نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

علم به قدرت و نفوذ عواطف در حیات ذهنی انسان پی برده و در حال کشف و تببین جایگاه هیجانات و عواطف در فعالیتها، رفتارها، حرکات و سکنات انسانی است. در حوزه مطالعه هوش، سیر مطالعات از هوش منطقی که بر پایه شناخت استوار است به سمت هوش عاطفی حرکت کرده‌‌است. از دهه 1990 این مفهوم در ادبیات مدیریت به کار رفته و از مهارتهای جدید مدیریت رفتار سازمانی است. تحقیقات نشان می‌‌دهد که رهبران مؤثر از درجه بالایی از هوش عاطفی برخوردارند. مدیران برخوردار از هوش عاطفی، رهبرانی مؤثر هستند که اهداف را با حداکثر بهره‌‌وری و با کسب رضایت و تعهد سازمانی کارکنان محقق می‌‌سازند. از آنجا که سبک رهبری به عنوان یک الگوی رفتاری مستمر مدیران نقش تعیین‌کننده‌‌ای در تعهد سازمانی کارکنان دارد. سؤال اساسی این است که نقش سبکهای رهبری (تحول‌‌گرا، تعامل‌گرا) بر فرایند تأثیر‌‌گذاری مؤلفه‌های هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان چگونه است. در تحقیق حاضر با تحلیل آرای صاحبنظران در خصوص جایگاه هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان برای بررسی نقش سبکهای رهبری یک مدل مفهومی طراحی گردید. یافته‌‌ها نشان می‌‌دهد که سبک رهبری تحول‌‌گرا و تعامل‌‌گرا مکمل هم بوده، بر رابطه بین هوش عاطفی مدیران
بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر‌‌گذار هستند و تأثیر‌‌گذاری سبک رهبری تحول‌‌گرا بیش از سبک رهبری تعامل‌‌گرا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentating of the Effectual rs'Emotional IntelligencModel of Mangee on Employees' Commitment Regarding the Role of Leadership Styles.

نویسندگان [English]

  • Asghar moshabaki 1
  • Mohammad Doustar 2

چکیده [English]

Science has explored the power and influence of human emotions in human mental life and is going to explore and define the locus of excitement and emotions in human activities , moods and behaviors. In intelligence literature, studies has evolveed from rational intelligence - based on diagnosis – moving toward emotional intelligence in management literature, dating back to 1990's. It is considered as an organizational behavior of management skills. Researches have shown that the degree of the emotional intelligence of effective leaders is very high. The managers who are emotionally intelligent are effective managers who can achieve organizational goals, with maximum productivity together with the employees' satisfaction and commitment. Because the leadership style as an ongoing behavior has a determining role on the employees' commitment. The basic question is: how do the role of leadership styles (transformational- transactional) affect the process of components of management emotional intelligent on the employees' organizational commitment. In this research , a conceptual model was developed by using different experts, views with respect to the question. The results showed that
two kinds of leadership styles are complementary and affect the relationship between emotional intelligence and employees' organizational commitment .The transformational leadership style affects the relations of intrapersonal , general mood and stress management components of the managers, emotional intelligence on employees' organizational commitment.The transactional leadership style affects the relations of the adaptability and interpersonal components of the managers, emotional intelligence on employees' organizational commitment. The effectiveness of transformational leadership style(R2=% 53) is more than transactional leadership style (R2= % 47).
Keywords: Organizational commitment-Ional intelligence-Intrapersonal component- Adaptability component-Interpersonal component- General mood component- Stress management component- Transformational leadership-Transactional leadership. leadership style (R2= % 47).