نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

کسب و کارهای الکترونیک به سرعت درحال رشد هستند و کم‌کم سهم به نسبت خوبی از بنگاه‌های صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و نقش انکارناپذیری در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کنند. از طرفی مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته مؤید این است که مسأله به کارگیری بازاریابی رایانامه‌ای در کسب و کارهای الکترونیک با توجه به فقدان پژوهش در خصوص بازاریابی رایانامه‌ای در کشور دارای مشکلات و چالش‌هایی از جمله محتوا، زمان‌بندی، فرایند ارسال رایانامه و... و می‌توان اذغان داشت که پژوهش در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با مروری جامع بر مطالعات انجام شده در راستای پاسخ‌گویی به پرسش‌های تحقیق تلاش شده است تا نخست دیدگاه‌ها، تعابیر و تعاریف مطرح شده درخصوص این مفهوم  تبیین شده و دوم در قالب یک چارچوبی یکپارچه، اقدامات و الزامات پیاده‌سازی بازاریابی رایانامه‌ای تبیین شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است، به نحوی که برای بسیاری از بازاریابان و کسب و کارهایی مفید خواهد بود که بخواهند از بازاریابی رایانامه‌ای استفاده کنند. پژوهش حاضر درپی یافتن پاسخ این پرسش است که برای پیاده‌سازی و استقرار بازاریابی رایانامه‌ای باید چه اقدامات، راهکارها و الزاماتی را انجام داد. این پژوهش با مشارکت خبرگان بازاریابی رایانامه‌ای فعال در کسب و کارهای الکترونیک با روش توصیفی- پیمایشی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته است. نتایج نهایی پژوهش به ارائه چارچوبی برای کمک به مدیران بازاریابی شرکت‌ها و صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط و کسب و کارهای الکترونیک منجر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Framework for Implementing Email Marketing in Electronic Businesses

نویسندگان [English]

  • Manizheh gharacheh 1
  • Ali Abdollahi 2
  • Atefeh Omidvar 3
  • vajiheh heydari 4

چکیده [English]

Electronic Businesses have an undeniable role in growth of country’s economy. Although different researches and studies show that using email marketing in electronic businesses is too important, but there are many problems and challenges about content, time, process of sending email and etc. So research about this subject is valuable and important.
For answering the questions of this research, first the definitions about this subject is determined and then the requirements for email marketing implementation is explained.
This research is practical and it will be beneficial to marketers and businesses who wants to implement email marketing. This research is answering the question “For implementing and deploying email marketing what actions to take and what requirements is needed”.
 The statistical sample of this research is email marketing experts who is working for E-businesses and required information has been obtained by questionnaire. LISREL software for data analysis and confirmatory factor analysis was used.
The final results of this study show that the framework of email marketing within the three dimensions of technology, people and processes, and it also will help to marketing managers of companies or small and medium enterprises owners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Email Marketing
  • Email marketing implementation
  • E-businesse
[1] Manian, A., Arabsorkhi, A. (2009). Determining the critical success factors for strategic alignment of IT and business. Management Researches in Iran Journal, 68 [3], 195-226. [2] Jafarzadeh, M. (1391). Performance evaluation of strategic brand management in small and medium-sized businesses in the food industry. Master's thesis. Shahid Beheshti University. [3] Garrett, C. (2010). Email Marketing Tips: what is Email Marketing? [4] Chaffey, D. (2010). Applying organizational capability models to assess the maturity of digital-marketing governance. Journal of Marketing Management, 26[3-4], 187-196. [5] Jenksins, S. (2009). The Truth about Email Marketing. Publishing as FT Press Upper saddle River, New Jersey 07458. ISBN 978-0-7897-3794-6. [6] Tezinde, T., Smith, B. & Murphy, J. (2002), Getting permission: exploring factors affecting permission marketing. Journal of Interactive Marketing, 16[4], 28-36. [7] Varadarajan, R. & Yadav, M. (2009). Marketing Strategy in an Internet-Enabled Environment: A Retrospective on the First Ten Years of JIM and a Prospective on the Next Ten years. Journal of Interactive Marketing 23, 11-22. [8] Hosseini, A., Ghazizadeh, M. & Abbasi Esfanjani, H. (2011). The Effect of using Electronic Marketing on Performance of Top Exporters. Tehran: Jahad Daneshgahi Publication. [9] Mahmoodzadeh, H. (2013). 7*3 Points in Email Marketing. [E-reader Version]. Retrieved from http://www.karzar.ir [10] Turban, A. (2007). IT for Management; Changing Organization in Digital Economies. [Riyahi, H. Trans]. Tehran: Payame Noor University Publication. [11] Nolan, R, L. (1979). Managing the crises in data processing. Harward Business Review, 57 [2], 115-126 [12] Chen, I. & Popovich, K. (2003). Understanding customer relationship management [CRM]: people, process and technology. Business Process Management Journal, 9[5], 672-688. [13] Noorhani, A. (2012). Improving Sale by Email Marketing: Convert visitors to Buyers. [E-reader Version]. Retrieved from http://www.modiresite.com [14] Kevin, G. (2013). The Ultimate Guide to Email Marketing. [E-book]. [Referred 25.3.2014]. [15] Azar, A. & Khadivar, A. The use of multivariate statistical analysis in management. Tehran: Negahe Danesh Publication. [16] Azar, A., Gholamzadeh, R. & Ghanavati, M. (2012). Route structre model in the management: The use of SmartPLS Software. Tehran: Negahe Danesh Publication. [17] Thomas, A. (2013). Email Marketing Maturity Model.