نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استاد، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشیار، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 استادیار، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

هدف اصلی این مطالعه ارائه یک مدل مفهومی یکپارچه و معتبر برای سنجش و ارزیابی اقدامات کلیدی و مشترک دو شرکت همکار برای موفقیت در فاز عملیاتی یک مشارکت راهبردی می­باشد که در طراحی آن تلاش گردیده است حتی­ الامکان دیدگاه‌های نظری مختلف موجود در ادبیات موضوع در نظر گرفته شوند. در این تحقیق مدل اندزه‌گیری پیشنهادی و فرضیه‌های مرتبط با آن با استفاده از پرسشنامه در همکاری‌های راهبردی میان صنایع دفاعی هوایی و تامین‌کنندگان راهبردی آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد دو شرکت همکار برای موفقیت در فاز عملیاتی یک رابطه مشارکتی می‌بایستی حول پنج اقدام کلیدی و مشترک همکاری گسترده و تنگاتنگی داشته باشند که عبارتند از: «برنامه‌ریزی مشارکتی»، «یکپارچه ­سازی فرایندهای عملیاتی»، «به‌اشتراک‌گذاری موثر اطلاعات»، «توسعه مشترک منابع مشارکت» و «توسعه مشترک شایستگی­های مشارکت». به طور کلی مدل ارائه شده در این پژوهش می‌تواند چارچوب جامعی را برای اقدامات مشترک شرکت‌های همکار در فاز عملیاتی یک مشارکت در حوزه‌های مختلف مشخص نماید و به عنوان ابزاری مناسب در اختیار مدیران سازمان‌ها در بررسی وضعیت موجود اقدامات صورت گرفته در این مرحله از مشارکت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Conceptual Model of Key Joint Actions of Partners in the Operational Phase of Strategic Alliance

نویسندگان [English]

  • Omid Mohebimanesh 1
  • Reza Hosnavi 2
  • Gholamreza tavakoli 3
  • Abolfazl Bagheri 4

چکیده [English]

