نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هر چند امروزه اعتقاد به برنامه‌ریزی ملی همانند سالهای گذشته وجود ندارد، ولی این به‌ آن معنا نیست که باید برنامه‌ریزی کنار گذاشته شود، بلکه دنیای امروز روشهای جدید و مؤثرتری را برای برنامه‌ریزی ملی می‌طلبد.
خاستگاه برنامه‌ریزی ملی با هر رویکردی، دست یافتن به نیازها و مطالبه‌های مردم می‌باشد و مدیریت کیفیت جامع که از نیازهای مشتری شروع شده و به دنبال تأمین رضایت مشتریان می‌باشد، بخوبی می‌تواند نگاهی جدید به برنامه‌ریزی ملی ارائه دهد. هدف این مدل تأمین رضایت مشتریان برنامه می‌باشد که واجد ویژگیهایی است که در صورت تحقق آنها رضایت براورده خواهد شد. جامع بودن، عدالت، انعطافپذیری، هماهنگی، سازگاری درونی و بیرونی، عقلانیت و اثر بخشی از خصوصیات هدف مدل می‌باشند که براساس نظرهای صاحبنظران برنامه‌ریزی به‌دست می‌آید. همچنین مبانی اصلی تحقق هدف، سه عامل اصلی، بهینه‌سازی فرایندهای برنامه‌ریزی، توانمندسازی دست‌اندرکاران برنامه و تمرکز بر نیازهای مشتریان برنامه می‌باشد. برنامه‌ریزی به مرحله تدوین برنامه خلاصه نشده و شامل تدوین، اجرا بررسی و اصلاح برنامه است و زمانی هدف مدل، یعنی رضایت مشتریان برنامه محقق می‌شود که کلیه مبانی ذکر شده به‌طور مستمر بهبود پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Total Quality Management ( T.Q.M ) Approach to National Planning

نویسندگان [English]

  • Asghar moshabaki 1
  • Mohammad hassan Pasvar 2

چکیده [English]

Although nowdays, there is no tendency to national planning like before, that does not mean that planning should be left aside, rather today’s world is calling for modern and effective approaches for national planning. The main objective of national planning, with any approach, is to fulfill peoples needs and demands. Total Quality Management (T.Q.M) by taking into account the customer’s requirements and satisfaction can amply demonstrate a new perspective on national planning.
This model is customer satisfaction oriented and if the requirements are fulfilled, the satisfaction could be obtained. Comprehensiveness, equity, flexibility, integrity, internal and external consistency, rationality and effectiveness are some of the characteristics that define the Model’s goal and could be gathered from planning experts.
Optimization of planning process, empowerment of plan’s employees and focusing on customer requirements are three basic principles to reach the goal. The final goal of this paper (customer satisfaction) could be materialized when all the principles accounted for sofar come to a stage of continuous empoverment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer satisfaction
  • Total quality management
  • National Planning
  • Processes Optimization
  • Employees Empowerment