نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

چکیده
تغییرات گسترده سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در دنیای امروزی منجر به از دست دادن موقعیت  کسب و کار در موسسات مالی و بانکها گردیده تا جائی که خطر ورشکستگی این سازمانها ، جامعه اقتصادی کشور را همانند دومینوئی تهدید می نماید. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از مدل سازی مانا به عنوان ابزاری قدرتمند جهت طراحی و عارضه یابی در سیستم بانکی، نقاط ضعف و قوت این سیستم را از نقطه نظر مانایی و ماندگاری شناسائی ومورد ارزیابی قرار دهد. مدل سازی مانا با الهام از علوم سایبرنتیک  و قانون تنوع اشبی در پی ارائه مدل سیستمی برای مقابله با پیچیدگی در سازمانها می باشد. در این مقاله محققان با استفاده از اقدام پژوهی سیستمی وبا استفاده از مدل سازی مانا به عنوان ابزاری جهت  عارضه یابی (و طراحی) در تلاش برای باز طراحی نقاط آسیب پذیر مبتنی بر مدل مانا در سیستم بانکی بوده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of viable system model (VSM) in the banking system: design with diagnosing approach

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Arghand 1
  • Mahmood Alborzi 2
  • Ali Rajabzadeh ghatari 3

چکیده [English]

This paper attempts to use VSM as a design and diagnosing tools in the banking systems that are at the risk of losing their business because of dynamic changes in their business. Rapid changes in today complex environment cause organizations at the risk of bankruptcy. Systematic action research did at one of the major banks in Iran. According to VSM subsystems, the diagnostic results show some failure detected for adaptability in this bank. After diagnosing, the model of the viable banking system proposed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Cybernetics
  • viable Systems Model (VSM)
  • System Thinking
  1. [1] Schwaninger, M. (1990), embodiments of organizational fitness: the viable system model (VSM) as a guide, systems practice, 3(3): 249-264 [2] Espejo, R., Bowling, D., Hoverstadt, P. (1999), the viable system model and the Viplan software, Kybernetes, Vol. 28, No. 6/7: 661-678 [3] Beer, S. (1972), Brain of the firm, New York, John Wiley & Sons [4] Jackson MC. 1988. An appreciation of Stafford Beer’s “Viable System” viewpoint on managerial practice, Journal of Management Studies, 25(6): 557–573 [5] Espejo, R. (2011), seeing a case study through a cybernetic epistemological lens, Kybernetes, 40(9/10): 1273-1296. [6] Perez Rios, J. (2012), Design and diagnosis for sustainable organizations, Springer [7] Rosenhead J., Mingers J. (2013) rational analysis for problematic world revisited, Problem structuring methods for complexity, uncertainty and conflict, Translated by: Azar A., Anvari A., and Tehran: Negah Danesh. (InPersian). [8] Espejo, R., Reyes, A. (2011), Organizational system, managing complexity with viable system model, Springer. [9] Jackson M.C. (2003) System thinking: Creative holism for managers, Wiley, Chichester. [10] Beer S. (1979) the heart of Enterprise, Wiley, New York [11] Beer S. (1985) Diagnosing the system for organization, Wiley, New York [12] Leonard A. (2009) "The Viable System Model and Its Application to Complex Organizations", Systemic Practice and Action Research, 22: 223-233. [13] Schwaninger M., Perez Rios J. (2008) "System dynamics and cybernetics: a synergetic pair", System Dynamics Review, 24: 145-178. [14] Yang, C., Yen, H.C. (2007), A viable system perspective to knowledge management, Kybernetes, Vol. 36, No. 5/6: 636-651 [15] Cezarino L.O., Beltran A.C. (2009) "Diagnosis of organizational soft problems in a Peruvian Financial Institution by systemic thinking", Systemic Practice and Action Research, 22: 101–110 [16] Rezaee,Z. et al (2018) " Diagnosing Organizational Structure Based on the Viable System Model (VSM) " Modern research in decision making PP 187-215 [17] Rezaee,Z. et al (2018) (2017) " Viable organization: Application of VSM in designing organizational structure"Iranian journal of management science [18] Monfared,A.and aliahmadi A.(2017) " The National Institutional Mapping of Science and Technology System Using VSM Systemic Model in order to fullfill High Level Documents Management Research in Iran, Volume:21 Issue: 4, 2018 [19] Mosalmani,, G.et al (2019) "Analysis of the Government Structure of the Islamic Republic of Iran: A Viable View". Management Research in Iran [20] Checkland P. B., and Holwell S. (1998), Information, Systems and Information Systems, Wiley, Chichester, UK. [21] Mingers J. (2011) "Soft OR comes of age-but not everywhere!" , Omega, 39(6): 729-741 [22] Pala, O.Vennix A. M., Kleijnen J. P. C. (1999) "Validation in soft OR, hard OR and system dynamics: a critical comparison and contribution to the debate", System Dynamics Conference.