The main objective of this study is to develop a coherent and valid conceptual model for measuring and evaluating key and common actions of two partner companies to succeed in the operational phase of a strategic partnership. In designing the model, attempts have been made to take into account the various theoretical perspectives found in the literature research. In this research, the proposed model and related hypotheses have been tested using questionnaires distributed in strategic collaborations between the air defense industries and their strategic suppliers. In order to analyze the data, structural equation modeling with partial least squares approach has been used. Results of data analysis show that, in order to succeed in the operational phase of a collaborative relationship, partners should have a broad and close collaboration around five key actions which include: collaborative planning, integrating key operational processes, effective sharing of information, joint development of resources, joint development of competencies. In general, the model presented in this study can provide a framework for collaborative actions of partnering companies in the operational phase of an alliance in different areas and also be used as an appropriate tool for managers of organizations to examine the status quo of activities in this stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Alliance
  • alliance lifecycle
  • alliance operations
  • air defense industries
  1. [1] Gilsing, V. A., Lemmens, C. E., and Duysters, G., "Strategic alliance networks and innovation: a deterministic and voluntaristic view combined," Technology Analysis & Strategic Management, vol. 19, pp. 227-249, 2007. [2] Kale, P. and Singh, H., "Managing strategic alliances: what do we know now, and where do we go from here?," The Academy of Management Perspectives, pp. 45-62, 2009. [3] Li, L., Jiang, F., Pei, Y., and Jiang, N., "Entrepreneurial orientation and strategic alliance success: The contingency role of relational factors," Journal of Business Research, vol. 72, pp. 46-56, 2017. [4] Russo, M. and Cesarani, M., "Strategic Alliance Success Factors: A Literature Review on Alliance Lifecycle," International Journal of Business Administration, vol. 8, p. 1-9, 2017. [5] Kumar, G. and Nath Banerjee, R., "Collaboration in supply chain: An assessment of hierarchical model using partial least squares (PLS)," International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 61, pp. 897-918, 2012. [6] Das, T. K. and Teng, B.-S., "A resource-based theory of strategic alliances," Journal of management, vol. 26, pp. 31-61, 2000. [7] Sheu, C., Rebecca Yen, H., and Chae, B., "Determinants of supplier-retailer collaboration: evidence from an international study," International Journal of Operations & Production Management, vol. 26, pp. 24-49, 2006. [8] Wu, L., Chuang, C.-H., and Hsu, C.-H., "Information sharing and collaborative behaviors in enabling supply chain performance: A social exchange perspective," International Journal of Production Economics, vol. 148, pp. 122-132, 2014. [9] Kumar, G., Banerjee, R., Meena, P., and Ganguly, K. K., "Joint planning and problem solving roles in supply chain collaboration," IIMB management review, vol. 29, pp. 45-57, 2017. [10] Chen, H., Daugherty, P. J., and Landry, T. D., "Supply chain process integration: a theoretical framework," Journal of Business Logistics, vol. 30, pp. 27-46, 2009. [11] Huikkola, T., Ylimäki, J., and Kohtamäki, M., "Joint learning in R&D collaborations and the facilitating relational practices," Industrial Marketing Management, vol. 42, pp. 1167-1180, 2013. [12] Parise, S. and Henderson, J. C., "Knowledge resource exchange in strategic alliances," IBM Systems Journal, vol. 40, pp. 908-924, 2001. [13] Jiang, W., Business partnerships and organizational performance: The role of resources and capabilities: Springer Science & Business Media, 2014. [14] Moghbel Baarz, A. and Goudarzi, G., "The Model of a Global Strategic Supplier Selection in Supply Chain (Case of Iran Automotive Industry)," Management Research in Iran, vol. 8, pp. 0-0, 2004. (in Persian) [15] Mousakhani, M., Manian, A., and Ahghaghi, E., "A model collaborative maturity assessment in inter-organizational networksCase Study: Shabab Network," Management Research in Iran, vol. 18, pp. 157-180, 2014. (in Persian) [16] Mohr, J. and Spekman, R., "Characteristics of partnership success: partnership attributes, communication behavior, and conflict resolution techniques," Strategic management journal, vol. 15, pp. 135-152, 1994. [17] Cao, M. and Zhang, Q., Supply Chain Collaboration: Roles of Interorganizational Systems, Trust, and Collaborative Culture: Springer Science & Business Media, 2012. [18] Maheshwari, B., Kumar, V., and Kumar, U., "Optimizing success in supply chain partnerships," Journal of Enterprise Information Management, vol. 19, pp. 277-291, 2006. [19] Tjemkes, B., Vos, P., and Burgers, K., Strategic alliance management: Routledge, 2017. [20] Simatupang, T. M. and Sridharan, R., "An integrative framework for supply chain collaboration," The International Journal of Logistics Management, vol. 16, pp. 257-274, 2005. [21] Lambert, D. M., Supply chain management: processes, partnerships, performance: Supply Chain Management Inst, 2008. [22] Zhang, C., Gunasekaran, A., and Wang, W. Y. C., "A comprehensive model for supply chain integration," Benchmarking: An International Journal, vol. 22, pp. 1141-1157, 2015. [23] Gosain, S., Malhotra, A., and El Sawy, O. A., "Coordinating for flexibility in e-business supply chains," Journal of Management Information Systems, vol. 21, pp. 7-45, 2004. [24] Lambe, C. J., Spekman, R. E., and Hunt, S. D., "Alliance competence, resources, and alliance success: conceptualization, measurement, and initial test," Journal of the academy of Marketing Science, vol. 30, pp. 141-158, 2002. [25] Richey, R. G., Adams, F. G., and Dalela, V., "Technology and flexibility: enablers of collaboration and time‐based logistics quality," Journal of Business Logistics, vol. 33, pp. 34-49, 2012. [26] Lavie, D., "The competitive advantage of interconnected firms: An extension of the resource-based view," Academy of management review, vol. 31, pp. 638-658, 2006. [27] Grant, R. M., Contemporary strategy analysis: Text and cases edition: John Wiley & Sons, 2016. [28] Zhan, W. and Chen, R. R., "Dynamic capability and IJV performance: The effect of exploitation and exploration capabilities," Asia Pacific Journal of Management, vol. 30, pp. 601-632, 2013. [29] Mayer, K. J. and Teece, D. J., "Unpacking strategic alliances: The structure and purpose of alliance versus supplier relationships," Journal of Economic Behavior & Organization, vol. 66, pp. 106-127, 2008. [30] Schilke, O. and Goerzen, A., "Alliance management capability: an investigation of the construct and its measurement," Journal of Management, vol. 36, pp. 1192-1219, 2010. [31] Min, S., Roath, A. S., Daugherty, P. J., Genchev, S. E., Chen, H., Arndt, A. D., et al., "Supply chain collaboration: what's happening?," The international journal of logistics management, vol. 16, pp. 237-256, 2005. [32] Cao, M., Vonderembse, M. A., Zhang, Q., and Ragu-Nathan, T., "Supply chain collaboration: conceptualisation and instrument development," International Journal of Production Research, vol. 48, pp. 6613-6635, 2010. [33] Jiang, W., Mavondo, F. T., and Matanda, M. J., "Integrative capability for successful partnering: a critical dynamic capability," Management Decision, vol. 53, pp. 1184-1202, 2015. [34] Joshi, S., Designing and Implementing Global Supply Chain Management: IGI Global, 2015. [35] Henseler, J., Ringle, C. M., and Sinkovics, R. R., "The use of partial least squares path modeling in international marketing," in New challenges to international marketing, ed: Emerald Group Publishing Limited, 2009, pp. 277-319. [36] Fornell, C. and Larcker, D. F., "Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error," Journal of marketing research, pp. 39-50, 1981. [37] Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., and Van Oppen, C., "Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration," MIS quarterly, pp. 177-195, 2009.