نویسندگان

1 دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، یک مدل جدید برای مکان یابی مراکز توزیع ارائه شده که هزینه های مربوط به موجودی کالا و ذخیره اطمینان را شامل می‌شود. دراین مدل، هزینه حمل کالا از تأمین کننده به مراکز توزیع که‌ بیان کننده مقیاس اقتصادی استفاده از اقلام ثابت هزینه می‌باشد نیز در مدل وارد شده و مسأله به صورت یک مدل برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح صفر و یک فرموله شده است.
از نرم افزار «اکسل» برای مدل سازی و حل مدل استفاده شده و در نهایت در مورد تحلیل حساسیت نتایج به تغییر در پارامترهای کلیدی مدل، چون هزینه های ثابت ایجاد مراکز توزیع و هزینه ثابت سفارش بحث شده است. در نتیجه کاربرد تجارت الکترونیک این نوع هزینه‌ها کاهش چشمگیری داشته است. در این شرایط برای کاهش هزینه کل، باید تعداد مراکز توزیع افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Inventory-Location Model Formulation and Computational Results

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafarnejhad 1
  • Majid Esmaelian 1
  • Mehradn Rzvani 2

چکیده [English]

In this research We introduce a new distribution center (DC) location model that incorporates working inventory and safety stock inventory costs at the distribution centers. In addition, the model incorporates transport costs from the suppliers to the DCs that explicitly reflect economies of scale through the use of a fixed cost term.
The model was formulated as a non-linear integer-programming problem. The algorithms were tested on the problems with 15 retailers and 5 distribution centers. We uses SOLVER of Excel for modeling, solution and sensitivity analysis of the results.
Finally, the sensitivity of the results to changes in key parameters including the fixed cost of placing orders was discussed. Significant reductions in these costs might be expected from e-commerce technologies. The model suggests that as these costs decrease, it is optimal to locate additional facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • location model
  • Distribution chain
  • Non-linear integer-programming