نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت مالی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

یکی از سؤالات اساسی در خصوص بورس اوراق بهادار این است که ارتباط میان جاذبیت سرمایه‌‌گذاریهای غیر بورسی و بورسی چگونه است؟ این مقاله درصدد بررسی روابط میان سرمایه‌گذاریهای منتخب غیربورسی (سپرده‌‌های بانکی و اوراق مشارکت) با جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام (نقدینگی سهام و میزان تشکیل سرمایه) شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران است. بر پایه نتایج حاصل از تحلیلهای به عمل آمده در این تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد می‌‌توان چنین ادعا کرد که میان میزان جاذبیت سرمایه‌گذاری در سپرده‌‌های بانکی و میزان جاذبیت سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. این به معنای هم‌سویی میزان جاذبیت سرمایه‌گذاری در دو بازار مختلف پولی و سرمایه‌ای در ایران است. نتایج حاصل از تحلیلهای به‌عمل آمده همچنین نشانگر آن است که علی‌‌رغم برخی باورها و بر خلاف تصورات اولیه، سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت در ایران، مخرب و رقیب فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران و کاهنده جذابیت سرمایه‌گذاری در آن نبوده وعرضه و فروش آن به عموم، تأثیر بسزا و معناداری بر فعالیتهای بورس نداشته‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the Relationships of Bank Deposits and Governmental Industrial Development Bonds Investments with the Attracitveness of Investing (Lequidity and Capitalization) in Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Anvary Rostamy Ali Asghar 1
  • Behrooz Lari Semnani 2

چکیده [English]

Capital markets play important roles in economic development of countries and financial policy makers are very interested to have more information about the stock markets attractiveness for investors. One of the most important questions about the stock markets is about the relationship between the attraction of stock market investments with out-of-stock market investments. This paper aimed at investigating the relationship between the out of stock investments (bank deposits and governmental industrial development bonds investments) with the attractiveness of investing in Tehran Stock Exchange (market liquidity and capitalization). The results, at 95% confidence level, revealed that there is a significant positive association between these two markets (monetary and capital markets). The results also implied that investment in these two markets not only is not competitive but complementary.Accordingly, it is concluded that out-of-stock market investments do not reduce stock market investment attraction. This finding is very important when investors will build up a portfolio investment in Iranian markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran Stock Exchange (TSE)
  • Liquidity
  • Capitalization
  • Investment attractiveness