند تحلیل شبکه ای فازی، محدودیت بودجه، میزان امکانپذیری تکنولوژیکی، میزان توسعه‏پذیری و درجه رقابتی بودن یک نیاز به‌عنوان محدودیتهای سیستمی برای تعیین آن دسته از نیازهای فنی است که در فاز طراحی محصول باید مد نظر قرار گیرند. این چارچوب در شرکت پاک‏نام (که تولیدکننده محصولات شوینده و پاک‏کننده می باشد) برای محصول پودر یکتا ویژه ماشین به‏کار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Improving of Quality Function Deployment Using Fuzzy Analytic Network Process and Goal Programming

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Bijan Nahavandi 2
  • Ali Rajabzadeh 3

چکیده [English]

In both the quality improvement and the design of a product, primarily the engineering characteristics affecting product performance are identified and improved to optimize customer needs (CNs). Especially, the limited resources, increased market competition and product complexity require a customer-driven quality management and product development system to achieve higher customer satisfaction. Quality Function Deployment (QFD) and its House of Quality (HOQ) are used as powerful tools for improving product design and quality, and procuring a customer-driven quality system. In this study, an integrated framework based on fuzzy-QFD and a goal programming model was proposed to determine the technical requirements (TRs) to be considered in designing a product. The coefficients of the mathematical model were obtained from a fuzzy analytic network process (ANP) approach. Furthermore, the proposed analytic procedure should take into account the multi-objective nature of the problem, and thus, incorporate other goals such as cost, extendibility, technological feasibility and competitiveness of TRs. Finally, the model, a zero–one goal programming methodology, includes the important levels of TRs deriven using the fuzzy ANP, cost budget, feasibility level, extendibility level , and competitiveness level as system constraints to determine the TRs to be considered in designing the product. An application for YEKTA washing machine powder in PAKNAM Company (Tehran, Iran) producing detergent products was presented to illustrate the proposed framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy quality function deployment
  • House of quality
  • Analytic Network process
  • Fuzzy triangular numbers
  • Goal programming