نویسنده

دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف این مقاله مقایسه بین مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول است. به منظور نیل به این هدف دو سؤال پژوهشی مطرح می‌شود:
سؤال اوّل: تفاوت پیش فرضها، پیش نیازها و زمینه‌های اساسی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول چیست؟
سؤال دوّم: تفاوت مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول چیست؟
نوع این تحقیق بنیادی – کتابخانه‌ای و روش آن نظری- تحلیلی است. ابتدا به منظور پاسخ به سؤال پژوهشی تفاوت معرفی انسان از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب به اختصار بیان می‌شود؛ سپس سازمان از دیدگاه مدیریت رایج و مدیریت اسلامی معرفی خواهد شد.
به منظور پاسخ به سؤال پژوهشی دوّم و مقایسه مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول، موارد زیر مطالعه می‌شوند:
الف) مقایسه مفاهیم مدیریت و رهبری رایج و معمول با مفاهیم مدیریت اسلامی؛
ب) مقایسه اهداف مدیریت رایج و معمول با اهداف مدیریت اسلامی؛
پ) مقایسه ماهیت مدیریت رایج و معمول با ماهیت مدیریت اسلامی؛
ت) مقایسه اصول مدیریت رایج و معمول با اصول مدیریت اسلامی؛
ث) مقایسه ویژگیهای مدیران معمول و مدیران اسلامی؛
ج) مقایسه اجمالی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Islamic and Current Administration

نویسنده [English]

  • Jalil Baharestan

چکیده [English]

The article aims at a comparative study of Islamic and Current administration. To make the subject and its aims accessible, two research questions have been put forward:
Question one: How can the assumptions, pre-requisites and the essentials of Islamic administration be distinguished from Current administration?
Question Two: How can Islamic administration be distinguished from Current administration?
Type of Research: Fundamental and Library oriented.
Methodology: Descriptive – Analytic.
In attempting to answer the first question a brief study concerning an understanding of human nature based on the view of Islam and the other religions was carried out prior to the comparative study of Islamic administration and Current administration.
In attempting to answer the second question the following issues have been examined in the comparative study of Islamic administration and current administration:
a-Comparison of the concepts of administration and current leadership with Islamic administration concept.
b-Comparison of current administration aims with Islamic administration aims.
c-Comparison of current administration essence Islamic administration essence.
d-Comparison of current administration Prenciples and Islamic administration.
e-Brief comparison between Islamic administration and Current administration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Study
  • Islamic administration
  • Current administration
  • human
  • Organization